blank
 1. Anasayfa
 2. Veterinarium
 3. Veteriner Hekimlik Mevzuatlar
 4. Atların Enfeksiyöz Anemisi Hast. Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği 22 Aralık 2011
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #28020

  ATLARIN ENFEKSİYÖZ ANEMİSİ HASTALIĞINA KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ

  Atların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atların enfeksiyöz anemisi hastalığına karşı hastalıktan korunma ve hastalıkla mücadele edilmesini sağlamaktır.

  Kapsam

  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; atların enfeksiyöz anemisi hastalığından şüphe edilmesi durumunda hastalığın bildirimi, şüphe edilen ve hastalık teyidi yapılan işletmelerde hastalığın kontrolü ve hastalıktan korunmak için alınması gereken önlemleri kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

  b) Enfeksiyon teyidi: Laboratuvar sonuçlarına dayalı olarak yetkili otorite tarafından hastalık varlığının ilanını,

  c) Gözetim: Herhangi bir hayvancılık işletmesinin, işletmecisinin veya bunların faaliyetlerinin dikkatli bir şekilde gözlemlenmesini,

  ç) Hayvan sahibi veya bakıcısı: Hayvanların mülkiyetini haiz veya ücret karşılığında veya ücretsiz, muhafaza etmekle görevlendirilen, gerçek veya tüzel kişi veya kişileri,

  d) İl/ilçe müdürlüğü: İl gıda, tarım ve hayvancılık müdürlükleri ile ilçe müdürlüklerini,

  e) İmha: Öldürülen hayvanların veya hayvansal ürünlerinin toplanması, nakil edilmesi, depolanması ve çukura gömülerek veya yakma ünitelerinde yakılarak yok edilmesini,

  f) İşletme: İçinde hayvanların yetiştirildiği veya muhafaza edildiği herhangi bir kuruluşu,

  g) Karantina: Bulaşıcı bir hayvan hastalığına yakalanmış hayvanların, hastalığın yayılmasının önlenmesi için geçici olarak diğerlerinden ayrılması biçiminde alınan önlemi,

  ğ) Mihrak: Yetkili Otorite tarafından hastalık varlığının doğrulandığı, hastalığın seyrettiği işletmeyi,

  h) Resmî veteriner hekim: Bakanlık adına görev yapan Bakanlık personeli veteriner hekimi,

  ı) Serbest veteriner hekim: 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanuna göre mesleğini serbest olarak icra etme yetkisine sahip veteriner hekimi,

  i) Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü: Hastalığın teşhisinden, mücadelesinden ve gözetim programlarından sorumlu olan doğrudan Bakanlığa bağlı Enstitü Müdürlüğünü,

  j) Yetkilendirilmiş veteriner hekim: Bakanlıkta görevli veteriner hekimler dışında, verilecek resmî görevleri yürütmek üzere Bakanlık tarafından yetki verilen veteriner hekimi,

  k) Yetkili Otorite: İl ve ilçe müdürlüğünü,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Hastalık Bildirimi, Hastalıktan Şüphe Edilmesinde ve Hastalığın Tespitinde

  Alınacak Önlemler, Epidemiyolojik Araştırma

  Hastalığın bildirimi

  MADDE 5 – (1) Atların Enfeksiyöz Anemisi hastalığının varlığı ya da varlığından şüphelenildiğinde hayvan sahibi, bakıcısı veya hastalığı takip eden serbest veteriner hekim tarafından yetkili otoriteye bildirilmesi zorunludur.

  Hastalıktan şüphe edilmesi halinde alınacak önlemler

  MADDE 6 – (1) Hastalıktan şüpheli tek tırnaklı hayvanlar ayrı bir yerde muhafaza edilir.

  (2) Şüpheli hayvanlardan resmi veteriner hekim veya yetkilendirilmiş veteriner hekimler tarafından alınan kan serumlarında yapılan incelemeler sonuçlanana kadar yetkili otorite, işletmeyi gözetim altında bulundurur.

  (3) İşletmeye tek tırnaklı hayvan giriş çıkışı yasaklanır.

  (4) Şüpheli hayvanların bulunduğu işletmede alınan önlemler, Atların Enfeksiyöz Anemisi hastalığının varlığının veya şüphe durumunun ortadan kalktığının resmi olarak tespit edilmesine kadar devam eder.

  Hastalık tespit edilmesi halinde alınacak önlemler

  MADDE 7 – (1) Resmi veteriner hekim ya da yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından alınan numunelerin Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüklerince yapılan inceleme sonuçlarına göre Atların Enfeksiyöz Anemisi hastalığı tespit edildiğinde, hastalığı haber alan resmi veteriner hekim ya da yetkilendirilmiş veteriner hekim hastalık çıkış raporunu düzenler.

  (2) Hayvan sağlık zabıtası komisyonu, resmi veteriner hekim ya da yetkilendirilmiş veteriner hekimin raporunu inceleyerek hastalık çıkış kararı alır ve ilan eder.

  (3) Enfeksiyonun teyid edildiği mihrak işletme karantina altına alınır.

  (4) Enfeksiyonun teyid edildiği mihrak işletmede bulunan hasta hayvanlar öldürülür ve imha edilir.

  (5) Atların Enfeksiyöz Anemisi hastalığının tespit edildiği işletmenin bulunduğu yerleşim yerinde bulunan duyarlı tüm hayvanlar hastalıktan şüpheli olarak kabul edilir resmi veteriner hekim ya da yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından kan numunesi alınarak hastalık kontrolü yapılır.

  (6) Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğünce yapılan testlerde seropozitif sonuç veren hayvanlar hasta kabul edilerek öldürülür ve imha edilir.

  (7) Hastalıktan ve bulaşmadan şüpheli hayvanların bulundukları yerdeki yemlikler, zemin ve duvarlar ile alet, eşya ve malzemeler dezenfekte edildikten sonra kullandırılır.

  (8) Atların Enfeksiyöz Anemisi hastalığının tespit edildiği işletmenin bulunduğu yerleşim yerindeki hayvan hareketleri, Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğünce yapılan testler negatif sonuçlanana kadar kısıtlanır.

  Epidemiyolojik araştırma

  MADDE 8 – (1) Epidemiyolojik araştırma aşağıda belirtilen hususları sağlamalıdır;

  a) Hastalığın işletmede farkına varılmadan veya kuşkulanılmadan önce mevcut olabileceği sürenin uzunluğu,

  b) İşletmede hastalığın muhtemel kaynağı ve enfekte olmuş veya bulaşmış olabilecek hastalığa duyarlı türden hayvanların bulunduğu işletmelerin belirlenmesi.

  (2) Bakanlık tarafından bu Yönetmelikte yer alan önlemlere benzer ek kontrol önlemlerinin uygulanıp uygulanmayacağına ve bu Yönetmelikteki istisnai durumların uygulanmasına karar verilirken yapılan epidemiyolojik araştırmalar dikkate alınır.

  Karantinanın kaldırılması

  MADDE 9 – (1) Atların Enfeksiyöz Anemisi hastalığı çıkan mihrak işletmede bulunan hasta hayvanlar öldürülerek imha edildikten 3 ay sonra şüpheli hayvanlar serolojik muayeneye tabi tutulur. Muayene sonuçları negatif ise temizlik ve dezenfeksiyon yapılarak Atların Enfeksiyöz Anemisi hastalığı sebebi ile konulan karantina kaldırılır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Son Hükümler

  Yürürlük

  MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.