blank
 1. Anasayfa
 2. Veterinarium
 3. Veteriner Hekimlik Mevzuatlar
 4. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK UZMAN VE UZMAN YARDIMCILĞI SINAV,ATAMA HAKKINDA YÖNETMELİK
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27900

  GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanı ve Uzman Yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme ve yeterlik sınavları, çalışma usul ve esasları, görev, yetki, hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında istihdam edilecek Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları ve Uzman Yardımcılarını kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci ve geçici 8 inci maddeleri ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Bakan: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanını,

  b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

  c) Başkanlık: Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığını,

  ç) Birim amiri: Merkez teşkilatındaki birimlerin en üst amirini,

  d) Genel Müdürlük: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünü,

  e) Hizmet Birimi: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez Teşkilatı birimlerini,

  f) Jüri: Tez jürisini,

  g) KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavını,

  ğ) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

  h) ÖSYM Başkanlığı: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

  ı) Tez: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanlık Tezini,

  i) Tez danışmanı: Uzman yardımcısının çalışmalarına yol gösteren görevliyi,

  j) TODAİE: Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünü,

  k) Uzman: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanını,

  l) Uzman yardımcısı: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzman Yardımcısını,

  m) Yarışma sınavı: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzman ve Uzman yardımcılığına giriş amacıyla yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,

  n) Yeterlik sınavı: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanlığı Yeterlik Sınavını,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavına İlişkin Esaslar
  Yarışma sınavı duyurusu

  MADDE 5 – (1) Sınava katılma şartları, son başvuru tarihi, başvuru yeri, KPSS taban puanı ve türü, hangi alandan kaç uzman yardımcısının alınacağı, sınava girebileceklerin sayısı, sınavın yeri, zamanı ve içeriği başvuruda istenecek belgeler ile gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az otuz gün önce, Türkiye genelinde yayınlanan günlük gazetelerden en az üçünde yayınlanmak, Bakanlık ve Genel Müdürlük internet sitesi gibi basın yayın kuruluşlarından ilan edilmek suretiyle duyurulur.

  Başvuru şartları

  MADDE 6 – (1) Uzman yardımcılığı yarışma sınavına katılabilmek için;

  a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara sahip olmak,

  b) Bakanlığın ihtiyaçları doğrultusunda ilan edilecek kontenjan çerçevesinde; en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, veterinerlik, ziraat, gıda mühendisliği, su ürünleri, balıkçılık teknolojisi, biyoloji, kimya, kimya mühendisliği, sosyoloji, jeoloji, jeodezi ve fotogrametri fakülte ve bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

  c) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış KPSS’den, yarışma sınavı duyurusunda belirtilen puan türlerine göre asgari puanı almış olmak,

  ç) Sınavın yapıldığı tarih itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

  Başvuruda istenecek belgeler ve başvuru şekli

  MADDE 7 – (1) Uzman yardımcılığı yarışma sınavına katılabilmek için Bakanlık veya Genel Müdürlük internet sayfasından temin edilerek doldurulacak başvuru formu ile birlikte aşağıda yer alan belgelerin sınav ilanında belirtilen tarihe kadar Genel Müdürlüğe şahsen veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekir.

  a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

  b) Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği,

  c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,

  ç) Özgeçmişi,

  d) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı

  e) 2 adet vesikalık fotoğraf,

  f) Adli sicil kaydı yazılı beyanı,

  g) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı.

  (2) İstenen belgelerin Bakanlığın evrak birimine en geç son başvuru tarihinde şahsen veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

  Başvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulü

  MADDE 8 – (1) Yarışma sınavının sekretarya hizmetleri, Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Genel Müdürlük, süresinde yapılan başvuruları inceleyerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder ve yarışma sınavına katılmaya hak kazananları Bakanlık ve Genel Müdürlük internet sitesinde ilan eder.

  (2) Yarışma sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

  (3) Yarışma sınavına katılacakların listesine, isim listesinin ilanından itibaren beş gün içinde itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar, yarışma sınav komisyonunca itiraz tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on güne kadar uzatılabilir.

  Yarışma sınav komisyonu

  MADDE 9 – (1) Yarışma sınav komisyonu, Müsteşarın veya görevlendireceği bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, müsteşar yardımcıları, Bakanlık merkez teşkilatı birim amiri ve yardımcıları, daire başkanları, hukuk müşavirleri, gıda, tarım ve hayvancılık uzmanları ve yüksek öğretim kurumlarının ilgili dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından Müsteşarca seçilecek üyeler ve Personel Genel Müdürü olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Ayrıca, Müsteşar tarafından yedi yedek üye tespit edilir.

  Yarışma sınavı

  MADDE 10 – (1) Bakanlığa, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlık tarafından uygun görülen zamanlarda açılacak yarışma sınavı ile uzman yardımcısı alımı yapılır.

  (2) Yarışma sınavına çağrılacak adayların sayısı, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından fazla olamaz. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılır.

  Yazılı sınav

  MADDE 11 – (1) Yazılı sınavın tümü test usulünde Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi, ÖSYM’ye, TODAİE’ye veya Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne veya üniversitelere de yaptırılabilir.

  (2) Sınav sorularının %60’ı adayların mezuniyet durumlarına göre belirlenen konulardan, %20’si genel kültür ve genel yetenek konularından ve %20’si ise Bakanlık görev alanı ile ilgili ilanda belirtilen konulardan hazırlanır.

  (3) Yarışma sınavının genel kültür ve genel yetenek konuları mesleki alan bilgisi bölümleri için ortaktır. Mesleki alan bilgisi soruları sınav ilanında belirtilen öğrenim dalları dikkate alınarak her mesleki alan bilgisi bölümü için ayrı ayrı düzenlenir.

  (4) Yazılı sınavın Bakanlık tarafından yapılması halinde sınav soruları, yarışma sınav komisyonunun belirleyeceği üniversitelerin öğretim üyeleri veya kamu personeli tarafından sınav duyurusunda belirtilen alanlara uygun olarak ayrı ayrı hazırlanıp söz konusu Komisyona sunulduktan sonra yazılı sınav soruları, puanları ve sınav süresini gösterir tutanak, yarışma sınav komisyonu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

  (5) Çoğaltılan soru kağıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp muhafaza edilir ve sınav salonunda adayların huzurunda açılır.

  (6) Yazılı sınav sorularının hazırlanması, muhafazası ve sonuçlarının değerlendirilmesinde gizliliğe riayet edilir.

  (7) Bakanlık tarafından yapılacak yazılı sınav, yarışma sınav komisyonu başkanlığı tarafından bu iş için görevlendirilen personel ile yarışma sınav komisyonu üyelerinin gözetim ve denetimi altında yapılır.

  (8) Yazılı sınavın değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılır. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekir.

  (9) Yazılı sınav sonuçları Bakanlık ve Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir.

  (10) Yazılı sınavın ÖSYM’ye, TODAİE’ye veya Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne veya bir üniversiteye yaptırılması halinde, sınava ilişkin usul ve esaslar protokolle belirlenir.

  Sözlü sınav

  MADDE 12 – (1) Sözlü sınava yazılı sınavdaki başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday çağrılır. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılır.

  (2) Sözlü sınava girme hakkını kazananlara, yazılı sınav sonuçları ile sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saat sözlü sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlık ve Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

  (3) Yarışma sınav komisyonu, sözlü sınavda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesi çerçevesinde değerlendirir ve adayların sözlü sınav puanını belirler.

  Yarışma sınavının değerlendirilmesi

  MADDE 13 – (1) Yarışma sınav komisyonu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine göre başarı puanını tespit eder ve nihai başarı sıralamasını ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde mezuniyet alanlarına göre ayrı ayrı yapar. Bu şekilde belirlenen puanların eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar sınavı kazanan asil aday ile alınacak uzman yardımcısı sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenebilir.

  (2) Yarışma sınav sonuçları Bakanlık ve Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir. Yedek adayların hakları bir sonraki sınava kadar geçerlidir. Bu süre içerisinde atama yapılan kadrolarda boşalma olması halinde yedekler başarı sırasına göre atanır.

  (3) Yarışma sınavı neticesinde sınavı kazanıp uzman yardımcısı kadrolarına atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarına konur; atanamayanların sınavla ilgili belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınav tarihine kadar saklanır.

  Sınav sonuçlarına itiraz

  MADDE 14 – (1) Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren beş gün içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar beş gün içinde yarışma sınav komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

  Atama işlemleri

  MADDE 15 – (1) Yarışma sınavının değerlendirilmesi sonucunda başarılı olanlar, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte yapacakları yazılı başvuru üzerine Bakanlık tarafından uzman yardımcısı kadrolarına atamaları yapılır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi

  Yetiştirilme ilkeleri

  MADDE 16 – (1) Uzman yardımcısı olarak atananlar bu kadroda bulundukları sürece uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla gerekli eğitimlerden geçirilir. Bu süreçte;

  a) Bakanlığın görev alanıyla ilgili mevzuat ve bu mevzuatın gerektirdiği bilgi ve uygulamaların öğretilmesi,

  b) Yazışma, rapor yazma, araştırma ve inceleme teknikleri konularında gerekli bilgi ve yetenek ile bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığı kazandırılması,

  esastır.

  Uzman yardımcılarının eğitimi

  MADDE 17 – (1) Uzman yardımcıları adaylık eğitiminin yanında temel hukuk, temel iktisat ve kamu politikaları, Bakanlığın görev alanına giren mevzuat ve Bakanlık politikaları ile Bakanlık görevleriyle ilgili diğer kurum ve kuruluşların görev alanlarına ilişkin bilgilerin kazandırılmasını amaçlayan, süresi dört aydan az altı aydan çok olmamak üzere içeriği hizmet birimlerinin görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenen bir eğitime tabi tutulur.

  (2) Uzman yardımcıları, gerektiğinde Genel Müdürlük tarafından hazırlanacak bir program çerçevesinde görev yaptıkları birimler dışında uygun görülen en az üç Bakanlık merkez teşkilatı biriminde doksan günü geçmemek üzere rotasyona tabi tutulabilirler.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Tez, Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma

  Tez jürisi

  MADDE 18 – (1) Tez jürisi, tez konularının belirlenme tarihinden en az otuz gün önce oluşturulur.

  (2) Tez jürisi, Müsteşarın görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında ilgili hizmet birimi amiri ile 6 ncı maddede belirtilen tez alanlarından iki öğretim üyesi ve Personel Genel Müdürü olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Ayrıca, aynı usulle her bir üyenin yedekleri de belirlenir.

  (3) Tez jürisinin sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür.

  Tez jürisinin görevleri

  MADDE 19 – (1) Tez jürisinin görevleri şunlardır:

  a) Önerilen tez konuları hakkında görüş bildirmek,

  b) Tezleri değerlendirmek.

  Tez konusunun belirlenmesi

  MADDE 20 – (1) Tez jürisi, tez konularının Bakanlığın ihtiyaçlarına göre belirlenebilmesi amacıyla bir tez konuları listesi oluşturur. Tez jürisi bu liste içerisinden öncelikli konuları, uzman yardımcılarına tebliğ edilmek üzere Genel Müdürlüğe bildirebilir.

  (2) Uzman yardımcıları bu listede yer alan tez konuları arasından üç tez konusunu tercih sırasına göre birim amirlerinin aracılığıyla Genel Müdürlüğe bildirirler. Uzman yardımcılarına öncelikli konular tebliğ edilmesi durumunda, uzman yardımcılarının tez konusu tercihlerini bu konular arasından belirlemeleri esastır.

  (3) Uzman yardımcılarının belirledikleri tez konuları, Genel Müdürlük tarafından tez jürisi onayına sunulur. Tez jürisi, üç tez konusundan bir tanesini veya gerekli görülen hallerde başka bir tez konusunu uzman yardımcısının hazırlayacağı tez olarak belirleyebilir.

  (4) Tez jürisi, uzman yardımcısının hazırlayacağı tezi belirledikten sonra, her uzman yardımcısına uzman yardımcısının teklifi doğrultusunda veya re’sen tez danışmanı belirler. Bir öğretim üyesi veya uzmandan tez danışmanı belirlenebileceği gibi tez konusu ile ilgili ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden de tez danışmanı belirlenebilir. Uygun bulunan tez konuları ve tez danışmanları, Genel Müdürlük tarafından uzman yardımcılarına tebliğ edilmek suretiyle kesinleşir.

  (5) Uzman yardımcısına tez konusunun belirlenmesinden itibaren on iki ay tez hazırlama süresi verilir ve verimli bir çalışma yapabilmesini sağlamak bakımından bu sürenin son iki ayı içerisinde başka görev verilmez.

  Uzmanlık tezi hazırlanmasına ilişkin esaslar

  MADDE 21 – (1) Tez konusunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında aynı şekilde incelenip savunulmamış olması zorunludur. Uzman yardımcısının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

  (2) Uzman yardımcısı, uzmanlık tezini tez danışmanının rehberliğinde bilimsel esaslara uygun olarak hazırlar. Tezde savunulan fikir ve görüşlerin özgünlüğü ile sorumluluğu tezi hazırlayan uzman yardımcısına aittir, bu görüşler Bakanlık kurumsal görüşünü yansıtmaz.

  Tezin teslimi

  MADDE 22 – (1) Uzman yardımcısı, tez hazırlanması için tanınan sürenin bitiminde hazırladığı tezi elektronik ortamda ve yazılı olarak, tez danışmanının değerlendirme raporunu ise yazılı olarak tez jürisindeki üye sayısı kadar çoğaltarak birim amirine sunar.

  (2) Aylıksız izin, yılı içerisinde toplam iki ayı aşan hastalık izni nedenleriyle tezini teslim edemeyen uzman yardımcısına birim amiri tarafından altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir.

  (3) Süresi içinde tezlerini sunmayan uzman yardımcısına altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.

  Tezin değerlendirilmesi

  MADDE 23 – (1) Hizmet birim amirine sunulan tezler beş gün içerisinde tez jürisinin asil ve yedek üyelerine gönderilir.

  (2) Tez jürisi, 21 inci maddedeki esaslara ve Bakanlıkça belirlenecek kriterlere göre, teslim aldığı tezleri en geç iki ay içerisinde inceler ve bu sürenin bitiminden itibaren bir ay içerisinde uzman yardımcısını tezini savunmak üzere çağırır. Tezini teslim ettiği halde, geçerli görülecek bir mazeret nedeniyle tez savunmasına girememiş olan uzman yardımcısı için ayrı bir savunma tarihi belirlenir.

  Tezin savunulması

  MADDE 24 – (1) Uzman yardımcısı, belirlenen günde tezini sözlü olarak savunur ve tez jürisinin tez konusu ile ilgili sorularını cevaplandırır. Tez jürisi, gerekli görmesi halinde tez danışmanını dinlemek üzere davet edebilir.

  (2) Tez jürisi üyelerinin her biri, savunma toplantısının ardından teze ilişkin puanlamasını yapar. 100 tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmede, verilen notların aritmetik ortalaması en az 70 puan olan tez, başarılı kabul edilir. Tez jürisi, her bir üyenin vermiş olduğu puanları ve tezin başarılı veya başarısız sayılma nedenlerini içeren bir değerlendirme raporu hazırlar.

  (3) Geçerli bir mazereti olmaksızın savunma toplantısına girmeyen uzman yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır.

  Tezin başarısız bulunması, tez düzeltme ve yeniden teslimi

  MADDE 25 – (1) Tezi başarılı bulunmayan uzman yardımcılarına bir hak daha tanınır. Tezi başarılı bulunmayan uzman yardımcıları başarısız olma gerekçesinin yer aldığı tez jürisi raporunu dikkate almak suretiyle, yeni bir tez hazırlaması veya tezini düzeltmesi için tez jürisince sonucun kendisine tebliğinden itibaren altı ayı aşmamak üzere verilecek ilâve süre içerisinde ikinci hakkını kullanır. Tezin yeniden başarısız bulunması halinde 30 uncu madde hükümleri uygulanır.

  Yeterlik sınavı komisyonu

  MADDE 26 – (1) Yeterlik sınavı komisyonu, Müsteşarın veya görevlendireceği bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, müsteşar yardımcıları bakanlık merkez teşkilatı birim amiri ve yardımcıları, daire başkanları, hukuk müşavirleri, gıda, tarım ve hayvancılık uzmanları ve yüksek öğretim kurumlarının ilgili dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından Müsteşarca seçilecek üyeler ve Personel Genel Müdürü olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Ayrıca, Müsteşar tarafından yedi yedek üye tespit edilir.

  Yeterlik sınavı

  MADDE 27 – (1) Uzmanlık tezi kabul edilen uzman yardımcısı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

  (2) Yeterlik sınavı, Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde yapılır.

  (3) Yeterlik sınavı, Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi, ÖSYM’ye, TODAİE’ye veya Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne veya üniversitelere yaptırılabilir. Sınavın Bakanlık tarafından yapılması halinde sınav soruları Yeterlik Sınavı Komisyonunca hazırlanır.

  (4) Yeterlik sınavı, Bakanlığın görev alanına giren ve sınavdan iki ay önce ilan edilen konularda çoktan seçmeli test şeklinde yapılır. 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

  (5) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti nedeniyle sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

  (6) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar hakkında 30 uncu madde hükümleri uygulanır.

  Uzmanlık için aranan şartlar ve atanma

  MADDE 28 – (1) Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için;

  a) Aylıksız izin, yılı içerisinde toplam iki ayı aşan hastalık ve mazeret izni ile askerlik nedeniyle görevden ayrı kalınan süreler hesaba katılmaksızın en az üç yıl fiilen çalışmış olması,

  b) Bakanlığın çalışma konuları ile ilgili hazırladığı uzmanlık tezinin kabul edilmesi,

  c) Yeterlik sınavında başarılı olması,

  şartları aranır.

  (2) Yeterlik sınavında başarılı olanlar; son iki yıl içerisinde KPDS’den asgarî (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeyi yeterlik sınav tarihinden sonraki en geç iki yıl içerisinde Genel Müdürlüğe ibraz etmeleri halinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanı kadrolarına atanırlar. Süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve haklarında 30 uncu madde hükümleri uygulanır.

  (3) Yeterlik sınavında başarılı olan ve yukarıda belirtilen şartları taşıyan uzman yardımcısı, sınav sonuçlarının ilanından itibaren münhal kadro durumuna göre uzman olarak atanır.

  Uzmanlık kıdemi

  MADDE 29 – (1) Uzmanlığa aynı tarihte atananların kıdemleri, tez ve yeterlik sınavındaki notların aritmetik ortalamasına göre Yeterlik Sınavı Komisyonunca belirlenir.

  Uzman olma hakkını kaybetme

  MADDE 30 – (1) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve kurumlarında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Görev, Yetki, Hak ve Sorumluluk
  Uzman ve uzman yardımcılarının görevleri, yetki, hak ve sorumlulukları

  MADDE 31 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları, istihdam edildiği birimin görev alanına giren konularda aşağıdaki görevleri yaparlar:

  a) Gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliği, kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve bio çeşitliliğin korunması ve verimli kullanımının sağlanması, çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi, tarım, hayvancılık, su ürünleri, destekleme politikaları, tarımsal ekonomi ve bilimsel alanlarında politika, strateji, ilke ve hedefler ile ilgili araştırma raporları hazırlamak, inceleme ve analizler yapmak,

  b) Mevzuat hazırlanmasına ve uygulanmasına, iş ve işlemlerin geliştirilmesine ilişkin önerilerde bulunmak, gerektiğinde etki analizleri yapmak,

  c) Görev alanına giren ulusal ve uluslararası mevzuatı izlemek,

  ç) Bakanlığın görev alanına giren diğer konularda inceleme ve araştırma yapmak,

  d) Toplantı, seminer ve eğitim programları ile çalışma gruplarında görev almak,

  e) Yukarıda belirtilen görevler ile benzer veya bağlantılı diğer görevleri yerine getirmek.

  f) Görev yaptığı birim amiri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

  (2) Uzmanlar, uzman yardımcılarının yetiştirilmelerine katkıda bulunurlar.

  (3) Uzmanlar, Bakanlık Yıllık Eğitim Programında belirlenecek konularda çalışma grupları oluşturarak mevzuat, politika ve strateji önerilerine yönelik tebliğ ve projeleri eğitimde sunarlar.

  (4) Uzmanlar verilen işleri, mevzuata uygun olarak ve süresi içinde yerine getirmekten dolayı birim amirine karşı, uzman yardımcıları da birlikte çalıştıkları uzmana ve birim amirine karşı sorumludurlar.

  Uzmanların eğitimi

  MADDE 32 – (1) Uzmanlar, Bakanlığın görev ve faaliyetleri çerçevesinde politika oluşturulması, strateji hazırlanması ve analizler yapılması konularında bilgi, birikim ve yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlarıyla eğitime tabi tutulabilirler.

  (2) Uzmanların eğitimiyle ilgili gerektiğinde üniversiteler, ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılır.

  (3) Eğitimin koordinasyonu, hizmet birimleri arasında dönüşümlü olarak yapılır.

  ALTINCI BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

  Yeniden atanma

  MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzman unvanını kazandıktan sonra Bakanlıktan çeşitli sebeplerle ayrılanlardan uzmanlığa atanmak isteyenler, durumlarına uygun boş kadro bulunması halinde yeniden atanabilirler. Bakanlıktan ayrılıp yeniden atananların dışarıda geçirdikleri süre uzmanlık kıdemlerinde dikkate alınmaz.

  Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

  MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Bakanlık personelinin uzman olarak atanması

  GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bakanlık, 639 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8 inci maddesi gereğince bir defaya mahsus olmak üzere uzmanlık sınavı yapar.

  (2) Bu madde gereği yapılacak uzmanlık sınavına aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyanlar katılabilir;

  a) 639 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Bakanlık ve kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün memur kadrolarında en az üç yıldır görev yapmakta olanlar,

  b) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar.

  (3) Bu maddeye göre yapılacak sınav için 9 uncu madde hükümlerine göre Uzmanlık Sınav Komisyonu oluşturulur.

  (4) Uzmanlık Sınavı; yazılı ve sözlü sınavdan oluşur.

  (5) Uzmanlık Sınavı; 11 inci maddeye göre, Bakanlık tarafından yapılır veya yaptırılır.

  (6) Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından ilan edilen kadronun en fazla dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılır ve değerlendirme 13 üncü madde hükümlerine göre yapılır.

  (7) Uzmanlık sınav komisyonu, yazılı ve sözlü sınav puanlarını esas alarak adayların başarı puanını tespit ve ilan eder. Başarı puanlarının eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınarak en yüksek puandan aşağıya doğru ilan edilen kadro kadar atama yapılır.

  Yürürlük

  MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

   

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.