blank
 1. Anasayfa
 2. Genel
 3. Muhabbet & Eğlence
 4. DÜNYANIN EN UZUN İSİMLERİ
4 yazı görüntüleniyor - 1 ile 4 arası (toplam 4)
 • Yazar
  Yazılar
 • #18539

  EN UZUN İNSAN İSMİ:

  ABD/Philadelphia’da yaşayan Alman bir göçmene aittir;

  Adı :
  Adolph Blaine Charles David Earl Frederick Gerald Hubert
  Irvim John Kenneth Loyd Martin Nero Oliver Paul Quincy
  Randolph Sherman Thomas Uncas Victor Willian Xerxes Yancy
  Zeus

  Soyadı:
  Wolfeschlegelsteinhausenbergerdorffvoralternwareng ewissenhaftschaferswesenchafewarenwholgepflegeunds orgfaltigkeitbeschutzenvonangereifenduchihrraubgir iigfeindewelchevorralternzwolftausendjahresvorandi eerscheinenbanderersteerdeemmeshedrraumschiffgebra uchlichtalsseinursprungvonkraftgestartseinlangefah rthinzwischensternartigraumaufdersuchenachdiestern welshegehabtbewohnbarplanetenkreisedrehensichundwo hinderneurassevanverstandigmenshlichkeittkonntevor tpflanzenundsicherfreunanlebenslamdlichfreudeundru hemitnichteinfurchtvorangreifenvonandererintlligen tgeschopfsvonhinzwischensternartigraum

  ( bu eleman resmi işlemlerde “Hubert Blaine Wolfeschlegelsteinhausenbergerdorff” ismini kullanıomuş)

  EN UZUN BİLİMSEL HAYVAN İSMİ:

  Bir sinek türüne aittir;

  Parastratiosphecomyia stratiosphecomyioides

  EN UZUN YER İSMİ:

  Amerika’da :
  Los Angles’ın gerçek hali (İspanyolca) “El Pueblo de Nuestra Senora la Reina de los Angeles de Porciúncula”

  Manası: “Ufak bölüm meleklerinin prensesi olan bayanımızın kasabası”

  Galler’de :
  Aynı zamanda dünyanın en uzun tek kelime domain ismi olan yerin adı :

  Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwyll-llantysiliogogogoch

  (www.Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwyll-llantysiliogogogoch.com’u deneyin bi bakalım)

  Manası: “Kızıl mağaranın Aziz Tysilio kilisesinin ve hızlı bir girdabın yakınlarındaki beyaz fındık ağaçlarının çukurunun içindeki Aziz Mary’nin kilisesi”

  Yeni Zelanda’da :
  Bir tepe adı;

  Tetaumatawhakatangihangakoauaotamateaurehaeaturipu kapihimaungahoronukupokaiwhenuaakitanarahu

  Manası: “Toprak-yiyici olarak da bilinen, dağları tırmanan, kayan ve yutan büyük dizli adam Tamatea’nın sevgilisi için flütünü çaldığı yer”

  Tayland’da :
  Hepimiz Bangkok diye bildiği şehrin gerçek adı;

  Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit

  Manası: “Meleklerin toprakları, ölümsüzlüğün büyük şehri, zümrüt Buda’nın konağı, tanrı indranın ele geçirilemez şehri, 9 kıymetli mücevher bağışlanmış dünyanın yüce başkenti, mutlu şehir, kraliyet sarayının güzel başkenti, meleklerin ve reankarne olmuş ruhların sonsuz toprakları, tanrı indra tarafından verilen ve tanrı vishnukarn tarafından inşa edilen şehir”

  EN UZUN FİLM İSMİ:

  “Marat/Sade” olarak bilinen filmin resmi adı;

  “The Persecution and Assassination of Jean-Paul Marat as Performed by the Inmates of the Asylum of Charenton Under the Direction of the Marquis de Sade”

  EN UZUN MÜZİK GRUBU İSMİ:

  “The Clouds That Fondle Jagged Crags And Raging Storms Conspire And You Will Know Us By The Trail Of Dead”

  EN UZUN ALBÜM İSMİ:

  Cümle olarak Fiona Apple’ın albümü;

  “When The Pawn Hits The Conflicts He Thinks Like A King What
  He Knows Throws The Blows When He Goes To The Fight And
  He’ll Win The Whole Thing `Fore He Enters The Ring There’s
  No Body To Batter When Your Mind Is Your Might So When You
  Go Solo, You Hold Your Own Hand And Remember That Depth Is
  The Greatest Of Heights And If You Know Where You Stand,
  Then You Know Where To Land And If You Fall It Won’t Matter,
  Cuz You’ll Know That You’re Right”

  Tek kelime olarak Soundgarden grubunun “Satanoscillatemymetallicsonatas” albümü…

  EN UZUN ŞARKI İSMİ:

  Christine Lavin’in “Regretting what I said to you when you called me at 11:00 on
  Friday morning to tell me that 1:00 Friday afternoon you
  were gonna leave your office, go downstairs, hail a cab, to
  go out to the airport, to catch a plane, to go skiing in the
  Alps for two weeks. Not that I wanted to go with you; I
  wasn’t able to leave town, I’m not a very good skier, I
  couldn’t expect you to pay my way, but after going out with
  you for three years, I don’t like surprises” şarkısı

  VE ŞİMDİ SIKI DURUN ASIL BOMBAYI SONA SAKLADIM…
  EN UZUN BİLİMSEL İSİM:

  267 aminoasitten oluşan, “tryptophan” olarak bilinen ve kimyasal formülü “C1289 H2051 N343 O375 S8” olan enzimin bilimsel adı!!!!

  “methionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleuc ylphenylal
  anylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysy lglutamylg
  lycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvaly lthreonyll
  eucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylgl utaminylse
  rylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisole ucylglutam
  ylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylle ucylglycyl
  isoleucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleuc ylalanylas
  partylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylaspar aginylalan
  ylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylala nylglycylv
  alylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenyla lanylgluta
  mylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglut aminyllysy
  lhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylgly cylleucyll
  eucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylp henylalany
  lasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylph enylalanyl
  tyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalyl glycylvaly
  laspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylp rolylvalyl
  glutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarg inylglutam
  inylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylva lylalanylp
  rolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolyl prolylaspa
  rtylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylargi nylglutami
  nylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycylt yrosylthre
  onyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylval ylthreonyl
  glycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanyl leucylprol
  ylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysyll eucyllysyl
  glutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolyl leucylglut
  aminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanyl prolylaspa
  rtylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspar tylalanylg
  lycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycyls erylalanyl
  isoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylgluta minylhisti
  dylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysyl methionyll
  eucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalyl glutaminyl
  prolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylser ine”

  #52941
  dilara
  Üye

  ilginç isimler..

  tryptophan enziminin bilimsel adının sorulduğu bir sınava girmek istemezdim

  #52947

  Bana çok saçma geldi bu isimler…Çok uzun,aralarında boşluk yok…Anlamını söylerken arasında boşluk var.Kesinlikle dilbilgisi hatalarıyla doludur bunlar hangi dilde olursa olsun…

  Ayrıca o enzimin bilimsel adını dünyadaki hiçbir profesör dahi söyleyemez.Çünkü saçmalık derecesinde uzun…

  #52949
  dilara
  Üye

  pi sayısı gibi birşey ya çok uzun ve saçma:D

  hangi akıllı bulmuş ismini merak ettim doğrusu..

4 yazı görüntüleniyor - 1 ile 4 arası (toplam 4)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.