blank
 1. Anasayfa
 2. Hayvanlar Alemi
 3. Veteriner Hekimlere Sorun
 4. Bal arılarında kanat damarlarının fonksiyonu nedir
2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24534

  Balarısı türlerinin kanatlarındaki damar yapılanması ve miktarının türden türe farklılık göstermesinin arıya ne gibi etkileri olur. Yani mesela fazla damar olması daha uzun süre uçmasına ve daha fazla nektar taşımasına olanak veriyor olabilirmi yada soğuğa dayanıklılık konusunda bir etkisi olabilirmi. Vereceğiniz bilgileri kaynak göstererk verirseniz sevinirim. :bye:

  #93299

  Arı ırklarının morfolojik ayrımında kanat organı
  335
  Ruttner (1988), Moritz (1992), Gencer ve Fıratlı
  (1999), Güler ve ark. (1999) ve Güler ve Bek
  (2002) gibi araştırıcıların belirlediği değerlerden de
  görmek mümkündür. Nitekim DuPraw (1965)
  Kafkas ve Karniyol arı ırkları için kanat A4 damar
  açı ortalamalarını sırasıyla 36,5 ve 29,6o, Ruttner
  (1988) bu iki ırkta kanat B4 damar açısını sırasıyla
  104,7 ve 114,5 o ve Moritz (1992) Karniyol ırkında
  kanat A4 ve B4 damar açı ortalamalarını sırasıyla
  29,2 ve 112o, Güler ve Bek (2002) Kafkas ve
  Trakya genotiplerinde kanat A4 damar açı
  ortalamasını sırasıyla 35,35 ve 31,01o olarak
  bildirmişlerdir. Ancak bu karakterlerin bu iki arı ırkı
  için ayırım güçlerini ve önemlerini net biçimde
  ortaya koyamamışlardır. Bunun nedeni çalışmada
  uygulanan istatistik ve değerlendirme yöntemlerinin
  farklı olmasıdır.
  Ayrıca Güler ve Bek (2002) Türkiye’nin farklı bölge
  arılarının kanat damar açıları üzerine yaptıkları
  çalışmada Kafkas ırkı ile Trakya Bölgesi arı
  genotipini temsil eden örneklerde kanat A4 ve B4
  damar açı değerlerini sırasıyla 35.35, 31,01o ve
  102.36, 105.25 º ve III. kubital hücre şeklinin bu iki
  genotip için önemli bir varyasyon kaynağı olduğunu
  bildirmişlerdir. Trakya arısının Karniyol ırkı olması
  durumunda Kafkas ırkı ile ayırım ve
  sınıflandırılmasını III. kubital hücre yardımıyla
  yapmanın mümkün olabileceğini bildirmişlerdir. Bu
  çalışmada Kafkas ve Karniyol ırkları birlikte
  değerlendirildiğinde araştırıcıların hipotezlerinin
  doğru olduğu görülmüştür. Ancak bu çalışmada
  Trakya Bölgesi Karniyolu ile Almanya’dan getirilen
  Karniyol örnekleri diskriminant analizde
  birbirlerinden farklı küme oluşturmuşlar ve çok
  düşük düzeyde (% 14.3 ve %12.5) çakışma
  meydana geldiği saptanmıştır. Bu sonucun ise
  diskriminant analizin ayırım gücü ve genotiplerin
  oluştukları bölgelerin ekolojik farklılıklarının bu iki
  arı genotipinin morfolojik özelliklerine etkilerinin bir
  sonucu olarak düşünülmüştür. Örnekler birbirleriyle
  her kadar düşük düzeyde ilişkili bulunmuşlarsa da
  bu iki arının aynı kaynaktan geldikleri söylenebilir.
  Çünkü ANOVA’ya göre yapılan değerlendirmede
  Karniyol ırkı ile Trakya genotiplerinin sadece kanat
  K19 ve kanat uzunlukları arasında istatistiki farklılık
  belirlenmiş, diğer 12 morfolojik karakterce
  birbirlerine benzer bulunmuşlardır. Ruttner (1988)
  morfolojik olarak Trakya Bölgesi arısını A m
  anatoliaca olarak tanımlamıştır. Ancak gerek
  morfolojik (Bodenheimer, 1942; Adam, 1983; Güler
  ve Bek, 2002) ve gerekse mtDNA yönünden (Smith
  ve ark., 1997; Palmer ve ark., 2000) bu bölge
  arısının A m anatoliaca ile bir ilişkisinin olmadığını
  ve bu bölge arısının A m carnica olduğunu
  bildirilmiştir. Bize göre Trakya Bölgesi arısı, bölge
  ekolojisinin farklılığına bağlı oluşum kazanmış A m
  carnica ırkının bir coğrafi ekotipidir.
  Daha önce Goetze (1940), DuPraw (1965) ve
  Ruttner (1988) gibi araştırıcılarca Karniyol ırkı için
  anahtar niteliğinde kabul edilmiş olan kubital indeks
  karakteri bu çalışmada üçüncü sırada öncelikli
  öneme, en düşük uyum (0.53) ve kappa (0.02)
  değerlerine sahip karakter niteliğinde bulunmuştur.
  Bu sonucun ise bu iki arı ırkının morfolojik
  yapılarındaki farklılıkta kubital indeks karakterinden
  daha önemli karakterlerin oluşundan kaynaklandığı
  düşünülmüştür.
  Çizelge 5. Kafkas ve Karniyol arı ırklarının kanat A4 ve B4 damar açısı ile kubital indeks karakterinin ayırım için eşik
  değer bulma yöntemiyle belirlenen standart norm değerleri
  Kafkas genotipi Karniyol Genotipi
  A4 B4 CI A4 B4 CI
  Kesişim Sınırı 33 104 2.3 32 105 2.4
  Alt Hassasiyet Sınırı 29 88 1.5 25 96 1.8
  Üst Hassasiyet Sınırı 42 110 2.8 37 122 3.2
  F Önem Düzeyi 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
  Çizelge 6. Kafkas ve Karniyol arı ırklarına ait bilinmeyen kanatların norm değerleri esas alınarak uyum testine göre
  ayırımlarına ilişkin sonuçlar
  Genotip Gerçek gözlenen uyum Önem aralığı (Kappa) Önem düzeyi
  A4 Kafkas 0.89 0.65 *
  Karniyol 0.89 0.66 *
  B4 Kafkas 0.81 0.48 *
  Karniyol 0.93 0.77 *
  Kubital İndeks Kafkas 0.67 0.21 *
  Karniyol 0.53 0.02 *
  Bakarak Kafkas 0.85 0.53 *
  Karniyol 0.80 0.48 *
  Arı ırklarının morfolojik ayrımında kanat organı
  336
  Kanat organı üzerinde mevcut morfolojik
  karakterlerin özellikle kanat damar açılarının arı
  genotiplerinin ayırımında (Goetze, 1940; DuPraw,
  1964; Moritz, 1992; Güler ve ark., 1999) ve
  özellikle de Kafkas ve Karniyol ırklarının ayırımında
  önemli olduğu (Ruttner, 1988; Güler ve Bek, 2002)
  bu çalışmada daha da anlaşılır hale gelmiştir.
  Kafkas ve Karniyol ırkları için belirlenen kanat A4 ve
  B4 damar açı standart norm değerleri yardımıyla
  bunlara ait örnekleri birbirlerinden güvenilir
  düzeyde ayırmak ve sınıflandırmak mümkündür.
  Sonuç olarak arı ırkları için geliştirilecek ayırtedici
  karakterler ve bunların standart norm değerleri
  yardımıyla tanım ve sistematik gruplandırılmaları
  daha kolay ve pratik hale getirmek mümkün
  olabilecektir.
  Kaynaklar
  Adam, B. 1983 In search of the best strains of honeybee.
  Northern Bee Books, West Yorkshire. UK.
  Alpatow, WW. (1929) Biometrical studies on variation and
  the races of te honeybee Apis mellifera L. Quarterly
  Review of Biology, 4:1-58.
  Beth D S; Trapp, R G. (1994) Basic and Clinical,
  Biostatistics. Prentic Hall International Inc. USA.
  Bodenheimer, FS. (1942) Studies on the honey bee and
  beekeeping in Turkey. Merkez Zirai Mücadele Enstitüsü
  Ankara. Numune Matbaası, İstanbul.
  Cooley, W. W.; Lohnes, R. R., 1971. Multivariate Data
  Analysis. John Wiley and Sons. Inc. New York. 244-257.
  Dupraw, E.J. (1965) The recognition and handling of
  honeybee specimens in Non-Linean Taxonomy. Journal
  of Apicultural Research 4 (2): 72-84.
  Gencer, H. V.; FIRATLI, Ç. (1999) Morphological
  characteristics of the Central Anatolian (A m anatoliaca)
  and Caucasian (A m caucasica) honey bees. Turkish
  Journal of Veterinary and Animal Sciences 23 (1): 107-
  113.
  Goetze, G. (1940) The best bee. Methods for selecting
  bees for (great) length of tongue. Insects Sociaux 3 (2):
  335-346.
  Güler, A.; Kaftanoğlu, O.; Bek, Y.; Yeninar, H. (1999)
  Discrimination of some Anatolian honeybee (Apis
  mellifera.) races and ecotypes by using morphological
  characteristics. Turkish Journal of Veterinary and Animal
  Sciences 23 (3): 337-343.
  Güler, A., Bek, Y. (2002) Forewing angles of honey bee
  (Apis mellifera) samples from different regions of Turkey.
  Journal of Apicultural Research, 40(1-2): 43-49.
  Kandemir, I.; Kence, A. (1995) Allozyme variation in a
  Central Anatolian honeybee (Apis mellifera L.) population,
  Journal of Apidologie 26: 503-510.
  Kandemir, I.; Kence, M.; Kence, A. (2000) Genetic and
  morphometric variation in honeybee (Apis mellifera)
  population of Turkey. Journal of Apidologie31(3):343-356.
  Moritz, R. F. A. (1991) The limitations of biometric control
  on pure race breeding in Apis mellifera. Journal of
  Apicultural Research 30 (2): 54-59.
  Palmer, M. R.; Smith, D.R.; Kaftanoğlu, O. (2000) Turkish
  honeybees: genetic variation and evidence for a fourth
  lineage of Apis mellifera mtDNA. Journal of Heredity 91
  (1): 42-46.
  Ruttner, F. (1988) Biogeography and taxonomy of
  honeybees. Springer, Verlag; Heidelberg, Germany; 284
  pp.
  Ruttenr, F. (1988b) Breeding Techniques and Selection
  for Breeding of the Honeybee. The British Isles Bee
  Breeders Association by arrangement with Ehrenwirth
  Verlag, Munich. P 152.
  Ruttner, F.; Tassencourt, L.; Louveaux, J. (1978)
  Biometrical statistical analysis of the geographic variability
  of Apis mellifera L. Journal of Apidologie 9 (4): 363-381.
  Sevinç, A.; Kocabaş, S.; Elmacı, C.; Yıldız, M. A. (1995)
  Enzyme polymorphism in honeybee (Apis mellifera L.)
  from Anatolia. Turkish Journal of Zoology 19: 153-156.
  SMith, DR. (1991) Mitochondrial DNA and honeybee
  biogeography. In: Diversity in the genus Apis (Smith DR,
  ed). Boulder, CO: Westview Press; 131-176.
  Smith, DR.; Slaymaker, A.; Palmer, M.; Kaftanoğlu, O.
  (1997) Turkish honey bees belong to the east
  Mediterranean mitochondrial lineage. Journal of
  Apidologie 28: 269-274.
  SPSSx. Inc., (1986) SPSSX User’s Guide. 2nd ed.
  McGraw-Hill. New York, 806 pp.
  Cornuet, JM; Fresnaye, J; Tassencourt, L. (1975)
  Discrimination et classification de populations d’abeilles a
  partir de caracteres biometriques. Journal of Apidologie,
  6:145-187.
  Kauhausenkeller, D; Keller, R. (1994) Morphometrical
  control of pure race breeding in the honeybee (Apis
  mellifera L.). Journal of Apidologie 25(2): 133-143.
  Kauhausenkeller, D; Ruttner, F; Keller, R. (1997)
  Morphometric studies on the microtaxonomy of the
  species Apis mellifera L. Journal of Apidologie 28(5): 295-
  307.
  Le C T. (2001) Helth and Numbers. A problems Based
  Introduction to Biostatistics. A John Wiley and Sons, Inc.
  Publication, pp 366. Toronto
  NCSS and PASS, Number Cruncher Statistical Systems.
  Kaysville, Utah. WWW. NCSS. com.
  Poklukar, J; Kezic, N. (1994) Estimation of heritability of
  some characteristics of hind legs and wings of honeybee
  workers (Apis mellifera carnica Polm) using the half-sibs
  method. Journal of Apidologie 25: 3-11.
  Rinderer, TE; Buco, SM; Rubink, WL; Daly, HV; Stelzer,
  JA; Riggio, RM; Baptista, FC. (1993) Morphometric
  identification of Africanized and European honey bees
  using large reference populations. Journal of Apidologie
  24: 569-58

2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.