blank
 1. Anasayfa
 2. Ders Notları
 3. Klinik Öncesi Bilimler
 4. İmmunoloji
 5. İmmunoloji Sınav Sorularu - Fırat Üniversitesi
2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23983

  1.Vize
  1. Antijenite, epitopun fiziki şekli Be belirleniyorsa, böyle cpitoplara ne ad verilir?
  a)Konformasyonal determinant b-Neoantijenik determinant c-Linear determinant
  d-Hapten e-Antijenik determinant
  2. öncü T Lenfositleri kanatlılarda ve tüm memelilerde hangi organda olgun T- lenfosidine dönüşür.
  a-Tîmus b- Peyer plakları c-Bursa fabricus d-Kemik iliği e-Lenf düğümleri
  3. Savunma veya bağışıklık olaylan dışındaki bazı genetik faktörler, bazı türlerde bazı infeksıyöz. hastalıkların hiç oluşmamasını sağlar. Buna ne ad verilir?
  a-Doğai direnç b-Pasif direnç c-Fagositoz d-Komplement e-Relatif direnç
  4- Bağışık bir bireyden alınan immun sistem hücreleri duyarlı bireylere verilebilir. Hücre transferi ile sağlanan bu bağışıklığa ne denir?
  a-Dogal aktif bağışıklık b-Yapay aktif bağışıklık c-Doğal pasif bağışıklık
  d-Adoptif bağışıklık e-Self tolerans 1
  5. Spesifik bağışıklıkta (kazanılmış, edinsel bağışıklık)hangi hücre tipi fonksiyon görür?
  a-Fagositik hücreler b-Komplement c-Lenfositer (B ve T)
  d-Sitokin e-Mast riucrelen g—
  6. Değişim kümesi ( Yüzey molekülü, Cluster of Differentiation) için aşağıdaktterden hangisi yanlıştır?
  a- Lenfositlere yüzey moleküllerine göre ayrıntılı olarak belirlenirler
  b- Bu moleköler çoğu yüzey molekülü ve reseptör fonksiyonu vardır
  c- En önemlileri CD4 ve CD8 dir
  d-T lenfositleri bu molekülere göre alt tiplere ayrılırlar (CD4 molekülü taşıyan T lenfositi Yazdım T lenfosi ti’ dır)
  e- B lenfositlerimde de CD4 ve CD8 bulunur 7. Aşağıdaki lerden hangisi antijenitenin koşullarından değildir.
  a- Yabancılık b-Moleküler yapı e-MolekÜtet ağırhğt
  d-Moleküler kompleksite e-Hapten
  8. Bazı moleküller, çok küçük olmaları nedeniyle immun sistem tarafından algılanmazlar» y*fii immunojemk değildir. Bunlar büyük bir aatijenik protein molekülüne kimyasal olarak bağlamla* anıjjenik Özellik kazanırlar. Böyle maddelere ne ad verilir?
  a-Hapten b-Adjuvant e-Epitop d-Paratop e-immunojen
  9, Aşağıdakiterden hangisi spesifik bağışıklığın özelliklerinden değildir?
  a-Spesifîte b-Bellek (hafıza, anemnestik yanıt)
  c-Self tolerans d-ÇeşitliIik e-Fagositos
  10. Aşağıdakilerden hangisi lenfoid seriye ait hücrelerden değildir? w-
  a-B-lenfosit b-T-lenfosit c-Doğal öldürücü Hücreli (Natural Kflter).
  d- Yardımcı t lenfositi e-Makrofaj

  2.vize
  1. B lenfositleri lenf nodülünün…………..bölgesinde, T lenfositleri ise
  ………………bölgede yoğun olarak bulunur.
  a. Korteks/Parakortikal b.Parakortikal/Korteks c)medulla/kortex
  d. Parakortikal/Medulla e. Medulla/Germinal merkez
  2. Öncü B-hücreleri kanatlılarda……………….., ruminantlarda……………diğer
  memelilerde………………de/da olgun B-lenfositlerine dönüşürler?
  a. Bursa fabricus-Dalak-îleosekal peyer plaklan
  b.Kemik İliği-İieosekal peyer plaklan- Timus
  c.lleosekal peyer plaklan-Bursa fabricus-Kemik iliği
  d.Bursa fabricus- İleosekal peyer plaklan-Kemik iliği
  e.Dalak -Kemik iliği- İleosekal peyer plaklan
  3. Antikorlar (immunglobulin) için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  a.Antijen bağlayan kısmına Fab adı verilir
  b.Bir antikor sınıfi, sahip olduğu ağır zincir sabit bölgesindeki zincir tipine göre adlandırılır
  c.IgG’nin ağır zincir sabit bölgesinin zincir tipi gama’dır
  d.Paraziter ve Alerjik reaksiyonlarda görev alan en önemli immunglobulin sınıfı IgE’dir
  e.IgM en büyük antikor sınıfı olup, mukozal yüzeylerdeki lenfoid dokulardan salgılanır vesalgısal parçaya sahiptir
  4. Aşağıdakilerden hangisi primer lenfoid organlardan değildir?
  a)Kemik iliği b.Bursa fabricus c.Lenf nodülleri
  d.Peyer plaklan (ileosekal) e)Timus
  5. Aşağıdakilerden hangisi sekonder lenfoid organlardan değildir? a.Lenfnodülleri b.Dalak c.Tonsiller dMukozal lenfoid dokular e.Timus
  6. Antikorlar antijene değişken bölge içindeki………………………………….ile bağlanır
  a)|Paratop (çok değişken bölgeler) b. Epitop c.Fc
  d.Sabit bölge e.Ağır zincir
  7. İmmunglobulinin değişken bölgesinden kaynaklanan ve antijene göre değişen varyantların tümüne ne ad verilir?
  a.Izotip b.Allotip c.İdiotip d.Fab e.Fc
  8. Doku uyuşum antijenleri (MHC) için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. İşlenmiş antijenin (protein tabiatınd
  a) lenfositlere sunulmasında görev alır
  b. MHC, infeksiyöz ve immunite ile ilişkili hastalıklara direnci ve duyarlılığı belirler
  c.MHC sınıf I tüm çekirdekli hücrelerin üzerinde bulunur ve endojen antijenleri sunar
  d.MHC sınıf II antijen sunan hücreler üzerinde bulunur ve ekzojen antijenleri sunar
  e)Farelerin MHC molekülleri MLA (Mouse leukosit antijeni) diye adlandırılır.
  9.Sitokinler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.
  a.hücrelerin iletişimini sağlarlar.
  b.lenfosiler ile diğer immun sistem organları arasındaki ilişkiler düzenleyen sitokilere interleukin adı verilir
  c)interferonlar viral enfeksiyonlarda görev alır.
  d)oğal öldürücü hücreyi uyaranlar aktin ve miyozindir.
  e)kemokinler lökositleri yangı bölgesinden uzaklaştırılar
  10.Ekzojen antijenleri profesyonel olarak işleyen ve sunan hücreler aşağıdakilerden hangisidir
  a)makrofaj-dentirik hücreler-b lenfositleri
  b)doğal öldürücü hücreler-T lenfositi- sitotoksik T lenfositi
  c)Yardımcı T hücreleri makrofaj- B lenfositleri.
  d)Th1- Th2 – Blenfositi
  e)dendritik hücreler-Doğal öldürücü hücreler-Th2
  (9-10. soruların şıklarını tam olarak hatırlayamıyorum yanlışlık olabilir.)

  Final
  1- Ekzojen antienjenleri. Profesyonel olarak işleyen ve sunan hücreler aşşağıdakilerin hangileridir
  a.Makrofaj,dendritik hücreler,B-lenfositleri
  b.Doğal öldürücü hücreler,T-lenfositleri, Sitotoksik T-lenfositi
  c.Yardımcı Thücreleri,Makrofaj, B-lenfositleri
  d.Th1, Th2, B- lenfositi
  e.Dendritik hücreler, Doğal öldürücü Hücreler-Th2
  2-Aşağıdakilerden hangisi makrofajların fonksiyonlarından değildir?
  a. Fagositoz b. Antijen sunma c.Yara iyileşmesi
  d.salgısal e.Humoral bağışıklık
  3- Aşağıdakilerden hangisi antikorların indirek fonksiyonlarından değildir
  a. Fc reseptörleri b.Humoral bağışıklık c.Komplement aktivasyonu
  d.Doğal bağışıklık e.Relatif direnç
  4. B hücrelerinin antijenle uyarılması ile başlayan ve antikor üretimi ile sonuçlanan bağışıklık …………………..adı verilir
  a.Hücresel bağışıklık b.humoral(sıvısal) bağışıklık c.Adoptif bağışıklık d. Doğal bağışıklık e.Relatif direnç
  5. Aktif olarak fagositoz yapan hücreleri sıralayınız? .
  a.Nötrofîl
  c-Makrofaj. Bazafil hücreler, Monosit d.Makrofaj,eoznofil,Monosit
  e.monosit,Makrofaj,bazofil Hücreler
  6-Lenfoid seriye ait hücrelerden………………….Antijenikl uyarımlar sonucu antikor senytezleyen………….dönüşür
  a.T lenfositi-Plazma hücreleri b. B lenfositi- Sitotoksik T lenfosit
  c.Plazma hücreleri- Yardımcı Thücreleri d.T lenfositi – B lenfositi
  e.B lenfositi- Plazma hücreleri
  7-Paraziter ve Alerjik reaksiyonlarda görev alan en önemli immun globülin sınıfı hangisidir
  a.Ig E b. Ig G c. Ig A d. Ig M e.Ig D
  8.Bazı memeli türlerinde anneye ait antikorların plasenta yolu ile yavruya transfer edilmesine ……………….…bağışıklık denir
  a.doğal aktif b. Yapay aktif c.Doğal pasif d.Yapay pasif e. Adoptif
  9.İnterferonlar aşağıdakilerden hangisine en fazla nonspesifik faktör olarak görev yapar.
  a.Baktari b.Mantar c.Parazit d.Protozoon e. Virus
  10.Haptenin tarifini sordu
  11.Nonspesifik bağışıklık için hangisi yanlıştır.
  a.İmmunolojik bellek oluşmaz.
  b.Antijene yanıt spesifiktir
  c.Komplemen ve sitokin gibi reseptörler görev yaparlar
  d.Doğal engelleri aşan mikro organizmalar arasında ayrım yapmadan çalışır.
  e.Hücre tibi Monosit makrofaj gibi hücrelerdir
  12.Aşağidaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a.Humoral bsğışıklıkts efektör elemanlar antikor ve komplementfir
  b.Humoral bağışıklıta yanıt veren hüvre tipi B lenfositidir
  c.Hğcresel1bağışıklıkla yavru veren hücre tipi T lenfositidir d.Hücre içi mlkroroganizmalar ve hücre içi antijen molekülleri hücresel bağışılığın uyarır
  e.Hücresel bağışıklıkta efektör mekanizma nöralizasyon ve eliminasyondur.
  13-A şagıdakilerden hangisi hücre adhezyoıı molekülü değildir.
  a.İntegirinler b.Slektinler c.vasküler adresinler
  d.İmmunglobulin süper familya aldizinler e.kollojenaz
  14-Ekzojen antijenler Profesyonel hücrelerle işlendikten sonra …………………ile birlikte………………… sunulurlar,Endojen antijenler ise tüm çekirdekli hüzerelerde işlendikten sonra …………………ile birlikte……………… sunulurlar.
  a.MHC-I/Yardımcı T lenfositi/MHC-II/Stotoksik T lenfositine
  b.MHC-II/Yardımcı T lenfositi/MHC-I/Sitotoksik T lenfositi
  c……………………
  d…………………
  e…………………..
  15.Protein tabiatındaki antijenler(T-bağımlı antijen),antien sunan hücreler tarafından işlendikten sonra ne ile lenfositlere sunulurlar?
  a.CD molekülleri b.Sitokinlerle c.BCR
  d.Adhezyon molekülleri e. Antijen sunan hücreler
  16.Bazı protein yapısındaki antijenler, antijen işeyen hüzrelerle hiç işlenmeden T lenfositlerine sunulabilir böyle antijenlere
  a.Süper antijenler b.Endojen antijenler c.Ekzojen antijenler
  d.Isı şoku proteinleri e.Kapsul antijenleri
  17.Sitokiler için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır
  a.Lenfositler ile diğer iööun sistem hücreleri arasındaki ilişkileri düzenleyen sitokinlere interleukin adı verilir.
  b.Yangı olayında görevi olan ve kemotaktik özellikli sitokinlere kemokin denir
  c.Hücreleri üreme ve çoğalmasını uyaran sitokinlere kemokin adı verilir.

  #93481
  ismil
  Üye

  iyi bulmuşunuz valla bu soruları

2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.