blank
 1. Anasayfa
 2. Veterinarium
 3. Veteriner Hekimlik Mevzuatlar
 4. Hayvan Sağlığı Kabini Açılış, Çalışma ve Denetlenme Yönetmeliği 22 Aralık 2011
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #28017

  HAYVAN SAĞLIĞI KABİNİ AÇILIŞ, ÇALIŞMA VE DENETLENME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  Link: Hayvan Sağlığı Kabini Açılış, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  MADDE 1 – 8/3/2007 tarihli ve 26456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan Sağlığı Kabini Açılış, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte geçen “Tarım ve Köyişleri” ibareleri “Gıda, Tarım ve Hayvancılık” şeklinde değiştirilmiştir.

  MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde geçen “veteriner sağlık teknikeri, veteriner sağlık teknisyeni ve sağlık teknikeri” ibaresi, “yardımcı sağlık hizmeti personeli” şeklinde değiştirilmiştir.

  MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.”

  MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

  “g) Yardımcı sağlık hizmeti personeli: Veteriner hekime, hayvan sağlığı hizmeti sırasında yardımcı olan ve veteriner hekim sorumluluğunda görev yapan, veteriner sağlık teknikeri, veteriner sağlık teknisyeni ve sağlık teknikerini,”

  MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

  “Kısıtlamalar

  MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında hayvan sağlığı kabini açmış ve açacak olanlar aşağıda belirlenen hususlara uymak zorundadır.

  a) Hayvan sağlığı kabini açmak isteyen kişiler, İl Müdürlüğünden çalışma izni almadan faaliyete geçemez.

  b) Hayvan sağlığı kabininde, izin almış kişi dışında, hayvan sağlığı hizmetlerine yönelik kişi veya kişiler çalıştırılamaz.

  c) Hayvan sağlığı kabini açmış olanlar, başka hayvan sağlığı kabini açamaz ve ruhsatlı muayenehanesi veya polikliniği olan veteriner hekimin yanında yardımcı sağlık hizmeti personeli olarak çalışamaz.

  ç) Hayvan sağlığı kabininde 7 nci maddede belirtilen hizmetlerin dışında hizmet verilemez.

  d) Hayvan sağlığı kabininde ve kabin açma izni almış yardımcı sağlık hizmeti personelinin çantasında, 9 uncu maddede belirlenen alet ve malzeme dışında farklı alet malzeme bulundurulamaz.

  e) Hayvan sağlığı kabininde ve kabin açma izni almış yardımcı sağlık hizmeti personelinin çantasında her nevi ilaç, aşı, serum veya biyolojik madde bulundurulamaz, taşınamaz ve satılamaz.

  f) Hayvan sağlığı kabininin tabelasında, bu Yönetmelikte belirlenen tabeladan başka bir tabela, ilan, reklam ve benzeri bahsedilen bilgilerin dışında başkaca bir bilgi veya reklam, işaret kullanılamaz. Değişik yerlere ve yollara yönlendirici her nevi tabela ve ilan asılamaz, reklam yapılamaz.

  g) İzin belgesi almış olan hayvan sağlığı kabininde, İl Müdürlüğünün izni olmadan herhangi bir değişiklik ve ilave yapılamaz.”

  MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki madde eklenmiştir.

  “Yaptırımlar

  MADDE 13/A – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı davrananlar hakkında, 5996 sayılı Kanun ile 6343 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılır.”

  MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.