blank
 1. Anasayfa
 2. Veteriner Hekimlik
 3. Veteriner Hekim

Veteriner Hekim

Veteriner Hekim, Hayvan sağlığının korunması için önlemler alan, hastalıklara tanı koyan, tıbbi ve cerrahi girişimlerde bulunarak hastalığın tedavisini sağlayan kişidir. Hayvan popülasyonlarının sağlıklarının korunması, büyük ve küçükbaş hayvanlar, arı, su canlıları, egzotik hayvanlar ile kümes hayvanlarının beslenmesi, üretimi, ıslahı, yetiştirilmesi ve verimliliklerinin arttırılması, hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, hayvansal ürünlerin üretim teknolojisi ve insan tüketimine uygunluğunun her aşamadaki sağlık kontrolü, hayvansal ürünlerde kirlenme, hayvansal atık ve atıkların yönetimi ile çevre kirliliği konuları veteriner hekimlerin sorumluluk alanındadır.

Tanım

Veteriner hekimliği insanlık tarihinin en eski mesleklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Çağdaş anlamda veteriner hekim; hayvan hastalıklarının sağaltımından, hayvanların ıslah ve üretiminden, hayvan ve hayvansal ürünlerin üretiminden tüketimine kadar olan aşamalardaki işlevlerinden sorumlu ve yetkili meslek adamı olarak tanımlanmaktadır.

Veteriner Hekim Ne Demek?

Veteriner, latince hayvan / hayvan ile ilgili anlamına gelmekte olup, veteriner hekim ise evcil ve yabani hayvanların hastalıklarının teşhis ve tedavileri, ıslahıyla uğraşan kimseye verilen isim. Her türlü hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavileri, hayvanların üreme ve ıslahlarıyla gıda kontrol hizmetleri, zoonoz hastalıkların (hayvanlardan insanlara bulaşan) önlenmesiyle uğraşan meslek dalına veteriner hekimlik denir.

Hayvanların evcilleştirilerek insanlara faydalı olmaya başlamasıyla birlikte veteriner hekimlik mesleği de ortaya çıkmaya başlamıştır. Hayvanların ehlileştirilmesiyle insanların beslenme işi daha düzenli hale gelmiş, bunların et, süt, yumurta, yün gibi verimlerinin daha fazla arttırılarak en yüksek verim elde etme yolları araştırılmaya başlanmıştır.

Veteriner Hekim Kimdir?

Hayvan sağlığının korunması için önlemler alan, hastalıklara tanı koyan, tıbbi ve cerrahi girişimlerde bulunarak hastalığın tedavisini sağlayan kişidir. Veteriner hekimler evcil hayvanları, çiftlik hayvanları ve diğer hayvanların tıbbi durumlarını inceler, hastalıklarını teşhis ve tedavi ederler. Hayvanlarda görülen salgın hastalıkların ortaya çıkması ve yayılması için önlem alırlar. Görevlerini icra ederken modern tıbbın getirisi teknik cihaz ve aletlerden yararlanırlar.

Temel gıda maddesi olarak kullanılan her türlü hayvani gıda maddelerinin sağlık kurallarına uygunluğunu, temizliğini ve kalitesini kontrol eden, hayvandan hayvana ya da hayvandan insana geçebilecek hastalıkların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan kişidir.

Etimoloji ve İsimlendirme

Veteriner kelimesi Latince veterinae / veterīnārius kökeninden gelir. İlk kez Thomas Browne tarafından 1646 yılında basılı olarak kullanmıştır.
Hayvan hastalıklarının tanı ve tedavisi, hayvanların ıslah ve üretimi, üretiminden tüketimine kadar olan tüm aşamalarda hayvansal ürünlerin halk sağlığı açısından muayene ve denetimi işlevlerinden sorumlu hekim, veteriner, baytar.

Terimler Sözlüğü

Almanca: Tierarzt, Veterinär
Arapça: طبيب بيطري – بيطري
Çince: 兽医
Fransızca: Vétérinaire
Hintçe: पशु चिकित्सक
İngilizce: Vet, Veterinarian, Veterinary
İspanyolca: Veterinario
Rusça: ветеринарный
Türkçe: Veteriner Hekim
Yunanca: κτηνιατρικός

Ülkelere Göre Ünvanlar

Almanya: (T) Tieraerzt
Arabistan: (BVM&AR) بكالوريوس الطب البيطري والثروة الحيوانية
Çin: (BASc) 农业科学学士
Fransa: (DEDV) Diplome d’Etat de Docteur Veterinaire
Hindistan: (BVSc) पशु चिकित्सा विज्ञान स्नातक
İngiltere: (BVM) Bachelor of Veterinary Medicine
İspanya: (LV) Licenciado en Veterinaria
İtalya: (DMV) Dottore in Medicina Veterianria
Rusya: (VV) Ветеринарный врач
Türkiye: (VH) Veteriner Hekim
Dünyada Veteriner Hekimlik Ünvanlarını İnceleyin

Tarihi

Veteriner Hekimliğin tarihi insanlık tarihinde en eski mesleklerden biridir. Hayvanların evcilleştirilmesi, ıslah edilmesi, üretimi, hayvan hastalıklarının sağaltımı, hayvan ve hayvansal ürünlerin sağlıklı bir şekilde insan tüketimine sunulması da veteriner hekimlerin sorumluluğundadır. İlk evcilleştirilen hayvan ile veteriner hekimlik mesleğinin de başladığı kabul edilir.

Yazıdan önceki dönemlere ait kaynaklara; Mezopotamya, Eski Mısır bölgesinde kabartmalar, Asur Kralı III. Satlemanester Dikilitaşında röliyefler, Lascaux mağarasındaki resimler, yazının icadından sonra ise Hamurabi Kanunlarının yazıldığı Babil Kil tabletler, resimler, papiruslar, dini ve tatbiki kitaplar, Naseri, Tuhvetülfarisin Fi Ahval-i Huyul El-Mücahidin Baytarnameler örnek verilebilir.

Dünya’da Okullaşma Süreci

Tarih boyunca yaşanan doğal afetler dışındaki en büyük felaketlere salgın hayvan hastalıklarının neden olduğu kabul edilmektedir. Uygarlıkların başlıca dinamiklerinden birini oluşturan hayvan varlığının sağlıklı durumunda, zenginlik ve mutluluk; salgın hastalıklarında ise, korku, şaşkınlık ve kıtlık yaşanmıştır. Bulaşıcı hayvan hastalıklarının en önemlilerinden biri olan ve varlığını ilk çağlardan beri hissettiren sığır vebası hastalığı, yalnız Avrupa’da, 1711-1769 yılları arasında 200 milyondan fazla sığır kaybına yol açmıştır.

İtalya ve İngiltere’ de soruna çare bulmak üzere görevlendirilen beşeri hekimler, çözümün ancak veteriner hekimlerin yetiştirilmesi ile mümkün olabileceğini belirtmişlerdir. Eğitimi başlatan, bilgili ve yetkin veteriner hekimleri uygulama alanına yayan tüm Avrupa ülkelerinde, tarım devriminin dayanağını, sağlıklı ve verimli hayvan varlığı oluşturmuş; toplumsal kalkınma ve sanayi devrimi için geniş olanaklar sağlanmıştır.

Türkiye’de Okullaşma Süreci

Avrupa’da veteriner hekimliği okullarının hızla yayılması sonucunda, tarım devriminin itici gücünü oluşturan hayvan varlığının sağlığı garanti altına alınmış; üretim artışı sağlanmış; hayvan ve hayvansal ürünler, küçük sanayi işletmelerinin ham maddelerini oluşturmuşlardır.

Osmanlı Devleti’nde ise 19. yüzyılın ikinci çeyreğine kadar ne bir tıp okulu ne de veteriner hekimliği okulu açılabilmiş; insan ve hayvan sağlığı ile ilgili hizmetlerin, ustaçırak ilişkisiyle yetişen ve bilimsel bir nitelik taşımayan bilgiye sahip ampriklerce yürütülmesine devam edilmiştir.

Kronolojik tarihi, mesleğin doğuşu, adlandırılması, geçiş süreci, okullaşma ve türk tarihinde önemli rol alan büyüklerimiz ile bilime katkıları gibi konuları Veteriner Hekimlik Tarihi sayfasından detaylıca inceleyebilirsiniz.

Eğitim

Veteriner hekimlik eğitimi, veteriner hekim olmak için alınan yüksek öğrenim eğitimidir. Ülkemizde Veteriner Hekim olabilmek için Üniversitelerin Veteriner Fakültelerini kazanmaları ve bu eğitimi başarı ile tamamlamış olmak gerekmektedir. Mezuniyet sonrasında isteyenler Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Enstitüleri’nde doğrudan doktora yapılabilmekte veya spesifik bir dalda yüksek lisans eğitimine başvurulabilmektedir.

Veteriner Fakültelerinde 5 yıllık eğitim ve öğretim verilmektedir. Bazı fakültelerde 1 yıl isteğe bağlı yada zorunlu olarak Yabancı Diller Yüksek okullarında tercihen İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir. 3. ve 4. Sınıfların sonunda zorunlu Stajer Veteriner Hekimlik ve son sınıfta İntörn Veteriner Hekimlik eğitimi alırlar. Mezunlar yüksek lisans derecesiyle mezun olurlar.

Temel Bilimler, Klinik Öncesi Bilimler, Klinik Bilimleri, Zootekni ve Hayvan Besleme ile Gıda Hijyeni ve Teknolojisi konularında tam bir entegrasyonun sağlanması, öğrencilerin eğitimin ilk dönemlerinden itibaren laboratuvar, klinik, çiftlik, gıda uygulamalarına katılması ve hayvan ile temas etmesi, klinik becerilerini geliştirmesi, okul içi ve dışı uygulamaların arttırılması, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalara katılımlarının sağlanması, yaşam boyu öğrenmenin özendirilmesi, eğitimde hayvan sağlığının biyolojik, psikolojik, sosyal ve ekonomik bileşenlerini birlikte kazanabilmesi, meslek nosyonuna sahip, doğru teşhis ve tedavi yapabilen bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Veteriner Fakültesi nasıl kazanılır? Denklik ve Akreditasyon Nedir? Uzmanlık Eğitimi, Resmi Veteriner Hekimlik, Türkiye ve Dünya’da Veteriner Hekimlik Eğitimi, Ulusal Veterinerlik Çekirdek Eğitim Programı, Burs, Kredi ve Yurt İmkanları gibi konuları detaylı incelemek için Veteriner Hekimlik Eğitimi sayfasını inceleyebilirsiniz.

Dersler / Müfredat

Veteriner Fakültelerinin müfredatları ülkelere göre farklılıklar gösterebilir. Dünyadaki Veterinerlik eğitim programı 3 ile 6 yıl arasında değişmektedir. Bazı üniversite ve fakültelerde ise dördüncü yılda müfredatta öğrencilerin seçimine göre, Çiftlik Hayvanları Hekimliği ve Yetiştiriciliği, Küçük Hayvan Hekimliği, Kanatlı Hayvan Hekimliği ve Yetiştiriciliği, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi, Halk Sağlığı ve Egzotik ve Vahşi Hayvanlar gibi farklı alanlara yönelik eğitimler özelleşebilmektedir.

Veteriner Fakülteleri ile ilgili detayları incelemek için Türkiye’deki Veterine Fakülteleri ve Dünya’daki Veteriner Fakülteleri sayfalarını inceleyebilirsiniz.

Akademik Birimler

Temel Bilimler Bölümü: Anatomi, Biyokimya, Fizyoloji, Histoloji Embriyoloji, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalları
Klinik Öncesi Bilimler Bölümü: Farmakoloji ve Toksikoloji, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Patoloji, Patoloji Anabilim Dalları
Klinik Bilimleri Bölümü: Cerrahi, Doğum ve Jinekoloji, İç Hastalıkları, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalları
Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü: Biyoistatistik, Genetik, Hayvan Besleme ve Beslenme, Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği, Zootekni Anabilim Dalları
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü: Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı

Meslek Yemini / Ant

Veteriner Hekimliği Mesleğinin Üyeleri Arasına Katıldığım Şu Andan Başlayarak;

 • Yaşamımı insanlık yoluna adayacağıma;
 • Meslek sahibi olmamda emeği geçenlere saygı ve minnettarlığımı koruyacağıma;
 • Sanatımı doğrulukla yapacağıma, mesleğimi onurlandıracağıma;
 • Mesleğimin dünya çapında geliştirilmesini hedefleyeceğime; bu amaçla meslektaşlarımla tam bir anlayış ve işbirliği içinde çalışacağıma;
 • Hayvan ve insan sağlığına çağdaş anlamda bir hizmet sunmayı ilke edineceğime;
 • İnsan ve hayvanların ortak malı olan çevrenin korunması ve olanaklarından tüm canlıların yararlanması için çaba harcayacağıma;
 • Hasta sahiplerinin duygu ve düşüncelerine saygı duyacağıma; sosyal, siyasal ve dinsel farklılık gözetmeksizin, mesleki bilgimin gereğini yapacağıma;
 • Sanatımı uygularken öğreneceğim sırları asla açıklamayacağıma;
 • Bilimsel yöntemlerden sapmadan; deontolojik kurallara uyarak ve etik ilkeleri gözeterek tedavi ve araştırma yapacağıma;

İNSANLIĞIN DEĞERLERİ, BİLİMİN GERÇEĞİ VE MESLEĞİMİN ONURU ÖNÜNDE ŞEREFİM ÜZERİNE AND İÇERİM.

Veteriner hekimler mezuniyet belgelerini veya diplomalarını almadan önce veteriner fakültelerinde düzenlenen bir törende Merkez Konseyi veya oda temsilcisinin de katılımı ile veteriner hekimliği andını topluca okuyarak Meslek Yemini ederler. Toplantıya katılmayanlara dekan veya görevlendireceği bir yetkilinin, Merkez Konseyinin veya oda temsilcisinin katılımı ile Meslek Yemini ettirilir. Veteriner hekimler, meslek yaşamları boyunca veteriner hekimliği andı, çevre ve doğa koruma bilinci ile İnsan ve Hayvan Hakları Bildirgelerini de göz önünde bulundururlar.

Meslek andıyla ilgili detaylı bilgileri incelemek, ülkemizde ve diğer ülkelerdeki antlara bakmak, Dünya Veteriner Hekimleri Birliği (WVA) Model Yemini incelemek için Veteriner Hekim Andı sayfasına göz atın.

Görev ve Sorumluluklar

Veteriner hekimler; evcil hayvanların, küçük ve büyükbaş hayvanların sağlığının korunması, hastalıkların teşhisi, tedavisi, hayvanlar arasında salgın hastalık ve (zoonozlarla) hayvandan insana geçen hastalıklarla mücadelesi, hayvan ırklarının iyileştirilmesi, hayvansal ürünlerin artırılması, gıda hijyeni ve teknolojisi, çevre sağlığı gibi konularda ve bunların insan sağlığındaki yeri konularında çalışmalar yapan kişilerdir.

Veteriner Hekimler Ne İş Yaparlar?

Veteriner hekimler; dünyadaki tüm hayvan türlerinin bakımı, sağlığı ve beslenmesi ile ilgilenen, hayvanların sağlığını korumak için önlemler alan, hastalıkların tanısını koyup tedavisini belirleyen, hayvanların üremeleri ve bakımları ile ilgilenen; aynı zamanda gıda hijyeni ve teknolojisi alanında faaliyet gösteren üniversitelerin Veteriner Fakültesinden lisans derecesinde mezun olmuş kişilerdir.

Ülke hayvancılık politikalarına duyarlı, hayvan sağlığı ile ilgili konularda ülke gereksinimlerinin bilincinde ve bu yönde kendini geliştirebilen, çiftlik ve ev hayvanlarına yönelik üretim ve klinik bilgiye sahip, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla ilgili donanımlı, davranışları meslek etiği ve geleneklerine uygun, biliminin ilerlemesi için çalışan, hastalarına ve hasta sahiplerine karşı sorumlu, çevre koşullarına göre en yüksek veteriner hekimliği standartlarını kullanan, gıda güvenliğinde söz sahibi ve hayvan refahını ön planda tutmaktadırlar. Detaylar için Veteriner Hekimlerin Yetki ve Görevleri sayfasını inceyebilirsiniz.

 1. İş organizasyonu yapar, Çevre koruma önlemleri alır, Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.
 2. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular, Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
 3. Yurdun çeşitli bölgelerinin, iklim, tarımsal yapı ve pazarlama koşullarına uygun hayvan tür ve ırklarının saptanması, mevcut olanların iyileştirilmesi, verimlerini artırıcı yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması gibi çalışmalarda bulunur,
 4. Hayvanların hastalık, sakatlık ve yaralarını teşhis ederek, gerekli ameliyat ve tedavilerini yapar,
 5. Hayvansal besinlerin sağlıklı bir biçimde ve yeterince üretilmesini sağlar, halkı hayvansal besinlerle yayılabilecek hastalıklardan korumak için, besinlerin kalite yönünden denetimini yapar ve sağlıklı bir biçimde hazırlanması, korunması, taşınması için uygun yöntemleri araştırır,
 6. Hayvanların bakım ve beslenmesi, sağlıklarının korunması, hayvan ürünlerinin değerlendirilmesi konularında, hayvan yetiştiricilerini aydınlatmak amacıyla eğitim programları düzenler ve bu konularda yazılı kaynaklar hazırlar, bunların basım ve dağıtımının gerçekleştirilmesini sağlar,
 7. Salgın ve paraziter hayvan hastalıklarının önlenmesi için her türlü tıbbi çalışmaları yapar, gerekli tedbirleri alır ve aşı, serum vb. ilaçlar üzerinde araştırmalar yapar, var olanları hazırlar ve uygular,
 8. Suni tohumlama ve embriyo transferi gibi biyoteknolojik yöntemlerle hayvanlarda döl verimini artırma ve ıslah çalışmalarında bulunur. Damızlık hayvan yetiştirilmesini sağlar,
 9. Zoonozların yayılmasını önler ve tedavi yöntemleri geliştirirler.

Olması Gereken Özellikler

 • Normalin üzerinde bir akademik yeteneğe sahip,
 • İnceleme, araştırma merakı olan, iyi gözlem yapabilen,
 • Fen bilimlerine özellikle biyolojiye ve kimyaya ilgi duyan,
 • Hayvanlarla ilgilenmekten hoşlanan,
 • Çabuk ve doğru karar verebilen,
 • Sabırlı, dikkatli, düzenli,
 • Görme, işitme duyuları ile el ve ayakları sağlam,
 • Sorumluluk sahibi
 • Organizasyon kabiliyeti yüksek

kişiler Veteriner hekim olmak isterse başarılı olabilirler.

Çalışma Alanları ve İş Bulma

Veteriner hekimlik programından mezun olan veteriner hekimler; koruyucu hekimlik, hayvan hastalıklarının tanı ve tedavisi, hayvan refahı, hayvan ıslahı, hayvan besleme ve yetiştirme, hayvansal gıda üretimi ile kontrolü ve veteriner halk sağlığı gibi hizmetleri nitelikli bir şekilde sunabilmelidir. Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları ile ilgili detaylı bilgileri incelemenizi tavsiye ederiz.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Veteriner hekimler ayakta, oturarak, eğilerek, diz çökerek vb. çalışabilirler. Büroda çalıştığı gibi salgın ve paraziter hayvan hastalıkların görüldüğünde sık sık köylere gitmek zorunda kalabilir. Hayvanların bulunduğu ortamlar nemli olup, havada rahatsız edici koku vardır. Ayrıca tepme, düşme, ısırma, tırmalama gibi hayvanlardan gelebilecek tehlikelerle karşı karşıyadır.

Çalışma Saatleri: Veteriner hekimler normal çalışma saatleri dışında, resmi tatil günlerinde de çalışmak zorunda kalabilir. Veteriner hekimler, tüm acil müdaheleler için 7 gün 24 saat esasına göre nöbetçi ekip veya serbest veteriner hekim olarak sağlık hizmeti vermektedirler.

İş Güvenliği: Çalışırken iş elbisesi (önlük) giyer, eldiven ve maske kullanır. Hayvanların muayenesi ve tedavisinde gerekli tıbbi önlemler alınmalıdır.

İş İmkanları ve Çalışma Alanları

 • Özel Veteriner Klinikleri / Muayenehane, Poliklinikleri ve Hayvan Hastaneleri,
 • Veteriner teşhis, analiz ve üretim laboratuvarları
 • Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri
 • Gıda üretim, işleme ve dağıtımı yapan işletmeler
 • Kırmızı Et, Kanatlı Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesisleri
 • Kombina, Kesimhane, Üretim Tesisi, Soğuk Hava Deposu
 • Gıda Kontrol Laboratuvarları
 • Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri
 • Hazır Kıyma Satış Yerleri
 • Ham Deri Depolama Tesisleri
 • Hayvan kesimi yapan özel kombinalarda ve şarküterilerde,
 • Süt ve süt ürünleri işleyen özel firma ve mandıralarda,
 • Hayvan derisi işleyen fabrikalarda,
 • Hayvancılık ve Su Ürünleri Üretim İşletmeleri
 • Damızlık Hayvan Satan Şirketler
 • Yem Fabrikaları, Yem üretim, işleme ve dağıtımı yapan işletmeler
 • Embriyo ve Sperma Üretim Merkezleri
 • Kanatlı Kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmeleri
 • Hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, park ve panayırlar
 • Veteriner Biyolojik Ürünleri İthal Eden Firmalar
 • Veteriner İlaç İmal / İthal Eden Firmalar
 • Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri,
 • Organik Tarım Kontrol ve / veya Sertifikasyon Kuruluşları
 • Haşere ve zararlılarla mücadele yapan işyerleri
 • Hayvancılık işletmeleri (üretim, damızlık, ıslah, hayvanat bahçeleri)

İş Bulma Olanakları

 • Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Gümrük Muhafaza Müdürlükleri’nin hayvan sağlığı bölümlerinde,
 • Türk Silahlı Kuvvetleri hayvan sağlığı ve gıda kontrol hizmetlerinde,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü,
 • Türkiye Jokey Kulübü’ne bağlı hayvan hastanelerinde ve Özel Haralarda,
 • Büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinin hayvan hastanesi, hayvan barınakları, kesimhaneler ve gıda denetim birimlerinde,
 • Akademik personel olarak Veteriner Fakülteleri’nde ve Veteriner Meslek Liselerinde,
 • Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu araştırma laboratuvarlarında,
 • Et ve Balık Kurumu kesimhanelerinde,
 • Özel at, sığır, koyun, keçi, tavuk ve domuz vb. çiftliklerinde,
 • İlaç, yem ve hayvancılık ekipmanları alanlarında faaliyet gösteren özel firmalarda,
 • Hayvancılık ve Veterinerlik Aletleri/ Malzeme İmal Eden ve Pazarlayan Şirketler
 • Veteriner ve Beşeri İlaç/Aşı Firmaları
 • Marketler – Alışveriş Merkezleri
 • Otel hizmeti veren hayvan bakımevleri
 • Hayvansal artıkların toplanması ve bertarafı ile ilgili işletmeler
 • Deney hayvanı üretici, kullanıcı ve tedarikçileri ile deney hayvanları araştırma laboratuvarları
 • Veteriner tıbbi ürünleri üreten, ithal eden, satan ve dağıtan işyerleri
 • Tıbbi olmayan Veteriner sağlık ürünlerini üreten, ithal eden ve satan işyerleri
 • Eksperlik hizmetleri, Tarımsal danışmanlık hizmetleri
 • Halk sağlığı ve çevre sağlığıyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarda

gibi işlerde çalışma imkânlarına sahiptirler ve Sorumlu Müdür, Teknik Müdür, Yöneticilik, İşletme Şefi, Danışman, Veteriner Hekim, Laboratuvar Teknik personel, Temsilci, Mümessil, İlaç Satış Sorumlusu, Yiyecek – İçecek Alım Sorumlusu gibi iş pozisyonlarında görev alabilirler.

İş İlanları ve Kariyer

Veteriner hekimler, Çiftlik hayvanları, pet hayvanları, yaban hayvanları, egzotik hayvanlar, su hayvanları, kümes hayvanları, arı ve ipek böceği gibi hayvanların ırklarının ıslahı, üretimi, yetiştirilmesi, beslenmesi, verimliliklerinin artırılması, sağlıklarının korunması, hastalıklarının tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, insanların zoonotik hastalıklardan korunması, hayvansal üretimin artırılması, hayvansal gıdaların üretimi, güvenilirliği ve üretim teknolojileri konularında çalışarak, eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma yapabilerek, bu alanlarda çalışırken hayvan ve hayvan sahibi haklarını ve meslek etiğini gözeterek, eğitimi sırasında edindiği bilgiler ışığında hayvancılık ve hayvan sağlığı sektöründe görev yaparlar.

Veteriner Hekim İş ilanları, İş arayanlar sayfaları arasından kariyer hedeflerinize uygun iş ilanlarına, firmalara, iş verenlere CV, Özgeçmiş, İş deneyimi, Staj, Mesleki gelişme ve almış olduğunuz eğitim, sertifikaları göndererek iş başvurusu yapabilirsiniz.

İş İlanlarını ve Kariyer Sayfalarını inceleyin

Maaşlar Ne Kadar

Türkiye’de Veteriner Hekim Maaşları

İşyeri Veteriner Hekimlerinin ücretleri, Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez konseyi tarafından onaylanan asgari ücretin altında olamaz. Belirlenen asgari ücret net ücret olup herhangi bir kesinti uygulanamaz.

Veteriner hekimler ne kadar maaş alır?

Aşağıdaki tabloda yer alan maaşlar Tam zamanlı çalışma / net maaşlar üzerinden odaların belirlemiş olduğu en düşük maaşlar olup, maaşlar çalışma ortamına, deneyim, beceri, konum, yaş, uzmanlık seviyesi gibi faktörlere göre değişiklik gösterir.

Asgari (En Düşük) Veteriner Hekim Maaşları

2015 yılı asgari maaşı 3.000 TL
2016 yılı asgari maaşı 3.300 TL
2017 yılı asgari maaşı 3.750 TL
2018 yılı asgari maaşı 4.200 TL
2019 yılı asgari maaşı 5.200 TL
2020 yılı asgari maaşı 5.750 TL
2021 yılı asgari maaşı 6.560 TL
2022 yılı asgari maaşı 9.200 TL

Yurtdışında Veteriner Hekim Maaşları

Dünya genelinde meslektaşların maaşları ne kadar diye merak ediyorsanız, aşağıdaki tablodan ortalama ne kadar kazandığını inceleyebilirsiniz. Maaşların deneyim, konum, yaş gibi bir çok faktöre bağlı olduğunu unutmamalıyız. Tecrübeli hekimlerin daha yüksek maaş aldığı kesin. Maaş bilgileri kamuya açık verilerden alınmış olup, düzenleme ve listede ekli olmayan ülkelerin eklenmesi için yorum yazmaktan çekinmeyin.

Yıllık ortalama Veteriner Hekimlerin Maaşları

ABD: 92.048 $
Avrupa: 44.000 Euro
Hawaii: 198.600 dolar
Kanada: 53.915 dolar
Danimarka: 47.000 € ile 51.216 $
Katar: 60.959 dolar
Lüksemburg: $53,040
Hollanda: 69,244 dolar
İzlanda: 65.935 $ yıllık gelir
Almanya: 49.261 € ile 53.650 $
İsviçre: 68.722 dolar
Fransa: 70.000 Euro

Veteriner Hekimler Günü

Dünya Veteriner Hekimler Günü (World Veterinary Day), Dünya Veteriner Hekimler Birliği’nin (World Veterinary Association) 2000 yılında, her yıl Nisan ayının son Cumartesi günü Dünya Veteriner Hekimler Günü olarak ilan etmesi ile kutlanmaya başlamıştır.

Bu gün tüm Dünya’da Veteriner Hekimlerin önemini vurgulamak, tanıtmak, övmek amacıyla her yıl Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (World Organisation for Animal Health OIE) ve Dünya Veteriner Hekimler Birliği (World Veterinary Association WVA) tarafından farkındalık yaratmayı amaçlayan farklı bir tema ile kutlanmaktadır. Seçilen yıllık temaya en başarılı katkıyı sağlayan, tek başına veya diğer veteriner hekim gruplarıyla iş birliği içinde çalışan bir üye birliğine Dünya Veteriner Hekimler Günü Ödülü verilir.

Kutlama Mesajları ve Önemli Günler sayfalarını inceleyin.

Sosyal Medyada da #DünyaVeterinerHekimlerGunu #VeterinerHekimlerGunu #VeterinerHekimizBiz #WorldVeterinaryDay #iloveveterinary gibi hashtagleri altında paylaşımlar yaparak bu günümüzü özelleştirebiliriz.

Dünya’nın Veteriner Hekimlere ihtiyacı var.

Atasözleri, Deyimler ve Alıntılar

Veteriner Hekimlik ile ilgili atasözleri, geçmişten günümüze kadar gelen içinde mecazi anlamlar barındıran, eğitici ve öğretici olan, kısa ve özlü öğüt veren cümleler, özlü sözler, ile ilgili çeşitli kaynaklardan yıllar içerisinde toparlanmış ilham verici, mesleği yücelten bilgece düşünülerek öğüt niteliği kazandırılmış cümleler, Veteriner sözleri, espiriler, komik alıntılardan, deyimlerden ve seslenişlerden oluşan koleksiyon hazırlanmıştır.

Anonim ve sözleri söyleyenlerin belli olduğu, Veteriner hekimi olmayı hayal eden ünlüler, hayvancılık ile ilgili söylenen atasözleri ve deyimler, Hayvan Sever sözleri ve alıntılarını yazımızda bulabilirsiniz. Tarihin önde gelen isimlerinden günümüzün haberciler, ünlüler, sporcular, politikacılar, yazarlar arasından söylenen alıntıları paylaşıyoruz. Lütfen Sözler, Deyimler ve Alıntılar konusunu inceleyin, eklemek istediklerinizi yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin.

Çünkü bir tecrübe etsen senin aklın da yatar,
Bize insan hekiminden daha lazım baytar.

Mehmet Akif ERSOY

Denilebilir ki; insan hekimliği, veteriner hekimliği yanında okyanusa karşı iç deniz gibidir.
Beşeri Hekimlik insan için, oysa Veteriner Hekimlik insanlık içindir.

İsmet İNÖNÜ

Bence dünyadaki en iyi hekim; Veteriner Hekimdir. Çünkü hastasına rahatsızlığını soramaz, bunu kendisi bilmek zorundadır.

Will ROGERS

“Medicina Hominem Curat, Veterinaria Humanitatem”
Beşerî hekim insanı tedavi eder, veteriner hekim insanlığı

Ayrıca Bakınız

Dernek, Kuruluş ve Programlar ve Bilimsel Dergiler sayfalarını incelemenizi öneririz.

* Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
* Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
* Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

İçerik ve listeler zamanla güncellenmektedir. Sizde konu hakkındaki fikirlerinizi, eklemek istediklerinizi ve düzenlenmesini talep ettiğiniz alanları yorumlardan ve iletişim sayfalarından bizlere bildirerek katkı sağlayabilirsiniz. Ayrıca konu ile ilgili bildiğiniz öykü, roman, şiir, film, tiyatro, şarkı ve türkü gibi türleri de yorumlarda paylaşabilirsiniz.

Kaynaklar

 1. Türk Dil Kurumu Sözlükleri – https://sozluk.gov.tr/
 2. Encyclopædia Britannica – Veterinary medicine – https://www.britannica.com/science/veterinary-medicine
 3. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44: 1-8, 1997 – Veteriner Hekim Terimi Üzerine Tarihsel Bir Araştırma, Atilla ÖZGÜR http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/11/561/6961.pdf
 4. 6343 Sayılı Kanun Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun – https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.6343.pdf
 5. Resmi Gazete – 02.02.2008 tarih ve 26775 sayılı “Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik” https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/02/20080202-9.htm
 6. Resmi Gazete: KAMU DIŞINDA GÖREV ALAN VETERİNER HEKİMLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150713-9.htm
 7. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği – https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=7&MevzuatNo=10644&MevzuatTertip=5
 8. Türkiye iş Kurumu Meslekler Sözlüğü – Meslekleri Tanıyalım: https://esube.iskur.gov.tr/Meslek/MeslekleriTaniyalim.aspx
 9. Türkiye’de Veteriner Hekimlik Programı Bulunan Tüm Üniversiteler https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-bolum.php?b=10232
 10. Mezuniyet Öncesi Veterinerlik Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı​ https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi/ulusal-cekirdek-egitimi-programlari
 11. Resmi Gazete – İstiklâl Marşı’nın Kabul Edildiği Günü ve Mehnet Akif Ersoy’u Anma Günü Hakkında Yönetmelik – https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/03/20080307-5.htm
 12. VeterinerHekimiz.Biz internet sayfası ile sosyal medya ağlarından iletilen bilgiler ile VeterinerHekim sayfalarından alıntılar
 13. World Veterinary Association (WvA) – Universities, Institutions, Colleges and Schools Awarding Veterinary Degrees https://www.worldvet.org/education.php
 14. Schools Awarding Veterinary Degrees http://www.worldvet.org/education.php?view=overview&cat=schools
 15. World Organisation for Animal Health (OIE) – What have you planned for World Veterinary Day? – https://www.oie.int/en/for-the-media/press-releases/detail/article/what-have-you-planned-for-world-veterinary-day/
 16. HealthforAnimals – One Health – https://healthforanimals.org/general/one-health.html
 17. Veterinarian Associations and Organizations – http://www.vet.com/vet_associations.html
 18. The World Organisation for Animal Health (OIE) – World Veterinary Year – https://www.oie.int/for-the-media/vet-2011/
 19. Veterinarian Sayings and Veterinarian Quotes, Quotes and Sayings About Veterinarian, Animal Lover Sayings, Livestock Sayings Veterinarium

Veteriner Hekim

Üyelik Tarihi:  8 October 2021