blank
15 yazı görüntüleniyor - 1 ile 15 arası (toplam 17)
 • Yazar
  Yazılar
 • #8599
  vetsin
  Üye

  GENEL FARMAKOLOJİ
  TEMEL KAVRAMLAR :
  Farmakoloji : İlaç Bilimi demektir.
  İlaç (WHO’YA GÖRE): Fizyolojik sistemleri veya patolojik durumları, alanın yararınadeğiştirmek veya incelemek amacıyla kullanılan veya kullanılması öngörülen bir madde veyaüründür.
  Radikal Tedavi : Hastalık nedeninin ilaçlar tarafından tamamen ortadan kaldırılmasıdır.
  Palyatif = Semptomatik Tedavi : İlaçlarla hastalığın nedenini ortadan kaldırmadan semptom vebelirtilerini tamamen düzeltmektir.
  İlaç Etkisinin Temel Özellikleri :
  • Seçici (=selektif) olmalı,
  • Etkisi geçici olmalı,
  • Etkisi doza bağımlı olmalıdır.
  Doz : Bir kerede verilen ilaç miktarıdır.
  Günlük doz : Gün boyunca verilmesi tavsiye edilen toplam ilaç miktarıdır.
  Farmakolojinin Dalları :
  • Farmakokinetik : İlaçların emilim (absorpsiyon), dağılım, metabolizma
  (biyotransformasyon) ve atılımını vücudun ne şekilde etkilediğini inceler.
  • Farmakodinami : İlaçların biyokimyasal ve fizyolojik etkileri ile onların etki
  mekanizmalarını inceler.
  Toksikoloji : Zehir bilimi demektir.
  Yarar / Risk Oranı : İlaçlar mutad dozlarda kullanılmalarında bile toksik tesirler
  oluşturabildiklerinden (örn. Kanser ilaçları) ilaçla tedavide göz önünde tutulması gereken nokta
  ilacı yararının zararına üstünlüğünün saptanmasıdır.
  İlaçların Kaynakları :
  A. Doğal Kaynaklı İlaçlar :
  • Bitkisel
  • Hayvansal
  • Mikroorganizmalar
  • Madenler (mineraller)
  B. Sentez suretiyle üretilenler :
  C. DNA rekombinant (gen klonlaması) metoduyla :
  İlaçların Sınıflandırılması :
  a. Kimyasal yapısına göre (kolin esterleri, organik fosfatlar..vs.),
  b. Tesir yerlerine göre (otonom sinir sistemi, endokrin sistem ilaçları..vs.),
  c. Kullanıldığı durumlara göre (antihipertansifler , diüretikler..vs).
  İlaçların Adları :
  i. Jenerik (=genel) Adı : WHO tarafından standardize edilen, dünyada sağlık
  iletişiminde kolaylık sağlayan , yanlışlıkları önlemeye yarayan adı (örn.
  Aspirin),
  ii. Ticari (=müstahzar) Adı : Firmaların kendi ürünlerine verdikleri özel addır
  (örn. Ataspin, Dispril gibi)
  iii. Kimyasal Adı: Uluslararası Kimya birliğinin saptadığı kimyasal yapıyı
  tanımlayan addır ( ör. Asetil salisilik asid)
  Yeni İlaç Geliştirme :
  a. Sentez
  b. Klinik Öncesi İncelemeler (tarama testleri) (Faz 0) (Öngörülen etkinin
  araştırılması ve aynı zamanda maddenin terapötik indeksi, farmakokinetik özellikleri
  ve toksisitesinin araştırılması)
  • Kültür
  • İzole organlar
  • Deney hayvanları
  b. Klinik Denemeler
  Faz 1 : 20- 80 sağlıklı gönüllüde yapılır. Bu fazda ilaç artan dozlarda verilerek
  insanın dayanabilirliği (tolerabiliritesi), ilacı güvenirliği, güvenli doz aralığı,
  insandaki farmakokinetiği ile plazma düzeyi ve farmakodinamik etki arasındaki
  ilişkiler (FK/FD ilişkisi saptanır),
  Faz 2 : Yaklaşık 200 (kısıtlı sayıda) ilacı hedefi olan hastalığı bulunan hastada
  yapılır. İlacın optimal dozu, terapötik doz aralığı, terapötik etkinin derecesi ve yan
  tesir profili saptanır),
  Faz 3 : Çok sayıda hastada ve çok merkezde yapılan, genellikle ilacın terapötik
  etkisini plasebo ile karşılaştırarak değerlendirmek ve yarar/risk oranını saptamak
  amacıyla yapılır),
  d. Ruhsatlandırma
  e. Pazarlama Sonrası Denemeler
  Faz 4 : Ruhsatlandırılmış ilacın yüksek doz, yeni endikasyon, yeni yaş grubu
  (yaşlı, çocuk..), yeni veriliş yolu, yeni yan etkileri gibi amaçları hedefleyen
  çalışmalardır.
  Bir ilacın sentezinden ruhsatlandırılmasına kadar genellikle 6- 10 yıl süre ve ortalama 500 milyon
  dolarlık bir masraf gerekmektedir.
  İlaç Eşdeğerlikleri :
  • Farmasötik Eşdeğerlilik :
  İki farklı müstahzarın, aynı etkin maddenin veya maddelerin aynı molar miktarını, aynı veya
  karşılaştırılabilir standartlara uyan farmasötik şekiller (tablet, kapsül, ampül..) içinde
  içermesidir.
  • Biyoeşdeğerlilik :
  Farmasötik eşdeğer iki müstahzarın, aynı molar dozda verilişinden sonra biyoyararlanımlarının
  * (absorpsiyon hız ve derecesi boyutlarıyla) ve böylece terapötik etkilerinin hem etkililik
  (efikasite) hem de güvenlik bakımından aynı olmasını sağlayacak derecede benzer olmasıdır.
  Biyoyararlanım : i.v. dışı yoldan (i.m. , oral..vs) verilen bir ilacın sistemik dolaşıma
  geçme hız ve derecesidir. Biyoyararlanım çalışmalarında ilacın Cmax., tmax. ve
  AUC (eğri altındaki alan) parametreleri ölçülür. Bu parametreleri %80-125
  aralığında olan iki ilaç biyoeşdeğer kabul edilir.
  Biyoyararlanımı etkileyen faktörler :
  􀂃 İlacın disintegrasyonu (mide içeriğinde parçalanması)
  􀂃 İlacın dissolüsyonu (mide içeriğinde çözünmesi)
  􀂃 Beslenme düzeni
  􀂃 Tablet büyüklüğü
  􀂃 İmalat ve formülasyondaki kalite kontrolu
  • Terapötik Eşdeğerlilik : Bir müstahzarın, etkililiği ve güvenliği daha önceden saptanmış
  başka bir müstahzarla aynı etkin maddeyi içermesi ve aynı etkililik ile güvenliliği klinik
  olarak göstermesi halidir. Pratik önemi yoktur, saptanması zordur, gösterge olarak
  genellikle biyoeşdeğerlik esas alınır.
  FARMAKOKİNETİK
  Farmakokinetik, ilaçların Absorpsiyon (emilim), Dağılım, Metabolizma (biyotransformasyon) ve
  Eliminasyonunu (ADME) kantitatif olarak ve özellikle zaman boyutları içinde inceler.
  ABSORPSİYON VE MEMBRANLARDAN GEÇİŞ :
  İlaçların uygulandıkları yerlerden kan veya lenf dolaşımına geçmeleridir. Absorpsiyon hızı, yani
  birim zamanda emilen ilaç miktarı şu biyolojik faktörlere bağlıdır :
  • İlaçla ilgili faktörler :
  1. İlaç molekülünün fizikokimyasal özellikleri :
  􀂃 Molekül büyüklüğü : Büyük moleküllü ilaçların absorpsiyon hızı
  genellikle küçük moleküllü olanlardan daha yavaştır. Ancak bazen ufak
  moleküllü ilaçlar, yapımları sırasında etki sürelerini uzatmak için inert
  maddelerle birleştirilerek (dekanoat, enantat, sipionat, sikloheksilpropionat,
  izoheksanoat esterleri yapmak gibi) absorpsiyonları yavaşlatılır.
  􀂃 Lipofiliklik : İlacın hücre membranının lipid ortamında çözünme
  eğiliminin ölçüsü : (Lipid / Su) partisyon katsayısıdır. Bu katsayı nekadar
  büyükse hücre membranından absorpsiyon hızı o kadar fazladır. Ortamın
  pH’ına bağlı değişebilir. İlaçların sulu ortamdaki non- iyonize ( iyonizeolmamış)
  fraksiyonları lipofiliktir. Asidik ilaçlar asidik ortamda, bazik
  ilaçlar bazik ortamda non- iyonize haldedirler, yani absorpsiyonları daha
  fazladır.
  􀂃 İ________________lacın farmasötik şeklinin fiziksel özellikleri : Solüsyon halindeki ilacın
  absorpsiyonu, süspansiyon veya emülsiyonlardan daha hızlıdır. Tablet, draje
  gibi katı farmasötik şekildeki ilaçların absorpsiyonundan önce bunların ilk
  olarak parçalanması (disintegresyan) ve daha sonra da bu parçaların midebarsak
  sıvılarında çözünmesi (dissolüsyon) gereklidir. Son zamanlarda, hızkontrollu
  farmasötik şekiller içindeki sabit hızla salınan ilaçlar
  piyasalanmıştır.
  􀂃 İyonizasyon : İlaçların çoğu kimyaca zayıf asid (genellikle karboksil
  grubuna bağlı) veya baz niteliğinde (genellikle amino, -NH2 – grubuna
  bağlı) maddelerdir. Amin türevi bazik bir ilaçla, karbosil türevi asidik bir
  ilacın iyonizasyon formülü şöyledir :
  Bazın iyonizasyonu :
  R-NH2+ H+ ⇔ R- NH3
  +
  Asidin iyonizasyonu :
  R-COOH ⇔ R-C00- + H+
  Kural olarak : Çevreye hidrojen iyonu veren maddeler asidik, çevreden
  hidrojen iyonu alan maddeler baziktir. Zayıf asid ve bazların sulu ortamda
  iyonize olma oranları, ortamın pH’sı ve ilacın pKa (=iyonizasyon sabiti = -log
  Ka) değeri ile ilgilidir . Bu oran Henderson- Hasselbach denklemi ile saptanır
  :
  Asidler için :
  pKa – pH = Log (iyonize olmamış ilaç kons. / iyonize olmuş ilaç kons.)
  Bazlar için :
  pH- pKa = Log (iyonize olmamış ilaç kons./ iyonize olmuş ilaç kons.)
  İlacın pKa değeri, vücut sıvılarının pH’ına yakınsa, pH’daki ufak bir değişme ilacın
  iyonizasyon derecesinde büyük değişiklik yapar. Bu değişmeler şu cetvelden
  bulunabilir :
  pKa – pH Yaklaşık
  İyonizasyon
  yüzdesi (asid)
  Yaklaşık
  iyonizasyon
  yüzdesi (baz)
  -1.0 91 9
  -0.5 76 24
  -0.3 67 33
  0.1 56 44
  0 50 50
  +0.1 44 56
  +0.3 33 67
  +0.5 24 76
  +1.0 9 91
  Kural olarak : Ortamın asiditesi artarsa (= pH’sı düşerse) asetilsalisilik asid gibi zayıf asidlerin
  non- iyonize kısımlarının oranı artar, bu nedenle absorpsiyonları kolaylaşır. pH’nın yükselmesi ise
  ters yönde etki yapar. Bazik maddeler ise bazik ortamda non- iyonize durumdadırlar.
  İyon Tuzağı :
  Pasif diffüzyona uygun bir membranla ayrılmış iki kompartımanda eğer pH farkı varsa, bu farka
  bağlı olarak ilaç daha fazla iyonize olmasına uygun olan kompartımanda toplanma
  eğilimindedirler. Non- iyonize kısımlar membrandan geçebildiği için her iki kompartımanda denge
  haline ulaşır.
  Asidik İlaçlar Bazik İlaçlar Amfoter İlaçlar
  Fenobarbital
  NSAİD
  Penisilinler
  Sefalosporinler
  Antikoagülanlar
  Sülfonamidler
  Fenitoin
  Furosemid
  Tiazid
  Opiatlar
  Sempatomimetik
  aminler
  Amfetamin
  Antihistaminikler
  Nöroleptikler
  Trisiklik antidepresanlar
  Lokal anestezikler
  Aminoglikozidler
  Eritromisin
  Alkaloidler
  Dopamin
  Seratonin
  Histamin
  Katekolaminler
  Metildopa
  Tetrasiklinler
  İdrar bazikleştirilirse,
  Böbreklerden
  atılımları
  artar
  İdrar asidleştirilirse,
  böbreklerden atılımları
  artar
  TUS- Eylül 88 : Bikarbonat verilmesi aspirin’in etkisini nasıl azaltır : Cevap : Aspirinin
  reabsorpsiyonunu azaltır (yani atılımını arttırır).
  􀂃 İlaç konsantrasyonu : İlacın uygulandığı yerdeki konsantrasyonu yüksek
  olursa absorpsiyonu genellikle hızlı olur.
  􀂃 İlacın farmakolojik özelliği : Belirli sayıdaki ilaçların farmakolojik
  özellikleri emilim hızını etkiler. Örn. Vasokonstriktör ilaçlar uygulandıkları
  yerden geçen kan akımını azaltarak kendi absorpsiyonlarını azaltırlar.
  2. Veriliş Yeri ile ilgili Biyolojik Faktörler :
  1. Doku perfüzyonu : Şok, hipotansiyon, konjestif kalp yetmezliği, miksödem ve arter
  tıkanıklığı gibi durumlarda doku kan akımının azalması ilaçların absorpsiyon
  hızlarını azaltır. Bazen bu duruma ilaçların kendileri neden olur.
  2. Absorbe eden yüzeyin genişliği ve geçirgenliği : İlaç ne kadar geniş yüzeye
  uygulanmış ve bu yüzey ne kadar geçirgen ise absorpsiyon hızı o kadar fazla olur.
  Cilt mukozalara göre daha az geçirgendir. İnce barsak mukozası,ağız mukozası,
  mide ve rektum ilaca daha geniş yüzey sunar ve oralardan absorpsiyon genellikle
  daha hızlıdır.
  MEMBRANLARDAN GEÇİŞ
  Absorpsiyon olayı, maddelerin bazı membranları geçmesiyle olur. İlaçlar membranlardan şu
  mekanizmalarla geçerler :
  • Pasif (Basit) Diffüzyon :
  Geçişin yön ve hızını saptayan faktör, hücre tabakasının ayırdığı iki ortam arasındaki ilaç
  konsantrasyonu farkıdır. Yani geçiş yüksek konsantrasyondan düşük konsantrasyona
  doğru (konsantrasyon gradiendine göre) Fick Diffüzyon kanununa uygun şekilde, bir
  (1) kinetiğiyle olur. Enerji ve taşıyıcı gerekmez. Fick Kanunu :
  Difüzyon hızı = Difüzyon katsayısı x (Cdış – Ciç )
  • Aktif Transport :
  İlaç, düşük konsantrasyonda bulunduğu ortamdan yüksek konsantrasyonda olduğu ortama
  doğru yani konsantrasyon gradiendine karşı veya iyonize atom kendisini çeken
  elektriksel alandan iten alana doğru (elektrokimyasal gradiende karşı) taşınır.
  o Taşıyıcı gereklidir (benzer yapıdaki maddeler taşınma için yarışırlar), sayısı ve
  bağlama kapasitesi sınırlı olduğundan doyurulabilir bir süreçtir, doygunluktan
  sonra konsantrasyon ne kadar artarsa artsın geçiş hızı artmaz, sıfır (0) derece
  kinetiğe uyar.
  o Enerji gereklidir (ATP kullanılır): İskemi gibi enerji metabolizmasını bozan
  olaylar veya dinitrofenol veya florür gibi ATP oluşumunu bozan bazı maddeler bu
  olayı durdurabilir, Aktif transportta,
  ilaç konsantrasyonu taşıyıcının doygunluk konsantrasyonunun üzerinde ise geçiş
  sıfır derece kinetiğe uyar. Konsantrasyon azalıp doygunluk hali ortadan kalkarsa
  Michaelis- Menten Kinetiğine uyar :
  Abs. Hızı = V= [Vmax. X C] / [Km + C]
  • Kolaylaştırılmış Diffüzyon :
  Geçiş pasif diffüzyonda olduğu gibi yüksek konsantrasyondan düşük konsantrasyona
  doğru olur. Ancak geçiş aktif transportta olduğu gibi taşıyıcı aracılığı ile olur, yani
  doyurulabilir bir süreçtir, ancak enerji gerektirmez.
  Taşıyıcı aracılı transportta bir maddenin taşınması tek başına oluyorsa bu olaya üniport ,
  diğer bir maddenin aynı yöndeki transportu ile kenetlenmiş ise ko- transport= simport
  (örn: barsak epitelinde şekerler veya amino aisdler ile Na transportu) ve diğer bir
  maddenin aksi yöndeki transportuna kenetlenmiş ise buna da kontra- transport =
  antiport (örn: eritrositler , kalp ve düz kas hücrelerinde Ca / Na giriş –çıkışı) adı verilir.
  • Pinositoz (endositoz/ekzositoz)):
  Yüksek molekül ağırlıklı maddeler, kolloidal tanecikler ve ilaç taşıyan lipozomlar; hücre
  içine alınırken önce hücre membranının dış yüzünde oluşan çukura girip, çevresindeki
  membran tarafından sarılırlar, ve daha sonra oluşan kesecik (pinositotik vezikül)
  membrandan koparak içindeki madde ile birlikte sitoplazmaya girer. Aynı olay hücre
  içinden dışına doğru olursa buna ekzositoz da denilir.
  Reseptör aracılı endositoz :
  İnsülin gibi bazı peptid hormonlar, büyüme faktörleri veya iri cüsseli moleküller (LDL
  veya onunla birleşmiş siklosporin molekülü, antikorlar gibi); hücre membranı üzerinde
  özel çukurlara kümelenmiş kendilerine özgü reseptörlere bağlanarak ve bu reseptörleriyle
  birlikte hücre içine girerler. Bu çukurların iç yüzü klatrin adlı bir protein ile kaplanmıştır.
  ABSORPSİYON ORANINI DEĞİŞTİREN BAZI ÖZEL DURUMLAR
  PRESİSTEMİK ELİMİNASYON : Lipofilik ilaçların absorpsiyonu fazladır, ancak karaciğerden
  ilk geçiş sırasında büyük oranda yıkıldıklarından sistemik biyoyararlanımları o kadar yüksek
  değildir. Örn; propranolol’un oral dozu, parenteral dozunun 10- 20 katı kadardır.
  Presistemik eliminasyona uğrayan bazı ilaçlar :
  Beta blokerler (propranolol *TUS )
  Narkotik analjezikler ve antagonistleri
  Nitritler
  Projesteron
  Östradiol
  Serotonin
  Kortizol
  Lidokain
  Aspirin
  İmipramin
  Dopamin
  ENTEROHEPATİK SİRKÜLASYON :
  İlaçların karaciğerde oluşan (genellikle) glukuronat ve sülfat konjugatları (metabolitleri) ince
  barsaklara atılınca, burada beta- glukorinidaz ve sülfataz enzimleri tarafından hidrolize
  uğrayarak ilaç tekrar serbest hale geçer ve geri emilerek tekrar sirkülasyona girer. Böylece etki
  süresi uzar. Bunlara bazı örnekler :
  Kloramfenikol
  Klorpromazin
  Karbamazepin
  Dijitoksin
  Steroid yapılı ilaçlar
  Rifampin
  Morfin
  İLAÇLARIN UYGULAMA YERLERİ VE YOLLARI
  İlacın etkilemesi istenilen yerin durumuna göre ikiye ayrılır:
  • Lokal uygulanma yolları
  • Sistemik uygulama yolları
  A. Lokal uygulama yolları :
  • Epidermal = Cilt üzerine = perkütan : Liposolübl ilaçlar bu yolla uygulanabilir. Cildin
  absorpsiyon yeteneğini azaltan tabakası stratum korneum’dur. Sıyrık, yanık ve yara sonucu
  bu tabaka ve epidermis kalkmış ise ciltten absorpsiyon artar. Bölgelere göre cildin
  geçirgenliğinin değişmesinde S. Korneum’un kalınlığı, kılların ve kıl foliküllerine açılan
  yağ bezlerinin sıklığı ve bazı diğer faktörler rol oynar. Cildin geçirgenliği şu sıraya göre
  azalır : skrotum > kulak arkası (mastoid bölge) > koltuk altı > saçlı deri > göğüs > ön
  kol > bacak
  • Cilt içine = intrakütan : Deri içine 0.1 ml’den az miktarda,
  • Konjonktiva üzerine : Göze uygulamaya özgü ilaçlara kolir denir. Bazen nazolakrimal
  kanaldan geçip emilen ilaç miktarı da artabilir ve istenmiyen etkiler görülebilir (atropin,
  timolol). Kolirler aseptik ve steril olmalıdırlar.
  • İntranazal : Burun içine uygulamadır. (oksitosin, vasopressin, GnRH..vs),
  • Bukal (ağız- içi ) uygulanma : Bazen sistemik etki içinde kullanılır.
  • Gastrointestinal kanala uygulama : (antasidler, sukralfat, kolloidal bizmut bileşikleri,
  sitoprotektif prostaglandin türevleri, laksatif ve pürgatifler),
  • İntratekal uygulama : Bunun için subaraknoid aralığa genellikle 3. – 4. lomber vertebralar
  arasındaki aralıktan iğne ile girilir (= lomber ponksiyon),
  • İntravajinal Uygulanma : Vajina mukozası absorpsiyona ciltten daha elverişlidir.
  • İntraplevral / intraperitoneal uygulama : Karın boşluğuna injeksiyon göbek- pubis
  mesafesinin 1/3’ü kadar altındaki bir noktadan (abdominal parasentez) ve plevraya
  injeksiyon (torasentez) ise genellikle 7. interkostal aralıktan girilerek yapılır.
  • İntrauterin uygulama :
  • İntraartiküler uygulama : Eklem iltihaplarında kortikosteroid ve antibakteriyel ilaçların
  uygulanması,
  TUS- Nisan 2000 : Aşağıdaki ilaç uygulama şekillerinden hangisi sistemik etki oluşturmaz ?
  Cevap : İntraartiküler.
  • Rektum ve kolon içine uygulama :
  • İntralezyonel uygulama : Bazı tümör veya yüzeyel lezyonların içine nadiren yapılan
  uygulamadır. (Örn. Kistik hidatid ameliyatlarında , önce parazitleri öldürmek için kist içine
  hipertonik tuz solüsyonu veya formaldehid injeksiyonu)
  B. Sistemik uygulama yolları :
  İlacın kolaylıkla ulaşılamıyan bir dokuda, organda veya tüm vücutta etki gösterebilmesi için
  yapılan uygulamalardır.
  1. Enteral Veriş : İlacın sindirim kanalı içine verilmesi ve bu kanalın mukozasından
  absorpsiyona bırakılması demektir.
  􀂃 Oral = ağızdan = peros : En doğal ve en sık kullanılan yoldur. Pratik,
  ekonomik, elverişli, güvenilirdir. Self- medikasyona (kendi başına tedavi)
  uygundur. Bu yolun en önemli absorpsiyon yeri ince barsaklardır. (yaklaşık 200
  m2 ‘lik emilim alanı). Kalın barsaklardan emilim derecesi önemsizdir. En
  önemli sakıncaları : Karaciğerden geçerken bazen önemli ölçüde yıkılmaları,
  tamamen emilememeleri, sindirim enzimleri veya mide asidlerinde yıkılmaları,
  besinlerle emilimlerinin azalması, bilinci açık olmayan ve ko- operatif olmayan
  hastalara verilememeleridir. Oral uygulamada farmasötik
  şekillerin absorpsiyon oranları şöyledir : çözelti > emülsiyon >
  süspansiyon > kapsül > tablet
  Bazı faktörler GİS kanaldan absorpsiyonu etkilerler :
  • Bazı ilaçlar mide geçiş süresini (pasaj) geciktirirler : Antikolinerjikler,
  gangliyon blokerleri, nikotin, morfin, beta- adrenerjik agonistler..
  • Bazı ilaçlar pasajı hızlandırırlar : Metoklopramid
  • Barsak motilitesi
  • Safra salgısı : Suda az çözünen bazı ilaçların absorpsiyonunu arttırır :
  diazepam, griseofulvin, spironolakton..
  • İlacın bol su ile alınması : Absorpsiyonu arttırır,
  • Açlık veya tokluk durumu : (aç karnına alınması gereken bazı ilaçlar ):
  penisilinler, tetrasiklinler levodopa, metotreksat, penisilamin, izoniazid
  􀂃 Sublingual uygulama : Ağız mukozası kan ve lenf damarlarından zengin
  ve pH’sı 6.2 – 7.4 arasındadır. Emilim yüzeyi ufak ve devamlı salya
  akışından dolayı ilacın ortamdan uzaklaşması nedeniyle sadece ufak
  miktarlarda etki gösteren , gravimetrik etki gücü fazla olan , lipofilik ilaçlar
  bu yolla kullanılır. İlaç buradan emilirken karaciğerden geçmediğinden
  presistemik eliminasyondan korunmuştur. Bu yoldan kullanılan bazı ilaçlar
  şunlardır :
  Organik nitratlar (izosorbit dinitrat)
  İzoprenalin
  Buprenorfin
  Nifedipin
  Bazı ergot alkaloidler
  Steroid yapılı seks hormonları (metil testosteron)
  Piroksikam
  􀂃 Rektal uygulama : Absorpsiyon için ince barsaktan daha az elverişlidir.
  Emilim yüzeyi yaklaşık 0.05 m2’ dir. Süppozituvar gibi katı form ilaçlar,
  rektumda su miktarının az olması nedeniyle dissolüsyonları zordur. Ancak buna
  karşılık; rektumun alt kısımlarını kanlandıran alt ve orta hemoroidal venler,
  doğrudan vena cava inferiora açıldıklarından karaciğere uğramazlar ve ilk geçiş
  etkiden korunurlar.
  Rektal yoldan uygulandıklarında önemli ölçüde emilen bazı ilaçlar :
  • Genel anestezikler (tiopental, metohekzital)
  • Benzodiazepinler : diazepam, nitrazepam,
  Flunitrazepam
  • Analjezikler (aspirin, parasetamol,
  Sodyum salisilat, indometasin, naproksen,
  Ketoprofen, pentazosin,
  2. Parenteral Veriş : Damar veya doku içine steril injektör ile yapılır. Parenteral
  uygulanan ilaçların biyoyararlanımları genellikle tamdır (%100’dür). Parenteral
  ilaç preparatlarının steril, vücut pH’ına eşit (7.4) veya buna yakın, tercihen
  izotonik ve apirojen olmaları gerekir. i.m ve s.c. uygulamada absorpsiyon hızını
  kısıtlayan faktör, ilaç uygulanan bölgenin doku perfüzyonudur (kanlanması). Şu
  şekillerde uygulanır :
  􀂃 İntravenöz injeksiyon ve infüzyon,
  􀂃 Ciltaltına (subkutan) injeksiyon,
  􀂃 İntramusküler injeksiyon,
  􀂃 İntraarteryel injeksiyon (anjiografi gibi görüntüleme amacıyla)
  􀂃 Kemik iliği içine injeksiyon(bebeklerde venler küçük olduğundan,
  yetişkinlerde venler büzüldüğünde yada kalın yağ tabakasına gömülmüş ise)
  3. Transdermal Veriş (TTS): Bu yolla kullanılan bazı ilaçlar şunlardır :
  • Nitrogliserin
  • Skopolamin
  • Klonidin
  • Fentanil
  • Testosteron
  • Estradiol
  4. İnhalasyon suretiyle Veriş : Gazlar veya buhar halindeki lipofilik ilaçlar (azot
  protoksit, halotan, izofluran, enfluran gibi uçucu sıvı genel anestezikler) bu yolla
  verilirler. Bunların lipid/ su partisyon katsayıları genellikle büyük ve molekülleride
  nispeten küçüktür. Akciğerlerin emilim yüzeyi çok büyüktür (alveoller yaklaşık 200
  m2 , kapiller çeperleri 90 m2 ‘yi bulur).
  İLAÇLARIN DAĞILIMI
  İlaçların kapillerlerden önce interstisyel sıvıya, daha sonra da dokuların veya organların içine
  yayılmasına (invasion) dağılım denir. Genellikle pasif difüzyon ile olur. İnterstisyel sıvıya geçiş,
  organın veya yapının içinden geçen kan akımının hızına göre değişen hızda olur (Örn: kalp,
  akciğerler, böbrekler, karaciğer gibi fazla kanlanan organlara geçiş hızla, yağ, cilt, kemikler ve
  iskelet kası gibi az kanlananlara geçiş yavaş olur).
  İlaçların dağıldıkları fizyolojik sıvı kompartımanları :
  • Plazma : Vücut ağırlığının %4’ü, 3- 3.5 litre,
  • İnterstisyel sıvı (hücreler arası sıvı + BOS) kompartımanı: Vücut ağırlığının %13’ü, 9
  litre,
  • İntraselüler sıvı kompartımanı : Vücut ağırlığının %41’i, 29 litre,
  Plazma + interstisyel sıvıya birlikte ekstraselüler sıvı kompartımanı da denir.
  Dekstran , heparin sadece plazma kompartımanına dağılır
  Alkol, antipirin ve üre gibi plazma proteinlerine hiç veya
  çok az bağlanan ilaçlar tüm sıvı kompartımanlarına
  homojen dağılırlar.
  Plazma hacmı ölçümü : Evans mavisi. Radyoaktif albümin
  Ekstraselüler sıvı hacmı : İnülin
  İntraselüler sıvı hacmı : Aminopirin, tridyum oksid,
  Döteryum oksid
  Kırmızı hücre völümü : İşaretli eritrositler
  TUS- Nisan 88 : Plazma hacmı aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür : Cevap : Evans mavisi.
  İlaçların vücutta plazma konsantrasyonlarına eşit konsantrasyonda dağıldıkları varsayılan sıvı
  hacmına sanal dağılım hacmı denir ve Vd ile gösterilir.
  Vd = Vücuttaki ilaç miktarı / O andaki plazma konsantrasyonu (C)
  Genellikle ilaçların dağıldıkları fizyolojik sıvı kompartımanların toplamına karşılık gelmez.
  İlaçların vücutta dokulara bağlanmaları (sekestrasyon) sonucu ( C ) küçük bulunacağından sanal
  dağılım hacmı da çok daha büyük bulunur. Örn. Digoksinin Vd’i yaklaşık 600 litredir. Ancak
  plazma proteinlerine fazla bağlanan ilaçların plazma konsantrasyonları da yüksek bulunacağından
  bunların sanal dağılım hacımları küçük bulunur.
  Bazı ilaçların dağılım hacımları (litre /kg) :
  Desipramin 34 (yaklaşık 2380 litre)
  İmipramin 15
  Digoksin 7.2 (yaklaşık 600 litre)
  Propranolol 3.9
  Tetrasiklin 1.3
  Parasetamol 0.95
  Gentamisin 0.25
  Antipirin 0.48- 0.70
  Heparin 0.06
  *Özellikle Antipirin total vücut sıvı hacmı ölçümünde kullanılır.
  Kan İçine dağılım :
  Kandaki ilaç molekülleri genellikle değişik oranlarda non- selektif ve reversibl olarak plazma
  proteinlerine bağlanırlar.İlaç bağlama özelliği olan başlıca plazma proteinleri şunlardır :
  • Albümin (%50- 60’ı) (özellikle asidik ilaçlar)
  • α1- asid glikoprotein(orosomukoid)(özellikle bazik ilaçlar)
  • Globülinler (α, β, γ)
  • Lipoproteinler (YDL; DDL; ÇDDL)
  Bazı ilaçların kan proteinlerine bağlanma yüzdeleri :
  Güçlü
  bağlananlar
  Orta derecede
  Bağlananlar
  Zayıf bağlananlar
  Dikomarol 99
  Varfarin 99
  Fenilbutazon 99
  Naproksen 99
  Furosemid 98
  Tolbutamid 98
  İndometasin 97
  İmipramin 96
  Klototiazid 95
  Probenesid 93
  Rifampisin 89
  Salisilik asid 81
  Kinidin 75
  Kloramfenikol 70
  Metotreksat 63
  Aspirin 61
  Teofilin 59
  Penisilin G 52
  Sülfadiazin 45
  Streptomisin 35
  Morfin 35
  Oksitetrasiklin 31
  Digoksin 29
  Tetrasiklin 24
  Amfetamin 22
  Ampisilin 13
  Gentamisin 10
  Parasetamol 4
  İzoniazid 0
  Allopurinol 0
  α1- asid
  glikoprotein’e bağlananlar
  Lipoproteinlere bağlananlar Gama- globülinlere bağlananlar
  Dipiridamol
  Kinidin
  Propranolol
  Prozosin
  Lidokain
  Verapamil
  Pindolol
  İmpiramin
  Klorpromazin
  Sikloserin (DDL)
  İmipramin
  Kinidin
  Klorpromazin
  Tetrasiklin
  Tubokürarin
  Panküronyum
  Morfin
  Kodein
  Proteinlerin konsantrasyon değişikliklerine neden olabilen bazı fizyopatolojik durumlar
  Plazma protein miktarını değiştirebilen durumlar ilaçların bağlanma miktarlarını yani plazmadaki
  serbest fraksiyonlarının oranlarını azaltabilir veya arttırabilirler.
  Albumin
  Azalma Artış
  Yaş (yeni doğan, yaşlılık)
  Yanıklar
  Siroz
  Cerrahi girişim
  Enteropatiler
  Gebelik
  Nefrotik sendrom
  Hipotiroidizm
  Nörolojik hastalıklar
  α1- asid glikoprotein
  Azalma Artış
  Yaş (yeni doğan)
  Ağır siroz
  Oral kontraseptifler
  Gebelik
  Nefrotik sendrom
  Yaş (yaşlılık)
  Kanser
  İnflamasyon
  Miyokard infarktüsü
  İnfeksiyonlar
  Obesite
  Romatoid artrid
  Böbrek yetmezliği
  Lipoproteinler
  Azalma Artış
  Hipertiroidizm
  Malnutrisyon
  Hipotiroidizm
  Alkolizm
  DağılımHızı :
  İlaç veya doku ile ilgili dört faktöre bağlıdır :
  • Difüzyon Hızı : Lipofilik ve ufak moleküllüler fazla
  • Doku perfüzyon hızı : Dokudan geçen kan akım hızıdır. Fazla kanlanan dokuya geçiş
  hızlıdır. Tersi de doğrudur.
  • İlacın doku komponentlerine afinitesi : Dokunun kandan ilaç çekme (ekstraksiyon)
  kapasitesidir.
  • Plazma proteinlerine bağlanma : Bağlanma arttıkça geçiş hızı azalır.
  İlaçların santral sinir sistemine geçişi :
  Beyin, ilaç etkisine karşı kendini koruyacak bir yapıya sahiptir (kan- beyin engeli). SSS’ni
  etkileyen ilaçlar kural olarak fazla lipofilik bileşiklerdir. Beyin dokusunun ve menenjlerin
  infeksiyonu (ensefalit, menenjit), beyne radyoterapi uygulanması, beyin arteri içine glukoz,
  mannitol ve üre gibi hipertonik solüsyonların injeksiyonu, yüksek konsantrasyonda alkol,
  sitotoksik ilaçlar gibi etkenler kan- beyin engelini gevşetirler ve kapillerlerin permeabilitesini
  arttırırlar. Glukokortikoidler ise artmış permeabiliteyi azaltırlar.
  Beynin bazı bölgelerinde kan- beyin engeli bulunmaz :
  Beyinde kan – beyin engeli bulunmayan bölgeler
  Area posterama
  Eminentia media
  Subfornikal organ
  Nörohipofiz
  Supraoptik krista
  Epifiz
  İlaçların BOS’a geçişi :
  BOS, beyin içindeki ventrikülleri, omurilikteki ependimal kanalı ve subaraknoid aralığı doldurur.
  Hacmi yaklaşık 150 ml’dir. Günde 3- 4 kere yenilenir. BOS’un oluştuğu koroid pleksüslerin çeperi
  sıkı kavşaklı endotel tabakasından ve tek sıralı koroid epitelinden oluşmuştur (kan- BOS engeli).
  Bu yapı sadece lipofilik maddelerin geçişine uygundur. Lipofilik ilaçlar pasif difüzyonla, iyonize
  bazı ilaçlar ise aktif transportla BOS içine girerler.
  Sekestrasyon :
  İlaçların dokularda bazı hücre içi veya hücre dışı yapılara sıkı şekilde bağlanmalarıdır. Bu durum
  onların dokular arasında eşitsiz dağılımına yol açar. İlaçların dokulara bağlanması, ilaç rezevuarı
  (deposu) görevi yapabilir. Veya tedavinin başlangıcında verilen ilacın büyük kısmı depolara
  gideceğinden etki geç başlayabilir (amiodaron gibi). Bu olaya bazı örnekler :
  • Mepakrin’in bazofilik hücrelerde (karaciğer, düz kas ) birikmesi,
  • Kısa ve çok kısa etkili barbitüratlar (tiopental): SSS ve yağ dokusunda,
  • İmipramin ve SSRI’lar : akciğerde,
  • Tetrasiklinler : Kalsiyumla şelasyon yaparak kemik ve dişlerde,
  • Dışarıdan verilen noradrenalin : Adrenerjik sinir uçlarında ve adrenal medulladaki kromafin
  hücrelerde,
  • Klorokin : Retina ve karaciğerde, ve melanin içeren dokularda(cilt, iris),
  • Kalp glikozidleri : Kalp, böbrek, çizgili kas, yağ dokusu, karaciğer,
  • İyod ve iyodürler : Tiroid bezi.
  Redistribüsyon (yeniden dağılım):
  Fazla liposolübl maddeler (genel anestezikler, tiopental) alındıklarında , başlangıçta beyin, kalp,
  böbrek gibi fazla kanlanan dokularda toplanırlar. Daha sonra daha az kanlanan yağ dokusu, kas
  dokusu gibi dokulara çekilip toplanırlar. Redistribüsyon yukarıdaki ilaçların etki yerlerinden
  uzaklaşmasına ve etkinin sona ermesine neden olur.
  İLAÇLARIN BİYOTRANSFORMASYONU (METABOLİZMA)
  İlaçların enzimlerin etkisi ile kimyasal değişikliklere uğramasına biyotransformasyon denilir.
  Biyotransformasyon sonucu ilaçlar genellikle daha az etkili veya etkisiz bileşikler haline getirilir.
  Bu yüzden biyotransformasyona, biyoinaktivasyon veya detoksikasyon da denilir.
  Biyoaktivasyon : Bazen ilaçlar biyotransformasyon sonucu daha etkili (kodein’in morfine,
  difenoksilatın difenoksin’e dönüşümü) ve/veya daha toksik (metil alkolün formaldehid ve formik
  aside, asetaminofen’in N- asetil- p- benzokinonimin’e dönüşümü) bileşikler haline dönüşürler.
  İlaçların biyotransformasyon sonucu toksik metabolitlere
  Dönüşümü
  İlaç Toksik metabolit Toksik etki
  Asetaminofen
  Dapson
  İzoniazid
  Lidokain
  Kloroform
  Metoksifluran
  Metilalkol
  N- asetil- p- benzokinonomin
  N- hidroksidapson
  Monoasetilhidrazin
  Glisilheksilidid
  Fosgen
  Florür
  Formaldehid+ formik asid
  Hepatotoksisite
  Methemoglobinemi
  Hepatit
  Mental depresyon
  Hepato ve nefrotoksisite
  Nefrotoksisite
  Körlük ve asidoz
  Ön- İlaç = İnaktif prekürsör = prodrog : Bazen, etkisiz bir bileşik vücutta biyotransformasyon
  sonucu etkili hale getirilir.
  İlaçların biyotransformasyon sonucu etkinliğinin değişmesine ait örnekler :
  TUS- Eylül 99 : İn vivo olarak etki yapan fakat in vitro olarak etkisi olmayan bir ilaç için
  aşağıdakilerden hangisi doğrudur ? Cevap : İlaç bir ön- ilaçtır.
  Biyotransformasyon sonucu etkin hale geçen ön- ilaçlar
  Ön- İlaç Etkin metabolit
  Kloralhidrat
  Amitriptilin
  Kortizon
  Prednizon
  Bakampisilin
  Enalapril
  Ramipril
  Hint yağı
  Lovastatin
  Vitamin D3
  Klofibrat
  Trikloretanol
  Nortriptilin
  Hidrokortizon
  Prednizolon
  Ampisilin
  Enalaprilat
  Ramiprilat
  Risinoleik asid
  Mevilonik asid
  1, 25 dihidroksikolekalsiferol
  Klofibrik asid
  TUS- Nisan 96 : Hangisi biyotransformasyon sonucu etkisini gösterir ? Cevap : Enalapril.
  Gerek kendisi gerekse metaboliti etkin ilaçlar
  İlaç Etkin metaboliti
  Aspirin
  İmipramin
  Diazepam
  Kodein
  Dijitoksin
  Lidokain
  Nitrogliserin
  Nitroprussiat
  Propranolol
  Salisilik asid
  Desmetilimipramin
  Desmetildiazepam
  Morfin
  Digoksin
  Deetillidokain
  Nitrik oksit
  Nitrik oksit
  4- hidroksipropranolol
  Biyotransformasyon sonucu etkisiz bileşiklere dönüşen ilaçlar
  İlaç Etkisiz metaboliti
  İlaçların çoğu
  Ester yapılı ilaçlar
  Fenitoin
  Katekolaminler
  Barbitüratlar
  Konjugasyon metabolitleri (glükuronat ve
  N- asetil türevleri)
  Hidrolitik metabolitleri
  Parahidroksifenitoin
  VMA, HVA
  Yan zincirinden oksidlenmiş metabolitleri
  TUS- Eylül 96 : Aşağıdakilerden hangisinin metaboliti inaktiftir ? Cevap : Fenitoin.
  Çok az sayıda ilaç vücutta değişmeden atılırlar :
  Değişmeden atılan ilaçlar
  Azotprotoksid
  Asetazolamid
  Amilorid
  Furosemid
  Aminokaproik asid
  Kromoglikat
  Pentolinium
  Biyotransformasyon sonucu ilaçlar daha polar hale gelirler, lipid/su partisyon katsayıları azalır
  ve suda çözünürlükleri artarak vücuttan daha kolay atılırlar.Vücutta sadece ilaçlar değil, diğer
  bütün kimyasallar da biyotransformasyona uğrar. Besinle alınan doğal bileşikler dışında kalan ve
  çeşitli yollardan vücuda giren kimyasal maddelere, ilaçlar dahil, ksenobiyotikler denilir.
  İlaç dışındaki bazı ksenobiyotikler : Besin aditifleri, insektisid ve fungusid artıkları, hava ve suyu
  kirleten atıklar, egzoz ve sigara dumanı.
  Biyotransformasyon yapan enzimlerin bazıları az veya çok tüm hücrelerde bulunur. Büyük kısmı
  ise spesifik olarak belirli organlarda (karaciğer, GİS mukoza ve lümeni, böbrek, akciğer ve diğer
  yapılardır) bulunurlar. Metabolizmada başrol oynayan organ KARACİĞERDİR. Burada da en
  önemli fraksiyon: mikrozomal enzimlerdir.
  Biyotransformasyonla ilgili enzimatik olaylar esas olarak iki fazda gerçekleşir :
  BİRİNCİ FAZ REAKSİYONLARI
  • Oksidasyon
  • Redüksiyon
  • Kopma
  İKİNCİ FAZ REAKSİYONLARI
  • Konjugasyon
  OKSİDASYON : Büyük kısmı karaciğer parenkima hücresinin mikrozomal sitokrom P450
  (CYP) enzimleri tarafından yapılır. Bunlar karma fonksiyonlu oksidazlar veya monooksijenazlar
  adınıda alırlar ve bunlar ilaç molekülüne oksijen sokarlar . Ayrıca bu sistemle eşgüdümlü çalışan
  NADPH- sitokrom P450 redüktaz sistemi vardır. Enzimin aktif noktası demir iyonudur. Halen
  varolan ilaçların metabolizmasına katkıları bakımından en önemli 5 enzim (ki, bunlardan da
  CYP3A4, en fazla -%55-60 oranında- ) ve metabolizmaya uğrattığı bazı ilaçlara ait örnekler
  aşağıda verilmiştir :
  ENZİM SUBSTRATLAR
  CYP1A2 İmipramin, kafein, teofilin, parasetamol, propranolol,
  Varfarin
  CYP2C9 Fenitoin, fluvastatin, lozartan, glibenklamid,
  tolbutamid, diklofenak, ibuprofen, indometasin,
  naproksen, varfarin
  CYP2C19 Amitriptilin, imipramin, diazepam, omeprazol,
  Propranolol
  CYP2D6 Meksiletin, propafenon, imipramin, fluoksetin,
  maprotilin, propranolol, haloperidol, dekstrometorfan,
  kodein, nikotin
  CYP3A4 Finasterid, flutamid, amiodaron, kinidin, lidokain,
  astemizol, terfenadin, siklofosfamid, etopozid,
  paklitaksel, vinkristin, ketokonazol, diazepam,
  midazolam, eritromisin, bromokriptin, dapson,
  etinil estradiol, deksametazon, prednizolon, lovastatin,
  amlodipin, nifedipin, karbamazepin, kinin, lozartan,
  fentanil, indinavir, siklosporin, tamoksifen, varfarin
  İlaç metabolizmasında önemi olan ve mikrozomal- olmayan diğer enzimler şunlardır :
  MAO
  DAO
  Histaminaz
  Ksantin oksidaz
  Tirozin hidroksilaz
  Hem peroksidazlar
  Alkol dehidrogenaz
  Aldehid dehidrogenaz
  İNDİRGENME (= Redüksiyon) : NADPH, FAD ve diğer flavinlerin yardımıyla olur. Olayların
  çoğu aldehidlerin alkollere dönüşümü (örn. Kloral hidrat >> alkol’e dönüşümü), Azo (N=N)
  grubunun aminlere dönüşümü (örn. Prontosil >> sülfonamid) ve nitro grublarının amin veya
  hidroksilamin grubuna dönüşümü (örn. Kloramfenikol’un inaktivasyonu) şeklinde olur. Bazı
  örnekler :
  Kloramfenikol
  Prontosil
  Kloral hidrat
  Nalokson
  Dantrolen
  Varfarin
  Prednizon
  Klonazepam
  KOPMA : Ya ilaç molekülünden bir grubun koparılması ya da molekülü oluşturan daha ufak
  moleküllere ayrılması şeklinde olur. Çeşitli şekillerde olur :
  • Hidroliz : Esterazlar (asetilkolin esteraz, psödokolin esteraz: asetilkolin,
  süksinilkolin, prokain, aspirin, klofibrat), peptidazlar (proinsülin) ya da
  amidazlar (prokainamid, indometazin, lidokain) tarafından yapılırlar.
  • Dekarboksillenme : Çeşitli dekarboksilaz enzimlerin yardımıyla yapılır.
  Örneğin :
  Alfa metil dopa
  Histidin
  L- dopa
  5- hidroksi triptofan
  • Glikozidlerin hidrolizi : Örn. Dijital glikozidlerinin vücutta beta glüküronidaz
  (= beta- glikozidaz) tarafından biyotransformasyonu. Antrakinon türevi bitkisel
  bazı pürgatifler de glikozid yapısında olduklarından bu yolla inaktive edilirler.
  KONJUGASYON : Bir ilaç veya onun metabolitinin molekülüne bir radikalin veya endojen bir
  molekülün kovalent bağla bağlanmasıyla olur. 8 çeşiti vardır. İlki hariç diğerleri mikrozomal
  olmayan enzimlerle yapılır. Olaya konjugasyon, meydana gelen ürünlere konjugat denir.
  Konjugatlar genellikle daha kolay atılabilen polar maddelerdir.
  1. Glüküronik asidle birleşme : UDP- glüküronil transferaz enzimi
  aracılığıyla yapılır. Mikrozomal bir enzimdir. Böyle metabolize edilen
  bazı ilaçlar şunlardır :
  Kloramfenikol İndometazin
  Probenesid Kodein
  Diazepam Bilirübin
  Digoksin Steroid hormonlar
  Dijitoksin Morfin
  Salisilik asid
  Glüküronatlar Genellikle inaktif olup kısmen böbreklerden kısmen de
  karaciğer hücreleri tarafından safra içine itrah edilirler (=atılırlar).
  Safra içinde barsağa gelen konjugatlar barsak lümenindeki betaglüküronidaz
  (= beta- glikozidaz) enzimi ile hidroliz edilir, serbest
  hale geçen ilaç absorbe edilerek portal dolaşım içinde karaciğer
  hücrelerine erişebilir. Böylece “entero hepatik siklüs” oluşabilir. Bu
  olay ilaç etkisini önemli ölçüde uzatır.
  2. N- metilasyon : N- metil transferaz enzimleri tarafından yapılır. Örn.
  Noradrenalin’den, feniletonalamin N- metil transferaz enzimi ile
  adrenalin oluşması ve histamin’in inaktivasyonu.
  3. O- metilasyon : O- metil transferaz enzimi ile yapılır. Örn. Adrenalin
  ve noradrenalin’in COMT ile inaktivasyonu.
  4. N- asetilasyon : N- asetil transferaz (NAT) enzimleri tarafından yapılır.
  Asetil grubu, asetil koenzim A (KoA) ‘dan sağlanır. Örn. Aşağıdaki bazı
  ilaçlar NAT-2 enzimi ile metabolize edilirler. Genetik nedenlerle bu
  enzimin az olduğu kişilere “yavaş asetilleyiciler” adı verilir.
  Histamin
  İzoniazid
  Sülfonamidler
  Hidralazin
  Arilamin
  Dapson
  Meskalin
  5. Sülfat ile konjugasyon (ülfatasyon) : Sülfotransferaz enzimi ile
  katalizlenir. Aktif sülfat, PAPS’dan sağlanır. Örn. Fenolik bileşikler, alifatik
  alkoller, aromatik aminler, sülfonamidler, östrojenlerin , asetaminofen
  metabolizması.
  6. Glutation ile konjugasyon : Bu olay “glutation- S- transferaz “ enzimi
  ile katalizlenir. Örn. Aromatik hidrokarbonlar, aromatik nitro bileşikleri, aril
  epoksidler ve etakrinik asid ‘in metabolizması, etakrinik asid.
  7. Amino asidle konjugasyon : İlaçlar burada glisin veya glutamin ile
  konjuge edilirler. (örn. Benzoik asidten glisin ile hipürik asid oluşumu)
  8. Diğer konjugasyonlar : Purin ve pirimidin anoloğu ilaçlar, riboz ve riboz
  fosfatlarla ribonukleozid ve ribonukleotid konjugatlarına dönüştürülürler.
  Mikrozomal enzim indüksiyonu / inhibisyonu :
  Mikrozomal bir enzimin substratı olan bir madde tarafından sentezinin artırılmasına (ya da
  yıkımının yavaşlatılmasına) mikrozomal enzim indüksiyonu, enzimin inhibe edilmesine ise
  mikrozomal enzim inhibisyonu denir. Enzim indüksiyonunun pratik önemi; artmış olan enzim
  etkinliği sonucu, bu enzimler tarafından inaktive edilen ilaçların vücutta yıkımının artması ve
  etkinliğinin azalmasıdır. Enzim inhibisyonunda ise, birçok ilacın inaktivasyonu önlenerek onların
  farmakolojik etkileri güçlenir ve plazmadaki ilaç düzeyleri toksik düzeye çıkabilir.
  Sitokrom P450 (CYP) enzimlerini indükleyen veya inhibe eden ilaçlara ait örnekler aşağıda
  verilmiştir.
  Enzim İndükleyiciler İnhibe ediciler
  CYP1A2 Sigara dumanı, kömürde
  kızarmış et, fenitoin, polisiklik
  aromatik hidrokarbonlar
  Enoksasin, simetidin *TUS,
  Etinil estradiol, siprofloksasin,
  CYP2C9 Barbitüratlar *TUS, fenitoin,
  Karbamazepin *TUS, rifampin
  Amiodaron, disülfiram, fenitoin,
  Flukonazol, fluoksetin,
  İzoniazid, ketokonazol,
  ko-trimoksazol, simetidin,
  metronidazol
  CYP2C19 İndüklenemez Flukonazol, fluoksetin, omeprazol,
  Tiklotipin
  CYP2D6 İndüklenemez Amiodaron, antidepresanlar
  (fluoksetin, sertralin), kinidin,
  haloperidol, difenhidramin,
  klorfeniramin, simetidin,
  terbinafin,
  CYP3A4 Aminoglutetimid,
  Barbitüratlar, deksametazon ve
  diğer glukokortikoidler,
  fenitoin, griseofulvin,
  karbamazepin, pioglitazon
  rifampin *TUS,
  Fluvoksamin, itrakonazol,
  Ketokonazol, danazol, eritromisin ve
  Türevleri , glukokortikoidler, greyfurt
  Suyu, Kırmızı şarap, izoniazid,
  Kalsiyum kanal blokörleri, kinin,
  Norfloksasin
  TUS- Eylül 94 / Nisan 2000 : Aşağıdakilerden hangisinin etkileşiminde ikinci ilacın
  metabolizması azalır ? Cevap : Barbitüratlar- Steroid.
  TUS- Eylül 97 : Aşağıdakilerden hangisi sitokrom P450 aktivitesini inhibe etmez ? Cevap :
  Ozon.?
  Bazı ilaçlar kendilerini yıkan enzimleri indüklerler ve kendi inaktivasyonlarını hızlandırırler. Bu
  olaya oto- indüksiyon denir. Oto- indüksiyon yapan bazı ilaçlar :
  Karbamazepin,
  Barbitüratlar
  Alkol
  Bazı ilaçlar bir CYP enzimi tarafından reaktif bir ara ürüne oksidlendiktan sonra (metabolit) ,
  kendini yıkan enzimi irreversibl inaktive ederek kendi yıkımlarını yavaşlatırlar. Bu ilaçlara “
  intihar= suicide tipi inhibitörler” adı verilir. Bunlara bazı örnekler :
  Etinil östradiol
  Kloramfenikol
  Dialilsülfid (sarmısağın özel tadını verir)
  Sekobarbital
  Propiltiourasil
  Spironolakton
  Enzim aktivasyonu : Bazı ilaçların, enzimin sentezini arttırmaksızın onun etkinliğini arttırmasıdır.
  Örn. piridoksin’in L-dopa’yı dopamine dönüştüren L- amino asid dekarboksilaz enzimini aktive
  etmesi.
  İLAÇLARIN ATILIMI
  (=İTRAHI = ELİMİNASYONU)
  Vücutta metabolize edilen ilaçlar çeşitli şekillerde atılırlar :
  1. Karaciğerden safra içine atılım : Bazı ilaçlar ve
  bunların metabolitleri (özellikle konjugasyon ürünleri) karaciğer hücreleri tarafından safra içine
  atılarak feçes içinde itrah edilirler. İnce barsağa gelen bu ilaçlardan bazıları da buradaki enzimler
  tarafından hidrolize edilerek serbest hale getirilen aktif ilaç tekrar emilir ve genel dolaşıma geçer
  (enterohepatik siklüs). Bazı ilaçlar karaciğer hücresinden safraya basit difüzyonla geçerken,
  bazıları da aktif transportla ( tetrasiklinler, eritromisin estolat) geçer.
  Sülfonamidler
  Eritromisin
  Tetrasiklinler
  Doksorubisin
  Sefaperazon
  Karaciğerde ilacın metabolize edilmesi ve safraya itrahı sonucu bir dakikada ilaçtan temizlenen
  sanal plazma hacmına hepatik klerens (Clh) adı verilir. Hepatik klerens, karaciğer kan akım hızı
  (Q) ile karaciğerden geçerken meydana gelen ekstraksiyon (ilacın kandan çekilip tutulması) oranını
  (E) çarpımına eşittir.
  Clh = Q x E
  E= (Ca – Cv) / Ca
  Ca = karaciğere giren kandaki ilaç konsantrasyonu
  Cv = karaciğerden çıkan kandaki ilaç konsantrasyonu
  Q = sağlam erişkinde 1.5 L/dak. kabul edilir
  İlk- geçiş (first pass) / presistemik eliminasyon : Karaciğerden ilk geçiş eliminasyonları
  (metabolizma veya hepatik ekstraksiyonu yüksek) ilaçların absorpsiyonları tam olsa bile sistemik
  dolaşıma geçen miktarları düşüktür. Bunun pratik önemi vardır. Çünkü ; daha yüksek dozlarda ilaç
  kullanmak gerekebilir ve bu eliminasyon bireysel genetik farklılıklar gösterebilir
  Presistemik eliminasyonları yüksek olan bazı
  ilaçlar
  Aspirin
  Klorpromazin
  Gliseril trinitrat
  Petidin
  Propranolol
  Salbutamol
  Verapamil
  İmipramin
  Levodopa
  Metoprolol
  Morfin
  Nortriptilin
  İsosorbit dinitrat
  Lignokain
  Çeşitli faktörler hepatik eliminasyonu etkileyebilir. Bunlardan biri de yaşlanmadır. Yaşlanma ile
  karaciğer fonksiyonlarında görülen değişiklikler bazı ilaçların hepatik eliminasyonunu etkileyebilir.
  Yaşlanma ile hepatik
  eliminasyonu azalan ilaçlar
  Yaşlanma ile eliminasyonunda değişiklik
  olmayan ilaçlar
  Alprazolam, imipramin, barbitüratlar, meperidin, n
  fenilbutazon, propranonol, kinidin, kinin,
  teofilin, diazepam,
  tolbutamid, flurazepam
  Etanol, izoniazid, oksazepam, lidokain,
  prazosin, lorazepam, salisilat, varfarin,
  nitrazepam
  TUS- Nisan 2000 : Yaşlılarda aşağıdaki ilaçların hangisine karşı duyarlılık artmaz ? Cevap :
  Antikoagülanların etkisi.
  2. Böbreklerden atılım : Böbreklerden ilaçların ve metabolitlerinin itrahı esas olarak iki şekilde
  olur :
  a. Glomerüler filtrasyon (GF): Kinetik olarak bir pasif difüzyon olayıdır. Glomerül
  membranı plazma protein moleküllerinden daha küçük molekülleri geçirir. Sadece
  plazmadaki serbest ilaç fraksiyonu filtrasyona uğrar. İlaçların glomerüler filtrasyon hızı
  glomerüler kan akımı ile doğru, ilaçların plazma proteinlerine bağlanma miktarları ile ters
  orantılıdır. İnülin sadece GF ile atıldığından , GF hızını saptamak için kullanılır.
  b. Tübüler sekresyon (salgılanma): Bir aktif transport olayıdır ve proksimal tübülus
  hücreleri içinde olur. Salgılamaya plazmadaki bağlı fraksiyonda katıldığından kapasitesi
  GF’den daha fazladır. Tübülüs hücrelerinde anyonik (asidik) ve katyonik (bazik)
  ilaçlara özgü iki ayrı taşıyıcı molekülleri vardır. Benzer yapıdaki ilaçlar aynı taşıyıcı
  molekülleri için yarışacaklarından birbirlerinin atılımlarını azaltırlar (örn: probenesid,
  penisilinler veya sefalosporinlerin atılımlarını azaltır). Bir de p- glikoprotein (MDR1
  geni) adlı molekülde aktif transport mekanizmasında taşıyıcı olarak rol oynar ve kinidin,
  digoksin, kolşisin ve bazı kanser ilaçlarının salgılanma ile itrahını sağlar. P- aminohüpirik
  asid ve penisilin G, sadece böbrek tübülüslerinden salgılandığından, renal plazma akım
  hızını saptamak amacıyla kullanılırlar.
  Böbreklerden tübüler sekresyonla atılan ilaçlar
  Asidik İlaçlar Bazik İlaçlar
  Asetazolamid
  p- aminohipürik asid
  ilaçların glüküronik konjugatları
  penisilinler
  sefalosporinler
  salisilatlar
  furosemid
  ilaçların glisin konjugatları
  indometazin
  tiazid diüretikler
  probenesid
  Amilorid
  Morfin
  Meperidin
  Kinin, kinidin
  Neostigmin
  d- tübokürarin
  simetidin
  dopamin, serotonin, histamin
  prokain
  prokainamid
  triamteren
  c. Tübüler reabsorpsiyon : Distal tübüllerde meydana gelir. Esas olarak bir geri alım yani
  itrahı azaltan bir olaydır. Pasif difüzyonla olur.
  Renal Klerens (CLr): Böbreklerden itrah sonucu bir dakikada değişmemiş (metabolize olmamış)
  ilaçtan temizlenen sanal plazma hacmıdır.
  Clr = Renal itrah hızı / plazma ilaç konsantrasyonu
  Clr = Ke x Vd Ke = eliminasyon hız sabiti
  Eliminasyon Yarılanma Ömrü ( t1/2 ) : Çeşitli yollardan eliminasyon sonucu ilacın plazmadaki
  konsantrasyonunun yarıya inmesi için geçen süredir. Başlangıç konsantrasyonundan bağımsızdır.
  Sanal (zahiri) dağılım hacmı ile doğru, ilacın total klerensi ile ters orantılıdır.
  t1/2 = 0.693 x [ Vd / total klerens ]
  Genel olarak eliminasyon yarılanma ömrünün 4- 5 katına eşit bir sürede ilacın vücuttan tamamen
  atıldığı kabul edilir.
  3. Akciğerlerden Atılım : Gazlar ve uçucu maddeler kandan alveol boşluğuna pasif difüzyonla
  geçer ve buradan ekspirasyon sırasında dışarı atılırlar. (halotan , azot protoksid). Bunlar ufak
  moleküllü, non- elektrolit, ve lipid/su partisyon katsayısı yüksek maddelerdir. (Not: toplam akciğer
  yüzeyi yaklaşık 200 metrekaredir.).
  4. Salya içinde itrah : İyodürler, bromürler ve lityum gibi bazı ilaçlar tükrük bezlerinden pasif
  difüzyonla salya (tükrük) içine geçerek onun içinde atılırlar.
  5. Süt içinde itrah : İnsan sütü plazmaya göre daha asidik ( pH = 7.08 ) olduğundan, emziren
  annenin aldığı bazı bazik (alkali) ilaçlar iyon tuzağı mekanizmasıyla sütte toplanıp buradan
  atılırlar ve bu yolla da bebeğe geçebilir.
  Süte geçen ilaçlar
  Altın bileşikleri
  Amiodaron
  Antineoplastik ilaçlar
  Kloramfenikol
  Doksepin
  Ergotamin
  Alkol
  Benzodiazepinler
  Atropin
  Kafein
  İndometazin
  İyodürler
  Lityum
  Estrojenler (yüksek doz)
  Tetrasiklinler
  Barbitüratlar
  Vitamin A ve D
  Opiatlar
  Sülfonamidler
  Dapson

  #34667

  teşekkürler bilgilendirme için.:flowers::bravo:

  #34996

  saol kardeş

  #48508
  vetbim
  Üye

  telekkürlerr

  #63245

  spas dikim

  #67286
  raqist
  Üye

  Bilgiler için teşekkürler.

  #70620

  bildiğin tüm genel farmayı özetlemişsin

  #82308

  eyvallah

  #82396
  ayca_sag
  Katılımcı

  tşkler

  #84132

  sağol dostum

  #84134
  cynknc
  Üye

  tesekkurler ustad..

  #84474
  stst67
  Üye

  tesekkürler[hr]
  tesekkürler

  #84712
  vorenk
  Üye

  teşekkürler

  #87590
  vtakrep
  Üye

  teşekkürler

  #87592

  teşkkürler

15 yazı görüntüleniyor - 1 ile 15 arası (toplam 17)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.