blank
2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Yazar
  Yazılar
 • #18926

  YARASALAR uçabilen tek memeli oldukları için, yürümeyi ya da ayakta durmayı sağlayan uzuvları fazla gelişmemiştir Yarasaların bacak ve ayakları bu fonksiyonları uzun süre yerine getirecek kadar güçlü olmadığı için bu hayvanlar kendilerini baş aşağı asılı tutarlar ve ayaklarına yük binmemesini sağlarlar

  #53906


  Yarasalar baflafla¤› durma pozisyonunda, hiçbir güç
  ve enerji harcamadan tavanda rahatl›kla as›l› kalabilirler.
  Peki, bu nas›l gerçeklefliyor? Herhangi bir nesneyi
  elle tutup parmaklarla kavray›nca, kolu ele ve parmaklardaki
  kaslara ba¤layan bölgedeki çeflitli kaslar ve kas
  kiriflleri kas›l›r. Kaslardan birinin kas›lmas› bile kiriflleri
  harekete geçirir. Bu durumda istenen parma¤›n kapanmas›
  sa¤lan›r. Yarasalar da pençelerini ayn› biçimde
  kapat›r ya da açarlar. Ancak, onlar›n kas kiriflleri
  do¤rudan vücutla ba¤lant›l› olup, kol bölgesindeki
  kaslarla ilgileri yoktur. Bu da, enerji ve güç harcamadan
  baflafla¤› durmay› sa¤lar. Burada bir etken de vücut
  a¤›rl›¤›. Yarasalar, pençeleriyle tutunduktan sonra
  vücutlar›n› serbest b›rak›rlar. Bu a¤›rl›¤›n etkisiyle ayak
  bölgesindeki kas kirifllerini harekete geçirerek ayak
  pençesinin bükülerek kilitlenmesini sa¤lar. Bu pozisyonda
  vücut rahatlar. Bu biçimde ölseler bile as›l› kalmaya
  devam ederler.

2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.