blank
 1. Anasayfa
 2. Veterinarium
 3. Veteriner Hekimlik Mevzuatlar
 4. Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yöne
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #28035

  HAYVAN VE ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE ÖN BİLDİRİM VE VETERİNER KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK

  Link: Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; veteriner kontrollerine tabi olan hayvan ve ürünlerin ülkeye girişinde, sevkiyattan sorumlu kişi veya ithalatçının sevkiyatın ülkeye varışından önce yapması gereken bildirime, veteriner kontrollerine ve veteriner giriş belgesinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, veteriner kontrollerine tabi olan hayvan ve ürünlerin ülkeye girişinde, ön bildirim, veteriner kontrolleri, veteriner giriş belgesinin düzenlenmesi, gümrük kontrolü altında olan hayvanlar ile veteriner onayını almış ancak halen gümrük gözetimi altında olan ürün sevkiyatlarında uygulanacak işlemler, yolcu beraberinde gelen veya özel kişilere küçük sevkiyatlar halinde gönderilen ürünlere ilişkin özel kurallar, kontrollerden sorumlu yetkili kurumlar arasında koordinasyon, veri tabanlarına erişim ve elektronik sertifikasyonun kullanımına ilişkin düzenlemeleri kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

  a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 34 üncü maddesine dayanılarak,

  b) Avrupa Birliğine Üçüncü Ülkelerden Gelen Hayvanların Bildirimi için Belge Sunulması ve Veteriner Kontrollerine İlişkin 282/2004/EC sayılı Komisyon Yönetmeliği ve Üçüncü Ülkelerden İthal Edilen Ürünlerde Sınır Kontrol Noktalarında Yürütülecek Veteriner Kontrollerine İlişkin 136/2004/EC sayılı Komisyon Yönetmeliğine paralel olarak,

  hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4 – (1) İkinci fıkrada yer alan tanımlara ilave olarak 5996 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlar da geçerlidir.

  (2) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

  a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

  b) Belge kontrolü: Veteriner sağlık sertifikası ve sevkiyata eşlik eden diğer belgelerin kontrolünü,

  c) Fiziksel kontrol: Paketleme ve sıcaklık kontrolleri ile numune alma ve laboratuvar testlerini de içerebilen sevkiyat üzerinde yapılan kontrolü,

  ç) İthalatçı: Türkiye’ye ithalat için hayvanlardan ve ürünlerden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi,

  d) Kimlik kontrolü: Veteriner sağlık sertifikası ve mevzuatın belirlediği sevkiyata eşlik eden diğer belgelerde beyan edilen bilgilerle sevkiyatın birbirini tutup tutmadığını anlamak amacıyla görsel olarak yapılan kontrolü,

  e) Merkezi yetkili makam: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

  f) Sevkiyat: Aynı tipten olan, aynı veteriner sağlık sertifikası veya ilgili mevzuatın öngördüğü başka bir belgenin eşlik ettiği, aynı nakliye vasıtaları ile taşınan ve aynı yabancı ülkeden/bölgeden gelen bir miktar ürünü,

  g) Sevkiyattan sorumlu kişi: Gümrük mevzuatı uyarınca, sevkiyat ile ilgili gümrük mevzuatının kapsadığı çeşitli durumların gelişiminden sorumlu gerçek veya tüzel kişi ve bu kişinin bu Yönetmelik ile belirlenen kontrolleri ve/veya formaliteleri izleme sorumluluğunu üstlenen temsilcisini,

  ğ) Veteriner giriş belgesi: Bu Yönetmeliğin Ek–1 ve Ek–2’sinde örnekleri verilen belgeleri,

  h) Veteriner kontrolü: Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde, merkezi yetkili makam tarafından yetkilendirilen ilgili personelin, hayvan ve insan sağlığını doğrudan veya dolaylı olarak korumak amacıyla veteriner sınır kontrol noktalarında yürütülen belge, kimlik ve fiziksel kontrolleri kapsayan her türlü resmi kontrolü,

  ı) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü: Merkezi yetkili makam tarafından yetkilendirilmiş olan, hayvan, hayvansal ürünler ve hayvan hastalığı bulaştırma riski olan sap, saman gibi bitkisel ürünlerin ülkeye girişinde veteriner kontrollerinin yürütüldüğü gümrüklü saha içindeki doğrudan merkeze bağlı birimi,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Ön Bildirim ve Veteriner Kontrolleri

  Hayvan ve ürünlerin girişinde veteriner giriş belgesi kullanılarak ön bildirim

  MADDE 5 – (1) Veteriner kontrollerine tabi olan hayvan ve ürünlerin girişinde, sevkiyattan sorumlu kişi veya ithalatçı, hayvanlar için ülkeye tahmini varış zamanından en az bir iş günü öncesinde, ürünler için ülkeye varışından önce veteriner kontrollerinden sorumlu olan veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne söz konusu giriş ile ilgili bildirim yapmakla yükümlüdür. Ön bildirim, bu Yönetmeliğin Ek–1 ve Ek–2’sinde örnekleri verilen veteriner giriş belgeleri kullanılarak yapılır.

  (2) Veteriner giriş belgesi, ulusal mevzuatta belirtilen sertifikasyona ilişkin genel kurallara uygun olarak düzenlenir.

  (3) Veteriner giriş belgesi bir orijinal ve en az iki kopya olarak düzenlenir. Sevkiyattan sorumlu kişi veya ithalatçı, veteriner giriş belgesinin 1 inci bölümünü doldurur ve veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne iletir.

  (4) Birinci ve üçüncü fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, veteriner giriş belgesinde yer alan bilgiler, sevkiyatla ilgili yetkili makamların anlaşmasıyla, telekomünikasyon veya diğer elektronik veri aktarımı sistemleri yoluyla ön bildirime konu olabilir. Bu durumda, elektronik biçimde sağlanan bilgiler, model veteriner giriş belgesinin 1 inci bölümünde gerekli olan bilgiler ile tamamen aynı olmalıdır.

  Veteriner kontrolleri

  MADDE 6 – (1) Hayvanların veteriner kontrolleri ve laboratuvar analizleri Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre yürütülür.

  (2) Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte belirtilen belge kontrolleri bu Yönetmeliğin Ek-3’ünde belirtilen kurallara uygun olarak yürütülür.

  (3) Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte belirtilen laboratuvar kontrolleri ve resmi numunelerin analizleri bu Yönetmeliğin Ek-4’ünde belirtilen kurallara uygun olarak yürütülür.

  (4) Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin veteriner kontrollerini düzenleyen maddesinde ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin veteriner kontrollerini düzenleyen maddesinde belirtilen veteriner kontrollerini takiben, veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde kontrolleri yürüten resmi veteriner hekim, veteriner giriş belgesinin 2 nci bölümünü kontrollerin sonucuna göre doldurur ve imzalar. Hayvanlar için, sevkiyatın reddedilmesi durumunda, veteriner giriş belgesinin 3 üncü bölümünde yer alan “Geri gönderme bilgileri” kısmı zaman geçmeden doldurulur ve yazılı veya elektronik ortamda merkezi yetkili makama ve diğer veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerine acilen gönderilir.

  (5) Veteriner giriş belgesinin 1 ve 2 nci bölümleri eksiksiz olarak doldurulur ve imzalanır.

  (6) Resmi veteriner hekim, sevkiyattan sorumlu kişi veya ithalatçı, sevkiyat hakkında verilen kararı, veteriner giriş belgesinin orijinalini sunmak veya elektronik olarak göndermek suretiyle gümrük idarelerine bildirir.

  (7) Orijinal veteriner giriş belgesi, gümrük işlemleri bitirildikten sonra, belgede belirtilen ilk varış yerine kadar sevkiyata eşlik eder.

  (8) Veteriner giriş belgesinin bir kopyası veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğündeki resmi veteriner hekim tarafından saklanır.

  (9) Veteriner giriş belgesinin ve veteriner sağlık sertifikasının bir kopyası, sevkiyattan sorumlu kişi veya ithalatçıya verilir.

  (10) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğündeki resmi veteriner hekim tarafından, veteriner giriş belgesinin kopyası, ihracatçı ülke tarafından düzenlenen ve sevkiyata eşlik eden veteriner sağlık sertifikası ve belgelerin orijinali üç sene saklanır. Bununla birlikte; transit geçişte veya aktarmada son varış yeri ülkemiz dışı olan hayvanlar için, gelişte hayvanlara eşlik eden orijinal veteriner belgeleri seyahatleri süresince hayvanlara eşlik eder ve sadece kopyaları veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde saklanır. Transit geçişte veya Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin serbest bölgelere veya gümrük antrepolarına ürünlerin girişi ve çıkışını düzenleyen maddesine veya gemi kumanyacılığını düzenleyen maddesine göre onaylanmış antrepolarda depolanmada son varış yeri ülkemiz dışı olan ürünlerin sevkiyatları için, gelişte sevkiyatlara eşlik eden orijinal veteriner belgeleri seyahatleri süresince sevkiyatlara eşlik eder ve sadece kopyaları veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde saklanır.

  Gümrük kontrolü altında olan hayvanlara uygulanacak işlemler

  MADDE 7 – (1) Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin veteriner kontrollerini düzenleyen maddesine göre ülkeye giriş yapan kimlik ve/veya fiziksel kontrollerden geçirilmesi zorunlu olmayan hayvanlar ile ilgili olarak; belge kontrollerinin uygun olması şartıyla giriş veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğündeki resmi veteriner hekim, varış yerinde bulunan veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğündeki resmi veteriner hekime sevkiyat ile ilgili bilgileri elektronik olarak zaman geçmeden haber verir. Varış yerinde bulunan veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğündeki resmi veteriner hekim, hayvanların ithalat onayı ile ilgili kararı içeren veteriner giriş belgesini düzenler. Sevkiyatın, fiili ithalatın yapılacağı veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne gelmemesi veya nicelik ve nitelik olarak bir uygunsuzluk tespit edilmesi halinde, fiili ithalatının yapılacağı veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğündeki resmi veteriner hekim veteriner giriş belgesinin 3 üncü bölümünü doldurur.

  (2) Hayvanların ülkemiz toprakları üzerinden transit geçmesi durumunda, ithalatçı veya sevkiyattan sorumlu kişi, çıkış veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğündeki resmi veteriner hekime sevkiyat hakkında tüm bilgileri sunmak zorundadır. Çıkış veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerindeki resmi veteriner hekim, veteriner giriş belgesinin 3 üncü bölümünü doldurur ve zaman geçirmeden sevkiyatın giriş yaptığı veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne haber verir.

  Veteriner onayını almış ancak halen gümrük gözetimi altında olan ürün sevkiyatlarında uygulanacak işlemler

  MADDE 8 – (1) Veteriner onayı almış ancak halen gümrük gözetimi altında olan ve daha sonra piyasaya sunulacak ürünlerde ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralar uygulanır.

  (2) Orijinal veteriner giriş belgesi, sevkiyattan sorumlu kişi tarafından gümrük işlemlerinin bitirilmesi talep edilene kadar gümrük gözetimi altında bulunan sevkiyata eşlik eder.

  (3) İlk gümrük işlemlerinin bitirilmesi için sevkiyattan sorumlu kişi, sevkiyatın bulunduğu ilgili gümrük idaresine veteriner giriş belgesinin orijinalini sunar. Bu işlem Bakanlık onayına tabi olarak elektronik olarak da yapılabilir.

  (4) Üçüncü fıkrada belirtilen gümrük işlemlerinin bitirilmesi talep edildiğinde işletmeden sorumlu işletmeci:

  a) Sevkiyata eşlik eden veteriner giriş belgesinin bir kopyasını saklar.

  b) Sevkiyatın teslim alınma tarihinin kaydını tutar.

  c) Gümrük işlemlerinin bitirilme tarihinin veya eğer sevkiyat 9 uncu maddede belirtildiği gibi parçalara bölünürse gümrük işlemlerinin bitirilme tarihlerinin kaydını tutar.

  Gümrük gözetimi altında parçalara bölünen ürün sevkiyatlarına uygulanacak işlemler

  MADDE 9 – (1) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen sevkiyat parçalara bölünürse, veteriner giriş belgesinin orijinali, ilgili gümrük idaresine sunulur. Veteriner giriş belgesinin bir kopyası sevkiyatın bölündüğü işletmede kalır.

  (2) Birinci fıkrada belirtilen işletmeden sorumlu veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü, her bir sevkiyata eşlik etmek üzere orijinal veteriner giriş belgesinin bir fotokopisini değişen miktar veya ağırlığı belirterek düzenler.

  (3) Sevkiyatın bölündüğü işletmeden sorumlu işletmeci, sevkiyatın diğer bölümlerinin izlenebilirliğini sağlamak için kayıtları tutar.

  (4) Kayıtlar ve veteriner giriş belgesinin kopyaları 3 yıl boyunca saklanır.

  Yolcu beraberinde gelen veya özel kişilere küçük sevkiyatlar halinde gönderilen ürünlere ilişkin kurallar

  MADDE 10 – (1) Yolcu beraberinde gelen veya özel kişilere küçük sevkiyatlar halinde gönderilen hayvansal ürün miktarları ve ayrıntılı kurallar Bakanlıkça belirlenir.

  Belirli bitkisel ürünlerde veteriner kontrolleri

  MADDE 11 – (1) Sap ve saman, 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen belge kontrolleri ve gerektiğinde 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen laboratuvar kontrolleri ile Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin Ek-1’inde belirtilen diğer fiziksel kontrollere tabi tutulur.

  (2) Bu Yönetmeliğin şartları, özellikle menşeleri ve sonraki varış yerleri dikkate alınarak enfeksiyöz veya bulaşıcı hayvan hastalıklarını yayma riski bulunan tüm sap ve samana uygulanır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Kontrollerden Sorumlu Yetkili Kurumlar Arasında Koordinasyon,

  Veri Tabanlarına Erişim ve Bilgi Teknolojisi Sistemlerinin

  Entegrasyonu, Elektronik Sertifikasyonun Kullanımı

  Kontrollerden sorumlu yetkili kurumlar arasında koordinasyon

  MADDE 12 – (1) Ülkeye giriş yapan tüm hayvan ve hayvansal ürünlerin veteriner kontrolünden geçmesini sağlamak amacıyla, Bakanlık ve resmi veteriner hekimler, hayvan ve hayvansal ürünlere ilişkin tüm ilgili bilgilerin paylaşımı konusunda, kontrollerden sorumlu diğer ilgili kurumlar ile koordinasyon sağlar. Bu bilgiler özellikle aşağıdaki hususları kapsar:

  a) Gümrük idarelerine verilecek bilgiler,

  b) Gemi, tren veya uçak manifestolarına ilişkin bilgiler,

  c) Karayolu, demiryolu, liman veya havalimanı ticari operatörlerine verilecek bilgiler.

  Veri tabanlarına erişim ve bilgi teknolojisi sistemlerinin entegrasyonu

  MADDE 13 – (1) 12 nci maddenin uygulanması amacıyla, Bakanlık ve gümrük idareleri veri tabanları veya bununla ilgili kısımlarını karşılıklı erişime açar.

  (2) Uygun veri güvenliğine tabi olarak, bilgi akışını hızlandırmak amacıyla, Bakanlığın kullandığı bilgi teknolojileri sistemi mümkün olduğunca ve gerektiğinde gümrük idareleri ve diğer ticari operatörlere entegre olmalıdır.

  Elektronik sertifikasyonun kullanımı

  MADDE 14 – (1) Bakanlığın uygun görmesi halinde, bu Yönetmelikte tanımlanan çeşitli durumlarda belirlendiği gibi, veteriner giriş belgesinin oluşturulması, kullanımı, aktarımı ve depolanması elektronik olarak yapılabilir. Bilgiler, yetkili kurumlar arasında bilgi değişim sistemi yoluyla aktarılır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

  Geçiş hükümleri

  GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Veteriner kontrolleri, ülkeye girişte veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerinin bulunmadığı yerlerde, yeterli veteriner sınır kontrol noktası müdürlükleri kuruluncaya kadar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile birlikte belirlenen gümrük giriş kapılarında Bakanlıkça yetkilendirilen il müdürlükleri tarafından yürütülür.

  Yürürlük

  MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.