blank
 1. Anasayfa
 2. Veterinarium
 3. Veteriner Hekimlik Mevzuatlar
 4. Bal Arılarının Küçük Kovan Kurdu ile Tropileaps Akarı Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #28030

  BAL ARILARININ KÜÇÜK KOVAN KURDU İLE TROPİLEAPS AKARI HASTALIĞINA KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ

  Link: Bal Arılarının Küçük Kovan Kurdu ile Tropileaps Akarı Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; küçük kovan kurdu ile tropileaps akarı olarak adlandırılan hastalıklardan korunmak ve mücadele etmek için alınması gereken tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik arılarda küçük kovan kurdu ile tropileaps akarı salgını olduğunda uygulanacak minimum kontrol önlemlerini kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 4 üncü maddesi ile 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Arılık: Arılı kovanların bulunduğu açık ya da kapalı tesis ve yerleri,

  b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

  c) Gezginci Arıcı: Bitkilerdeki farklı çiçeklenme döneminden üst düzeyde faydalanmak ve kış koşullarından arıyı korumak maksadıyla kolonilerini yer değiştiren arıcıyı,

  ç) Hayvan sağlık zabıtası komisyonu: Bulaşıcı hayvan hastalığının resmi olarak teyit edildiği yerde, hastalığın sağlıklı hayvanlara bulaşmasını önlemek ve hastalıkla mücadele etmek, hayvan ve maddelerinin sevkine dair tedbirleri tespit etmek ve uygulamaya konulmasını sağlamak amacıyla kurulan komisyonu,

  d) İmha: İtlaf edilen arı ailesi ile çerçevelerin petekleri ile birlikte yakılarak, çukura gömülme yöntemi ile yok edilmesini,

  e) İşletme: Arıların beslendiği ve korunduğu üretme çiftliklerini,

  f) İtlaf: Yetkili otorite kararı ile hayvanların öldürülme işlemini,

  g) Karantina: Hastalık veya zararlı organizmaların ülkeye girişini veya ülke içinde yayılmasını önlemek amacıyla, hayvan, hayvansal ürün, bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile bulaşma ihtimali bulunan madde ve malzemelerin kontrol altına alınmasını,

  ğ) Koloni: Yumurtlayan ana arısı bulunan ve koloni faaliyetlerinin sürdürüldüğü arı ailesini,

  h) Kordon: Hayvan hastalığı görülen alanın gözetim altında tutulması, giriş ve çıkışların kontrol altına alınmasını,

  ı) Kovan: Taşınabilir arı ailesi barınağını,

  i) Küçük kovan kurdu: Larvaları bal veya polen dolu peteğin içerisinden tünel kazarak peteğe zarar veren veya bunları yok eden, bala dışkı bırakan, balın rengini değiştiren ve balda mayalanmaya ve köpüklenmeye yol açan bir böcek tarafından meydana getirilen enfeksiyonu,

  j) Resmi veteriner hekim: Bakanlık adına görev yapan Bakanlık personeli veteriner hekimi,

  k) Tropileaps akarı: Yavru arılarda yüksek düzeyde ölümlere, 1 mm’ye kadar uzanan kırmızı kahverengi bir akar tarafından meydana getirilen enfeksiyonu,

  l) Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü: Amerikan yavru çürüklüğü hastalığının teşhisinden, mücadelesinden ve gözetim programlarından sorumlu olan doğrudan Bakanlığa bağlı enstitü müdürlüğünü,

  m) Yetkili otorite: Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerini

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Hastalık Bildirimi ile Hastalık Şüphesi ve Resmi Teyit

  Hastalık bildirimi

  MADDE 5 – (1) Küçük kovan kurdu ile tropileaps akarı hastalığından şüphe eden veya bu hastalığın varlığından haberdar olan hayvan sahipleri ve bakıcıları, veteriner hekimler ile muhtarlar, köy korucuları, celepler, çobanlar, gemi kaptanları, istasyon ya da gümrük memur veya idarecileri gibi ilgililer tarafından yetkili otoritelere, yetkili otoriteler tarafından ise derhal Bakanlığa bildirilir.

  Hastalık şüphesi

  MADDE 6 – (1) Resmi veteriner hekim hastalık şüphesi olan yere gelinceye kadar o yerdeki idari makamlar, belediye veya köy muhtarı hastalıktan şüpheli kovanları muayene ve teşhis için muhafaza altına aldırır.

  (2) Kordon konularak hastalıklı kovanların bulunduğu yere giriş ve çıkışlar önlenir. Hastalıklı yerden kovan çıkarılmasına, bu bölgeye başka yerden kovan girmesine ve hastalıklı kovanlarda kullanılan malzemelerin, hastalık mahallinin dışına çıkışına izin verilmez.

  (3) Bu hastalığın teşhisi için resmi veteriner hekim tarafından marazi madde alınmadan, herhangi bir işlem yapılmaz.

  (4) Alınan tedbirlerin uygulanmasından köylerde muhtarlar ve arı sahipleri, kasabalarda belediyeler, mahalle muhtarı ve arı sahipleri, gezginci arılarda ise arı bakıcısı ve arı sahipleri sorumludur.

  (5) Hastalık ihbarını alan resmi veteriner hekim en seri vasıta ile en geç yirmidört saat içinde hastalık yerine gider.

  (6) Resmi veteriner hekim hastalık mahallinde hastalığa el koyar, kovanlardaki yavru gözlü petekleri muayene ve kontrol eder, karantina tedbirlerini alır. Gerekli marazi maddeyi alarak bağlı bulunduğu veteriner kontrol enstitüsü müdürlüğüne gönderir.

  (7) Hastalığın çıkışı ve seyri hakkında aşağıda belirtilen bilgiler toplanır.

  a) Hastalığın çıkış tarihi,

  b) Hastalığın başlangıcından bugüne kadar kaç kovanda larva ölümlerinin olduğu,

  c) Hastalıklı kovanların diğer arılıklardaki arılarla temasının olup olmadığı,

  ç) Arılığa yabancı kovan getirilip getirilmediği,

  d) Kordon konmadan önce başka herhangi bir yere koloni nakli yapılıp yapılmadığı, yapıldıysa kime, nerelere, ne zaman ve ne kadar yapıldığı,

  e) İlaç kullanılıp kullanılmadığı, eğer kullanıldıysa hangi ilaçların kullanıldığı.

  Resmi teyit

  MADDE 7 – (1) Laboratuvar raporu ile hastalık teyit edildiğinde hastalık çıkan saha kordon altına alınarak bulaşmaya vasıta olabilecek her türlü alet, malzeme ve ekipmanlar pürmüzle yakılarak kullanımına izin verilir. Kordon altındaki bölgede hastalık görülmeyen işletmelerde resmi veteriner hekimin kontrolünde gerekli tedbirler alındıktan sonra koloni hareketine izin verilir.

  (2) Hastalığın varlığı laboratuvar raporu ile teyit edildikten sonra mahallin hayvan sağlık zabıtası komisyonu toplanarak resmi veteriner hekimin düzenlediği hastalık çıkış raporunu görüşür.

  (3) Hayvan sağlık zabıtası komisyon kararlarında aşağıda belirtilen hususlar yer alır;

  a) Hastalıklı kovanların bulunduğu yerler,

  b) Kordon altına alınacak yerler,

  c) Komşu köy, kasaba, ilçe, şehir veya arıcılara haber verme şekli,

  ç) Hastalık olduğuna dair levhaların dikileceği yerler,

  d) Toplanan bilgilerin nasıl değerlendirileceği,

  e) Yeni hastalanan ve ölen larvalı kovanlar için yapılacak işlemler,

  f) Kordon altındaki bölgede serbest, şartlı serbest veya yasak olan hususlar,

  g) Transit geçişlere yapılacak işlemler,

  ğ) Kordon bölgesinde zirai mücadele yapılacağı zaman kolonilerin hangi bölgeye taşınacağı.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Arıların İtlafı ve İmha İşlemleri, Hastalığın Sönüşü

  Arıların itlafı ve imha işlemleri

  MADDE 8 – (1) Hastalığın tespit edildiği kolonilerin ve çerçevelerin petekleri ile birlikte hepsi yakılarak imha edilir.

  (2) Arıların itlafında aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

  a) İtlaf akşam üzeri gerçekleştirilir.

  b) İtlaf işlemine kovanın uçma deliği kapatılarak başlanır.

  c) Çerçevelerin üzerine kalsiyum siyanid, etilasetat ya da herhangi bir insektisit uygulanarak arılar itlaf edilir.

  (3) İmha işleminde aşağıdaki hususlara dikkat edilir.

  a) Kazılan çukura, çerçeveler petekleri ile birlikte ve ölmüş arılar toplanır, imha edilir.

  b) Yakma işi tamamlandıktan sonra çukur toprakla kapatılır ve bütün bu işlemler arılıktan uzak bir yerde yapılır.

  c) Isıya dayanıklı kovanın gövde, kapak ve dip tahtası ile işletmede kullanılan her türlü malzeme yüzeyler iyice kazındıktan sonra pürmüzle yakılarak kullanılmasına izin verilir.

  Hastalığın sönüşü

  MADDE 9 – (1) Kordon kaldırılmadan önce hastalık görülen koloniler son bir kez daha kontrol edilerek, marazi madde alınır ve bölge veteriner kontrol enstitüsü müdürlüğüne gönderilir.

  (2) Laboratuvar muayeneleri ile hastalığın tamamen ortadan kalktığı teyit edilir.

  (3) Hastalığın ortadan kalkmasının teyidinden ve hastalık belirtilerinin ortadan kalkmasından iki ay sonra temizlik ve dezenfeksiyon yapılarak kordon ve karantina kaldırılır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Son Hükümler

  Yürürlük

  MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.