blank
 1. Anasayfa
 2. Veterinarium
 3. Veteriner Hekimlik Mevzuatlar
 4. Ev ve Süs Hayvanlarının Ticari Olmayan Hareketlerinde Uygulanacak Hayvan Sağlığı Şart
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #28051

  EV VE SÜS HAYVANLARININ TİCARİ OLMAYAN HAREKETLERİNDE UYGULANACAK HAYVAN SAĞLIĞI ŞARTLARINA DAİR YÖNETMELİK

  Link: Ev ve Süs Hayvanlarının Ticari Olmayan Hareketlerinde Uygulanacak Hayvan Sağlığı Şartlarına Dair Yönetmelik

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insan ve hayvan sağlığının korunmasını sağlamak ve türe özgü hayvan hastalıklarının yayılması riskini azaltmak için ev ve süs hayvanlarının ticari olmayan hareketlerinde uygulanacak hayvan sağlığı şartları ve yapılacak kontrollere dair usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ev ve süs hayvanlarının ülke içerisindeki hareketleri, Türkiye’den diğer ülkelere hareketleri ile diğer ülkelerden Türkiye’ye hareketlerinde uygulanacak hayvan sağlığı şartları ile ilgili usul ve esasları kapsar.

  (2) 27/9/1994 tarihli ve 4041 sayılı Kanunla uygun bulunan Nesli Tehlikede Olan Yabanî Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme ve taraf olunan ekleri kapsamındaki türlerin korunmasına yönelik kurallar, hayvan sağlığı şartları ile ilgili olmayan, bazı tür ve ırkların hareketlerinin kısıtlanmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklıdır.

  Dayanak

  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 34 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  (2) Bu Yönetmelik, Avrupa Birliğinin Pet Hayvanlarının Ticari Olmayan Hareketlerinde Uygulanan Hayvan Sağlığı Şartlarına Dair 998/2003 sayılı Konsey Tüzüğü ve 2004/824/EC sayılı Köpek, Kedi ve Gelinciklerin Üçüncü Ülkelerden Topluluğa Ticari Olamayan Hareketleri İçin Model Sağlık Sertifikasına Dair Komisyon Kararına paralel olarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar ve kısaltmalar

  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

  b) Belge kontrolü: Veteriner sağlık sertifikası ve sevkiyata eşlik eden diğer belgelerin kontrolünü,

  c) CITES: 27/9/1994 tarihli ve 4041 sayılı Kanunla uygun bulunan Nesli Tehlikede Olan Yabanî Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme ve taraf olunan eklerini,

  ç) Ev ve süs hayvanı: Sahiplerinin ya da sahipleri adına sorumluluğunu almış kişilerin yanında bulunan, üçüncü bir şahsa satışı ya da devredilmesi amaçlanmayan arılar, kabuklu hayvanlar ve kümes hayvanları haricindeki omurgasızlar, amfibik hayvanlar, köpek, kedi, gelincik, süs balıkları, sürüngen, kemirgen, evcil tavşan ve tüm kuşları,

  d) Fiziksel kontrol: Numune alma ve laboratuvar testlerini de içeren sevkiyatın kendisi üzerinde yapılan kontrolü,

  e) Giriş: Malların Türkiye Gümrük Bölgesine ve serbest bölgelere girişi, ithalatı ve transit rejimine tabi tutulmasını,

  f) Hareket: Ev ve süs hayvanlarının ülke içi hareketlerini, Türkiye’den başka bir ülkeye veya başka bir ülkeden Türkiye’ye girişlerini veya tekrar girişlerini,

  g) Kimlik kontrolü: Veteriner sağlık sertifikası ve ilgili mevzuatta belirlenmiş sevkiyata eşlik eden diğer belgelerde beyan edilen bilgilerle sevkiyatın birbirini tutup tutmadığını anlamak amacıyla görsel olarak yapılan kontrolü,

  ğ) Merkezi Yetkili Makam: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

  h) Pasaport: Ev ve süs hayvanını açık olarak tanımlayan ve bu Yönetmelik çerçevesinde kontrol edilecek hususlara ilişkin ev hayvanının durumunu belgeleyen belgeyi,

  ı) Resmî veteriner hekim: Bu Yönetmelikteki görevleri Bakanlık adına yapan Bakanlık personeli veteriner hekimi,

  i) Veteriner kontrolü: Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde veya veteriner sınır kontrol noktasının bulunmadığı yerlerde Bakanlık il müdürlüklerinde, Merkezi Yetkili Makam tarafından yetkilendirilen ilgili personel tarafından, hayvan ve insan sağlığını doğrudan veya dolaylı olarak korumak amacıyla yürütülen belge, kimlik ve fiziksel kontrolleri kapsayan her türlü resmî kontrolü,

  j) Veteriner sağlık sertifikası: Bu Yönetmelik kapsamındaki ev ve süs hayvanlarının Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında sağlık şartlarına uygun olduğunu gösteren, resmî veteriner hekim tarafından düzenlenen belgeyi,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Genel Hükümler

  Kimliklendirme

  MADDE 5 – (1) Ek-1’de yer alan hayvan türlerinden kısım A ve kısım B’de sıralanan hayvan türlerinin, açıkça okunabilir bir dövme ya da elektronik bir kimliklendirme sistemi (mikroçip) sistemlerinden biri ile tanımlanmış olması gerekir.

  (2) Hayvanın elektronik kimliklendirme sistemi ile kimliklendirilmesi durumunda, okuyucunun (transponder) Ek-1’in (A) bölümündeki hükümlere uygun olması gerekir. Aksi takdirde hayvan sahibi ya da sahibi adına hayvandan sorumlu olan kişi, yapılacak resmî kontrollerde hayvanın kimliğini tespit etmeye yarayacak okuyucuyu temin etmek zorundadır.

  (3) Hayvanın kimliği, hayvan sahibinin adını ve adresini belirleyen ayrıntıları içerir.

  Kuduz aşısı

  MADDE 6 – (1) Kuduz aşılaması ve periyodik aşılamalar, Ek-1’in (B) bölümüne uygun olarak yapılır.

  Kuduz aşısı kontrolü

  MADDE 7 – (1) Yetkili bir veteriner hekim tarafından son kuduz aşılamasından en az 30 gün sonra alınan kan serumu örneği, Avrupa Birliği tarafından kuduz hastalığı testi için onaylanmış bir laboratuvara anti-kuduz antikor titrasyon testi için gönderilir. Nötralize edici antikor titresi en az 0,5 UI/ml. olarak veya eşdeğer düzeyde ölçülür.

  (2) Laboratuvar test ücretleri ev ve süs hayvanlarının sahipleri tarafından karşılanır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Ev ve Süs Hayvanlarının Hareketleri

  Ülke içerisindeki hareket

  MADDE 8 – (1) Ev ve süs hayvanlarının sahipleri, seyahat ederken yanlarında eşlik eden ev ve süs hayvanlarına ait bir kimlik belgesi taşır ve yetkili makamlar tarafından sorulması durumunda, hayvana ait kimlik belgesini sunar.

  Türkiye’den diğer ülkelere hareket

  MADDE 9 – (1) Ev ve süs hayvanlarının Türkiye’den diğer ülkelere hareketleri, hayvanın gideceği ülkenin ulusal mevzuatına tabidir.

  (2) Hayvan sahibi, varış ülkesinin yetkili makamına veya ülkenin Türkiye’de bulunan temsilciliğine gereken bilgileri hareket tarihinden en az 6 ay önce danışır.

  (3) Temin edilen bilgiler, hayvana ilişkin istenen kan testi, veteriner sağlık sertifikası gibi sağlık şartlarının yerine getirilmesi için derhal hayvanın çıkış yapacağı ilgili veteriner teşkilatına bildirilir ve gerekli işlemler yapılır.

  Ev ve süs hayvanlarının Türkiye’ye hareketleri

  MADDE 10 – (1) Türkiye’ye kedi, köpek ve gelinciklerin yolcu beraberinde girişi, ancak Bakanlık tarafından belirlenmiş olan giriş kapılarından gerçekleşebilir. Kedi, köpek ve gelincikler;

  a) 5 inci madde hükümlerine uygun olarak kimliklendirilmiş olur.

  b) 6 ncı madde hükümleri doğrultusunda kuduz hastalığına karşı aşılanmış olur.

  c) Hareketlerinden 3 ay önce ve son kuduz aşılamasından en az 30 gün sonra yetkili bir veteriner hekim tarafından alınan kan serumu örneklerinde antikor titrasyon testi, 7 nci madde hükümlerine uygun olarak yapılır ve hayvanın kabul edilebilir anti-kuduz antikor titresine sahip olduğunu gösterir sonuç raporu Türkiye giriş gümrüğüne sunulmak üzere temin edilir.

  ç) Kuduz antikor titrasyon testi, kabul edilebilir anti-kuduz antikor titresine sahip olduğu pasaportunda belirtilen ve kuduz hastalığına karşı aşılamaları düzenli ve 6 ncı maddeye uygun olarak aşılanan hayvanlar için tekrar talep edilmez.

  d) Türkiye menşeli olan ev ve süs hayvanının, başka bir ülkeye gidip tekrar dönmesi durumunda; Türkiye’den hareketinden önce alınmış ve kabul edilebilir anti-kuduz antikor titresine sahip olduğunu gösterir sonuç raporu varsa, (c) bendinde geçen 3 aylık süre koşulu aranmaz.

  e) Ev ve süs hayvanının menşe ülke veteriner servisi tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış Ek-2’de örneği verilen bir veteriner sağlık sertifikasına sahip olması gerekir.

  f) Ev ve süs hayvanlarına, yetkili bir veteriner hekimce verilen pasaport eşlik eder. Bu pasaportun, yetkili bir veteriner hekim tarafından uygulanmış olan kuduz aşısının 6 ncı madde hükümlerine uygunluğunu ve geçerlilik süresinin halen devam ettiğini, ayrıca türe özgü diğer hastalıklara karşı da aşı ve ilaç uygulamalarının yapıldığını doğrulaması gerekir.

  (2) Türkiye’ye 3 aylıktan küçük aşılanmamış kedi, köpek ve gelinciklerin girişine, hayvanların getirildiği ülkenin kuduz hastalığına ilişkin hayvan sağlığı durumu göz önüne alınarak Bakanlığın belirlediği sağlık şartlarının karşılanması koşuluyla izin verilebilir.

  (3) Ek-1’deki hayvan türlerinden kısım C’de yer alan hayvan türlerinin yolcu beraberinde ülkeye girişine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

  Resmî kontroller

  MADDE 11 – (1) Türkiye’ye kedi, köpek ve gelinciklerin yolcu beraberinde girişine ilişkin resmî kontroller, ilgili gümrük müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde yürütülür.

  (2) Hayvan sahibi veya hayvandan sorumlu kişi, hayvanın bu Yönetmelikle belirlenen kuralları karşıladığını gösteren her türlü bilgi ve belgeyi resmî kontrollerden sorumlu otoritelere sunmak zorundadır.

  (3) Yapılan kontroller sonucunda, bu Yönetmelik şartlarına uygun bulunmayan hayvanlar için, yetkili otorite resmî veterinere danışarak;

  a) Menşe ülkeye geri gönderir.

  b) Mümkün olan durumlarda hayvanlar, gerekli hayvan sağlığı koşullarını karşılayıp karşılamadıklarının tespiti için gereken süre kadar karantina altında tutulur.

  c) Geri gönderilmesi veya karantina altına alınarak izole edilmesi mümkün olmayan hayvanlar tazminatsız olarak itlaf edilir.

  (4) Ev hayvanlarının ticari olmayan hareketlerinde uygulanan sağlık şartları ve ülkeye girişi ile ilgili koşullara ilişkin bilgiler, kamuya açık ve kolay ulaşılabilir olarak sunulur.

  (5) Kontrollere ve karantinaya ilişkin tüm masraflar hayvan sahibine aittir.

  Koruma önlemleri

  MADDE 12 – (1) Bakanlık gerek gördüğünde ev ve süs hayvanlarının ülkeye girişlerinde, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma önlemleri alır.

  Elektronik kimliklendirme sistemi

  GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 5 inci maddede belirtilen elektronik kimliklendirme sistemi ilgililerce 1/1/2013 tarihinden itibaren aranır.

  Geçiş hükümleri

  GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentleri yürürlüğe girinceye kadar konuyla ilgili mevcut hükümlerin uygulamasına devam olunur.

  Yürürlük

  MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğin;

  a) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentleri yayımı tarihinden üç ay sonra,

  b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

  yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

  EK-1

  Hayvan Türleri

  KISIM A

  Köpekler

  Kediler

  KISIM B

  Gelincikler

  KISIM C

  Omurgasızlar (arılar ve kabuklular hariç), tropik süs balıkları, amfibiler, sürüngenler.

  Kuşlar: tüm türler (kümes hayvanları hariç)

  (Kümes hayvanları, damızlık ya da tüketime yönelik et veya yumurta ya da av hayvanları tedariki için beslenen ya da tutulan tavuk, hindi, beç tavuğu, ördek, kaz, bıldırcın, güvercin, sülün, keklik ve devekuşu anlamına gelir.)

  Memeliler: kemirgenler ve evcil tavşanlar.

  A) KİMLİKLENDİRME İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTLAR

  Standart elektronik kimliklendirme sistemi, yalnızca okunabilir özellikte pasif radyo frekanslı kimliklendirme aletidir. (transponder) Bu aletin;

  1) ISO 11784 standardına uygun ve HDX veya FDX-B teknolojilerine sahip olması gerekir.

  2) ISO 11785 standardına uygun bir okuyucu tarafından okunabilir olması gerekir.

  B) KUDUZ HASTALIĞINA KARŞI AŞILAMA İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTLAR

  Kuduz aşılaması, aşağıdaki şartların karşılanması halinde geçerli kabul edilir.

  1) Kuduz aşısı;

  a) Modifiye edilmiş canlı bir aşı olamaz ve aşağıdaki kategorilerden birinde yer alır.

  (i) Beher dozda en az bir antijenik ünite içeren inaktive bir aşı.

  (ii) Canlı virüs vektöründe kuduz virüsünün bağışıklık glikoproteinini gösteren rekombine bir aşı.

  b) Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatının (OIE) yayımladığı, Kara Hayvanlarında Kullanıma Mahsus Aşılar ve Teşhis Testleri Kılavuzuna uygun olur.

  2) Kuduz hastalığına karşı yapılmış bir aşılama, ancak aşağıdaki şartların karşılanması halinde geçerli kabul edilir.

  a) Pasaportun veya hayvan sağlığı sertifikasının ilgili bölümünde belirtilen tarihte yapılmış olmalıdır.

  b) Paragraf (a)’da belirtilen tarih, pasaportun veya hayvan sağlığı sertifikasının ilgili bölümünde belirtilen mikroçip uygulama tarihinden erken bir tarih olamaz.

  c) Onaylı aşının yapıldığı ülkede, kuduz aşısı için verilen pazarlama ruhsatına ait teknik şartnameye uygun olarak, ilk aşılama için imalatçı tarafından uyulması önerilen aşılama protokolünün tamamlanmasının üzerinden en az 21 gün geçmiş olmalıdır.

  ç) Onaylı aşının yapıldığı ülkede, kuduz aşısı için verilen pazarlama ruhsatına ait teknik şartnamede belirtildiği üzere, aşılamanın geçerlilik süresi pasaportun veya hayvan sağlığı sertifikasının ilgili bölümünde yetkili veteriner hekim tarafından işlenmiş olmalıdır.

  d) Rapel aşılama, önceki aşılamanın geçerlilik süresi içinde yapılmadığı takdirde, “ilk aşılama” olarak kabul edilir.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.