blank
 1. Anasayfa
 2. Genel
 3. Tanışma Forumu
 4. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YURT AÇIKLAMASI
3 yazı görüntüleniyor - 1 ile 3 arası (toplam 3)
 • Yazar
  Yazılar
 • #18426

  YURTLARLA İLGİLİ BİLGİLER

  Yurtta kalmak için Kredi Yurtlar Kurumuna(KYK) başvurmuş olan öğrencilerin, bulundukları il veya ilçe KYK müdürlüklerinden her hafta asılan listeleri takip etmeleri önerilir.

  Yurt için KYK’ un yedek listesinde olan ve İstanbul’da kalacak yeri olmayan öğrenciler, bulundukları ilin KYK müdürlüklerine bildirdikleri takdirde; kayıtlar sırasında veya okul açıldıktan sonra asil listeden sıra gelinceye kadar, yurtlarda misafir edilirler. Yedek listeden yurt sırası bekleyen öğrencilere, kaçıncı yedek olurlarsa olsun sıra gelmektedir.

  Üniversitemiz yurtlarında kalmak isteyen öğrencilerimiz kayıt günlerinde İ.Ü.yurtlarına ön müracaatlarını, kazandıkları Fakülte ya da Yüksek Okullarına kayıtlarını yaptıktan sonra yurt masasından yapabilirler.

  #52131
  ravaNa
  Üye

  Ben kyk ye başwuru yapmadım peki i.ü. yurtlarından ben faydalanabilirmiym

  #52138

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGESİ

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Genel Hükümler

  Amaç

  Madde 1- Bu yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Yurtlarında öğrencilerin çağdaş, sağlıklı, güvenli, huzurlu bir ortam içinde barınmalarını sağlamak ve toplumsal , kültürel gelişmelerine yardımcı olmak için gerekli usul ve esasları saptamaktır.

  Kapsam

  Madde 2- Bu yönerge hükümleri İstanbul Üniversitesi bünyesinde bulunan tüm öğrenci yurtlarının eşit koşullarda yönetimi, işletilmesi ve denetimine ait usul ve esasları kapsar.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Yönetim
  Organlar

  Madde 3- Öğrenci Yurtları, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak yönetilir ve denetlenir. Yurtların yönetim teşkilatı ve kadrosu Daire Başkanlığının teklifi ile Rektörlükçe saptanır. Yönetim organları aşağıdaki gibidir.

  a) Yurt Yönetim Kurulu

  b) Yurt Müdürü

  c) Yurt Müdür Yardımcıları

  Yönetim Kurulu

  Madde 4-

  a) Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek 3 asil, 1 yedek Öğretim Üyesi, Yurt Müdürü, Yurt Müdürü tarafından seçilecek iki Yurt Müdür Yardımcısı ( yoksa 1 Md.Yardımcısı, o da yoksa Yurt Müdürü tarafından görevlendirilecek 1 Yurt memuru) ve Öğrenci Temsilcisi’nden oluşur. Öğrenci Temsilcisi tüm konularda oy hakkına sahip ve daimi üyedir.

  b) Bağış olarak Yurtları yapan Dernek, Kurum veya şahıs temsilcisi birer kişi veya, işletmesi kendileri tarafından üstlenilen ve İstanbul Üniversitesi öğrencilerine hizmet veren Vakıf, Dernek, Kurum veya şahıs temsilcisi birer kişi Yönetim Kuruluna temsilci olarak katılabilir.

  c) Yönetim Kurulu Başkanı Rektör tarafından kurul üyeleri arasından veya ayrıca görevlendirilir. Yurt Müdürü Başkan Yardımcılığı görevini de yapar.

  d) Yönetim Kurulu toplantılarına Daire Başkanı veya görevlendireceği temsilci katılabilir.

  e) Yönetim Kurulu Üyeliklerinde Rektör tarafından değişiklik yapılabilir.

  Yönetim Kurulunun Görevleri

  Madde 5- Yurtların eşit koşullarda yönetilmesi, öğrencilerin yaşama ve çalışma koşullarının düzenlenmesi ve geliştirilmesi için genel kural ve ilkeleri saptar. Öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak amacıyla projeler hazırlar, disiplin işlemlerini karara bağlar, yönetimle ilgili istek, öneri ve itirazları inceler ve bu yönetmelikle belirlenen diğer görevleri yapar. İdari ve Mali konulardaki görüşlerini ilgili Daire Başkanlığına sunar.

  Yurt Müdürü

  Madde 4- Yurt Müdürü Rektör tarafından atanır, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak çalışır ve denetlenir.

  ( İstanbul Üniversitesi öğrencilerine tahsis edilen ancak işletmesi tahsis eden tarafından yapılan yurtların yönetim ve işletme koşulları ve denetlenmesi Rektörlükle yapılan ayrı bir protokolla belirlenir. )

  Yurt Müdürünün Görevleri

  Madde 5- Daire Başkanına karşı yurdun genel yönetiminden ve işletilmesinden sorumlu olan Yurt Müdürünün görev ve yetkileri şunlardır;

  a) Görevli olduğu öğrenci yurdunu kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve kararlara uygun olarak yönetmek,

  b) Öğrenci yurtlarının düzenli ve temiz bir şekilde işletilmesi ve bu yönergede belirtilen amacın gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almak, Üst Kurulların Kararlarını uygulamak ve gerektiğinde önerilerini Daire Başkanına bildirmek,

  c) Yurtta kayıtlı olmayanların barındırılmaması için gerekli önlemleri almak,

  d) Yatak odaları dahil olmak üzere, yurdun her yerini personel ile birlikte denetlemek,

  e) Her türlü demirbaş ve malzemenin kullanılmasını, saklanmasını, korunmasını sağlamak ve gerekli önlemleri almak, bakım-onarım, demirbaş ve diğer ihtiyaçları bildirmek,

  f) Kendisine bağlı çalışanların görev dağılımlarını yapmak ve denetlemek,

  g) Yurdun işleyişine ilişkin talimatname hazırlamak ve Yurt Kurulunun onayını alarak duyurmak,

  h) Yurt hakkında istenecek bilgi ve belgelerin doğru ve zamanında gönderilmesini sağlamak,

  i) Yurt ve depozito ücretlerinin zamanında yatırılmasını sağlamak ve takip etmek,

  j) Bu yönerge ile verilen görevleri yapmak.

  Yurt Müdür Yardımcıları

  Madde 6- Yurt Müdür Yardımcıları, Yurt Müdürünün görüşü alınarak ilgili Daire Başkanının teklifi ile Rektör tarafından atanır.

  Öğrencilerin yaşama ve çalışma koşullarının düzenlenmesi ve geliştirilmesi için gerekli önlemleri alır, Yurt Yönetim Kurulu ve Yurt Müdürlüğünce alınan kararları uygular, sorumlu olduğu yurdun sekreteryasını yürütür ve bu yönetmelikle belirlenen görevleri yapar.

  Yurt Müdür Yardımcıları ve İdari Personelin görevleri

  Madde 7-

  a) Yurtlarda kalacak öğrencilerin kayıt, kabul ve benzeri işlemlerini yapmak

  b) Öğrenci sağlık hizmetlerini düzenlemek, gerekli rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilmesini sağlamak

  c) Öğrencilerin giriş – çıkış ve izinlerini düzenlemek ve izlemek

  d) Personelin uyumlu ve verimli çalışmasını sağlamak üzere “iç hizmet talimatnamesi” hazırlamak ve yürütmek.

  e) Yurt binalarının alt yapı ve bakım onarım ile temizlik işlerini programlamak ve yürütmek

  f) Alım, satım ve ayniyat işlemlerini yürütmek

  g) Binaların giriş, çıkış ve güvenlik kontrollerini yürütmek

  h) Yurt Müdürünün vereceği görevleri yerine getirmek

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  İşleyiş

  Yurtların Olağan Açılması ve Kapanması

  Madde 8 –

  a) Yurtların olağan açılma ve kapanma tarihleri Üniversite Akademik takvimi dikkate alınarak, Yurt Yönetim Kurulunca belirlenir ve Rektörün onayı ile kesinleşir.

  b) Yaz ve sömestre tatillerinde, yurda kayıtlı öğrenciler veya misafir olarak kalanların hangi koşullarda yurtlardan yararlanabilecekleri Yurt Müdürlüğü tarafından tespit edilir, Yurt Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.

  Yurtların Olağanüstü Kapanması

  Madde 9 –

  a) Yurtta kalan öğrencilerin huzur ve güvenliğini sarsıcı ya da yok edici olayların çıkması,

  b) Yurdun bir bölümünde dahi olsa yasa, tüzük ve yönetmeliklere aykırı amaçlarla ya da yurt yönetiminin izni olmayan faaliyetler için kullanılması,

  c) Yurtta, yurt öğrencisi olmayan kişilerin uyarıya karşın, kalmayı sürdürmeleri,

  d) Yetkili mercilerin emirlerini dinlemeyerek, bir kısım öğrenciler tarafından da olsa yurdun işgal edilmesi ya da toplu direnişe geçilmesi doğal afet ve bu gibi hallerde, yurt süreli ya da süresiz kapatılır. Gecikmesinden sakınca görülen hallerde Yurt Müdürü de kapatma kararı verebilir.Ancak bu halde Yurt Müdürü, kapatma kararını en kısa sürede Rektörlüğe arz etmek zorundadır.

  e) Yurdun olağan üstü kapatılması halinde, tüm öğrenciler derhal yurdu boşaltmak zorundadır. Öğrencilerin yurdu kendiliklerinden boşaltmaması halinde, güvenlik kuvvetlerince yurt boşaltılır.

  Yurtlara Başvuru

  Madde 10- Yurtlara kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, aşağıdaki belgelerle birlikte, Yurt Müdürlüğünün belirlediği tarihlerde İstanbul Üniversitesi Yurt Müdürlüğüne başvurur.

  a) Yurtlara, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi sınırları dışında ikamet edenler müracaat edebilir, özürlülere bu madde uygulanmaz.

  b) Başvuru formu Yurtlar Müdürlüğü Öğrenci İşlerinden temin edilir.

  c) İ.Ü.Öğrenci belgesi.

  d) Ailesinin ikametgah belgesi

  e) Yabancı uyruklu öğrenciler için Emniyet Makamlarınca alınacak, Türkiye’de oturma izini verildiğine dair izin belgesi ile pasaportun tasdikli fotokopisi

  f) Nüfus kağıdı sureti.

  g) Sağlık raporunun, İstanbul Üniversitesi Mediko Sosyal Merkezi veya Tıp Fakültelerinden alınması zorunludur.

  h) Sabıka kayıt belgesi ( son bir ay içinde alınmış olması ve gerek görüldüğünde her öğrenim dönemi başında yenilenmesi)

  ı) Dört adet vesikalık fotoğraf, İ.Ü.Öğrenci Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun görünüm olması ve görünümünü koruması

  i) Taahhüt senedi (Yurda kabul edilecek öğrenciler ödeyecekleri yurt aidatları ve sorumlu oldukları her türlü zararlara karşı öğrenci velisinin de kefil olarak imzaladığı bir senet vermek zorundadırlar). Senedin miktarı her sene yurt müdürlüğünce belirlenir.

  Yurtlara Kabul

  Madde 11 –

  a) Başvuru formundaki bilgilerin değerlendirilmesi ile yapılacak olan puan çizelgesi esas alınarak mevcut kapasiteye göre kabul işlemi Yurt Yönetim Kurulunca yapılacak nihai değerlendirme sonucunda yapılır.

  b) Öğrenciler velilerin yazılı onayı ile hafta sonu tatillerini yurdun dışında geçirebilirler.Ancak Yurt Amir ve Yöneticilerinden izin almak zorundadırlar.

  c) Öğrenciler geçerli mazeret beyan etmek kaydıyla bir sömestre boyunca, Yurt Yönetim Kurulunca en fazla bir ay izin verilebilir.

  d) Özel durumlarda ise ( c) bendinde söz konusu olabilecek süre aşımları ve bu gibi izinler Yurt Yönetim Kurulundan alınır.

  Yurtlarda Kalış Süresi

  Madde 12 –

  a) Yurtlarda kalma süresi, Yurt Yönetim Kurulunun onayı ile Fakülte ve Yüksek okulların normal eğitim süresinden iki yarıyıl daha fazla olur, hazırlık okuyanlar için bu süre iki yarıyıl uzatılır.

  b) Üniversitemiz içindeki yatay geçiş işlemleri, sürenin yeniden başlamasını gerekçe teşkil etmez.Üniversitemiz dışından yatay geçiş yapan öğrencilerin sürelerini Yurt Yönetim Kurulu belirler.

  c) Mezun olan öğrenciler mezuniyet tarihini takiben 15 gün içerisinde yurttan ayrılmak zorundadır.

  d) Üniversiteden herhangi bir gerekçe ile ilişkisi kesilen öğrenciler bir hafta içinde yurtla ilişkilerini kesmek zorundadırlar.

  e) İzinsiz ve mazeretsiz olarak haklı ve geçerli nedenleri olmaksızın üç gün üst üste yurda gelmeyen öğrencinin, Yurtla ilişkisi Yurt Yönetim Kurulunca kesilir.

  f) Yurtta kayıtlı olmayan öğrenciler, SKS Daire Başkanının izni ve Rektörlük onayı ile (spor, seminer,şenlik ve bu gibi etkinlikler nedeniyle) grup olarak yurtta kalabilir. Bunlara ait ücretler Rektörlük onayı ile Daire Başkanlığınca saptanır.

  g) Geçici misafir olarak gelen öğrenci ve öğretim elemanlarının yurtlarda ücret karşılığı kalmasına Yurt Müdürü ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı karar verir.

  Yurt Ücretleri

  Madde 13 –

  a) Yurt ücreti ve depozito Yurt Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörlük onayı ile kesinleşir.

  b) Depozito ücreti, öğrencinin yurtta yapacağı zararlara karşılık tutulur.Yurtla ilişiği kesilmedikçe geri ödenmez.Depozito ücretinin geri ödenebilmesi için, öğrencinin yurt aidat borcunun bulunmaması, teslim aldığı yurt eşyalarını eksiksiz ve sağlam olarak geri teslim etmesi ,hakkında devam eden disiplin soruşturmasının olmaması gerekir.

  c) Yurt ücreti aylık ödemeler halinde, depozito ücreti ise iki eşit taksitle tahsil edilir.Ayın ilk 15 günü içerisinde kayıt yaptıranlardan aylık ücretin tamamı, ikinci yarısında kayıt yaptıranlardan ise aylık ücretin yarısı alınır.Ayın ilk 15 günü içerisinde kayıt sildirenlere aylık ücretin yarısı iade edilir, ikinci yarısında kaydını sildirenlere iade yapılmaz.

  d) Yurt ücretinin her ayın 20’sine kadar yatırılması zorunludur.Belirtilen sürede yurt ücretlerinin yatırmayanların, depozitolarından yurt ücreti borçları mahsup edilerek, kalan depozito alacakları irat kaydedilir ve öğrencinin Yurt Yönetim Kurulu tarafından kaydı silinir.Kalan borçları için “kefalet senedi” işleme konularak gereken hukuki süreç başlatılır.Yurt ücreti borcundan dolayı kaydı silinen öğrenci tekrar yurda alınmaz.

  e) Mali durumu uygun olmayan ve durumları Yurt Müdürlüğünce uygun bulunan öğrenciler, Rektörün onayı ile yurt ücretinden muaf tutulabilir.Ayrıca şehit çocukları yurt ücreti ödemezler.Yurt ücreti ödemeyen öğrenciler, yurt depozito ücreti öderler.

  f) Kendi isteği ile kaydını sildiren öğrenciler geri dönmek istediği takdirde Yurt Yönetim Kurulu kararı ile tekrar yurda alınabilirler.Yeni girişte istenen tüm belgeleri getirmekle yükümlüdür.

  g) Yüksek lisans öğrencileri yurt ve depozito ücretinin iki katını ödeyerek kalabilirler.

  h) Daha önce dört yıllık bir yükseköğretimi bitirmiş olanlar yurt ve depozito ücretinin iki katını ödeyerek kalabilirler.

  I ) Yurt ücretleri ve her türlü gelirler Öğrenci Sosyal Hizmetler Birimi Saymanlığınca belirlenen Banka hesabına yatırılır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Disiplin İşlemleri

  Disiplin Cezaları

  Madde 14 – Disiplin cezaları şunlardır.

  a) UYARMA : Öğrenciye yurttaki davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.

  b) KINAMA : Öğrenciye yurttaki davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

  c) YURTTAN GEÇİCİ ÇIKARMA : Öğrencinin yurtlarda en az üç gün, en çok üç hafta süreyle barınamayacağını kendisine yazılı olarak bildirilmesidir.

  d) YURTTAN KESİN ÇIKARMA : Öğrencinin yurtlardan sürekli olarak çıkarıldığının kendisine yazılı olarak bildirilmesidir. Bu cezayı alanlar, bir daha İ.Ü. Yurtlarına alınmazlar.

  Uyarma Cezası

  Madde 15 – Uyarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır.

  a) Ziyaretçilerini, bu amaçla ayrılmış yer ve zamanlar dışında kabul etmek.

  b) Yurt idaresi tarafından tespit edilmiş yerlerden başka yerlere herhangi bir duyuru, resim yapıştırmak, yazı yazmak.

  c) Kantin ve okuma odalarının olduğu yerlerde pijama ve gecelik ile dolaşmak.

  d) Yurt yatakhanelerinde yiyecek bulundurmak.

  e) Başkasına ait eşyayı izinsiz kullanmak

  f) Öğrenci imza cetvelini zamanında imzalamamak.

  g) Daimi ikametgah adresindeki değişikliğ 30 gün içerisinde bildirmemek

  h) Şahsi eşyalarını Yurt idaresi tarafından belirlenen düzene uygun bulundurmamak.

  ı) Çamaşırlarını çamaşır kurutmaya tahsis edilen yerler dışında kurutmak.

  j) Öğrenci odalarının dağınık kullanılması, belirtilen oda kurallarına uyulmaması. (Uyulmadığı takdirde oda da bulunan tüm öğrenciler için bu madde de belirtilen ceza uygulanır.)

  k) Müşterek kullanıma verilen yerlerin temizlik tertip ve düzenine özen göstermemek ve amaca uygun kullanmamak.

  l) Kişilerle olan ilişkilerinde kaba ve saygısız davranmak çevresini temiz tutmamayı alışkanlık haline getirmek, başkasını rahatsız edecek şekilde gürültü yapmak, yüksek sesle konuşmak, bağırmak, şarkı söylemek.

  m) Ortak çalışma alanları olan etüt bilgisayar odaları, İnternet odası, dinlenme odası, kütüphane ve bu gibi yerlerde sesli müzik dinlemek gürültü yaparak başkasını rahatsız etmek.

  n) Yukarıdaki fiil ve hallerin tekrarında bir üst ceza uygulanabilir.

  Kınama Cezası

  Madde 16 – Kınama cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

  a) Sandık, bavul, dolap, gibi özel eşyalarını Yurt Yönetiminin denetimine açık bulundurmamak.

  b) Kantin ya da Yönetimin göstereceği yerler dışında yemek yemek.

  c) Yurtlarda herhangi bir teknik arızaya sebep olmak.(Eğer fiil odadaysa faili belirlenmediği taktirde odadaki tüm öğrenciler için kınama cezası hükmü uygulanır.)

  d) Elektrikli, gazlı, ispirtolu ve benzeri araç-gereçler bulundurmak ve kullanmak.(sahibi belirlenmediği takdirde odadaki tüm öğrenciler için kınama cezası hükmü uygulanır.)

  e) Yurt içinde herhangi bir şey satmak ve bağış toplamak.

  f) Yurt Yönetim telefonları ili izinsiz konuşmak.

  g) Yurt araç-gereçleri ile hizmetlilerini özel işlerinde kullanmak.

  h) Disiplin yönünden izleme ve soruşturma ile ilgili işleri karıştırmak ya da güçleştirmek.

  i) Yukarıdaki fiillerin benzeri davranışlarda bulunmak

  j) Yukarıdaki fiil ve hallerin tekrarında bir üst ceza uygulanabilir.

  Yurttan Geçici Çıkarma

  Madde 17 – Bu cezanın verilmesini gerektiren fiiller şunlardır:

  a) Yurt içinde çirkin sözler söylemek, arkadaşlarına ya da başkalarına fiili saldırıda bulunmak.

  b) Yasaklanmış yayınları yurda sokmak.

  c) Yurt içinde kumar aletleri ile her çeşit oyun oynamak, oynatmak ya da kumar

  aletleri bulundurmak

  d) Yurt eşya ya da malzemelerini yurttan dışarı çıkarmak.

  e) Yurt Yönetiminin ya da soruşturmacılarının yazılı çağrılarına uymamak, çağrı yazılarını almaktan kaçınmak, geçersiz kılmak.

  f) Yurt çalışanlarının onurunu kırıcı davranışlarda bulunmak.

  g) Yurt yönetiminin astığı her türlü duyuruyu koparmak, yerini değiştirmek, üzerine yazı yazmak, resim yapmak.

  h) Yurt görevlilerinin çalışmalarını güçleştirmek.

  l) Yurdun giriş ve çıkış saatlerine uymamak.

  j) Yurt Yönetimince verilen ve duyurulan emirlere uymamak.

  k) Yurt öğrencisi olmayan bir kişinin yurda girişini sağlamak,sağlamaya teşebbüs etmek, yurt imkanlarından yararlandırmak ya da buna teşebbüs etmek (tespit, öğrenci yatakhanelerinde yapıldığı takdirde bu madde hükmü, odada barınan tüm öğrenciler için uygulanır.)

  l) Yurt arkadaşlarını tehdit etmek, kavga çıkarmak.

  m) Yukarıda sayılan fiil ve hallere benzer davranışlarda bulunmak.

  n) Yukarıdaki fiil ve hallerin tekrarında bir üst ceza uygulanabilir.

  Yurttan Kesin Çıkarma

  Madde 18 – Yurttan kesin çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

  a) Yurtta hırsızlık yapmak.

  b) Diğer öğrencileri tehdit etmek fiili saldırıda bulunmak.

  c) Yurt içinde veya dışında iffete aykırı davranışlarda bulunmak.

  d) Üzerinde ya da kendi kullanımına bırakılmış yerlerde ateşli silah, patlayıcı madde, kama, hançer, sivri uçlu ve oluklu bıçak, kesici, delici alet, topuz, topuzlu kamcı,muşta, şiş, taş, sopa, demir ve lastik çubuk, boğucu tel, zincir veya benzeri her türlü yakıcı, aşındırıcı, boğucu, bereleyici, zehirleyici madde, kurusıkı tabanca, boğucu ve bayıltıcı sprey ve alet bulundurmak.

  e) Devlet veya Üniversite yöneticilerinin herhangi birisine karşı veya yönetimin bir kararını protesto amacıyla her çeşit gösteri düzenlemek, kışkırtmak, bu gösteriye katılmak, yurt içinde toplantı ya da tören düzenlemek, söylev vermek.

  f) Yurt tesislerinin bir bölümünü veya tümünü işgal etmek, dernek, klüp ve benzeri çalışmalar için kullanmak.

  g) Hangi nedenle olursa olsun yurt görevlilerinin görevlerini yapmasına engel olmak.

  h) Yurt içinde veya dışında Devletin güvenlik kuvvetlerine karşı gelmek, hakaret etmek, silah kullanmak.

  l) Milli beraberlik ve bütünlük duygularını zedeleyici ya da bozucu amaçla yabancı bayrak asmak, sembol kullanmak, marşlar söylemek, ideolojik resim taşımak ya da benzeri davranışlarda bulunmak.

  i) Yurt öğrencisi olmayan kişilerin barındırılmasına yardımcı olmak.Yurt kimliğini kullandırmak, kartını vererek yurda girmesini sağlamak.

  j) Her ne şekilde olursa olsun yasadışı örgütlere yarar sağlayan faaliyette bulunmak. Bu faaliyetlere katılmak, yardımcı olmak.

  k) Yurt içinde alkollü içkiler ya da keyif verici maddeleri bulundurmak, kullanmak.

  l) Geçici olarak çıkarma cezası almış olmasına rağmen, buna uymamak.

  m) Yurt Yönetiminde, yurda girmesini etkileyecek her türlü yanıltıcı, eksik bilgi vermek veya yurda girmek için gerekli şartlardan birini kaybetmek.

  n) Usulüne uygun olarak verilen kararlara rağmen yurdu boşaltmamak

  o) Yurt dahilinde kullanılan tüm iletişim araçlarını (bilgisayar,İnternet,fax,web ve diğer telefon) amaç dışı kullanmak.

  ö) Yurt Müdürlüğünce istenen belgeleri belirlenen sürede Yurt Müdürlüğüne teslim etmemek.

  p) Yukarıda sayılan fiil ve hallere benzer davranışlarda bulunmak.

  Disiplin Kurulu

  Madde 19 –

  a) Yurt Yönetim kurulu aynı zamanda Disiplin Kurulu görevi yapar.

  b) Disiplin Kurulu çoğunlukla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşit olması halinde, başkanın oyu iki oy sayılır.

  c) Öğrencinin Disiplin Kuruluna sevkinden önce yapılması gereken inceleme ve araştırmalar Yurtlar Müdürünün görevlendireceği personel tarafından yapılır. Bu personel öğrencinin yazılı ifadesini alarak, raporunu Yurt Müdürüne sunar.Müdür gerekli görürse Disiplin Kuruluna havale eder. Disiplin Kurulu tarafından savunması alınmadan öğrenciye ceza verilmez. Öğrenci tebliğ tarihinden itibaren yurtta ise 3 gün, yurtta olmaması halinde

  7 gün içinde savunma vermediği takdirde savunmak hakkından vazgeçmiş sayılır. Disiplin Kurulu, savunmanın kendisine intikalinden itibaren 15 iş günü içinde toplanır, 15 iş günü içinde çalışmasını tamamlar. Disiplin Kurulu kararları, uyarma ve kınama cezaları hariç, diğer disiplin cezaları 15 gün içinde Rektörün onayına sunulur.Onaylanan cezalar Disiplin Kurul Karar defterine işlenir.

  d) Ceza tespitinde, aynı cezanın verilmesini gerektiren birden fazla suçun işlenmesi, ağırlaştırıcı sebep, iyi hal ise hafifletici sebep olarak değerlendirilebilir.

  d) Disiplin cezaları ayrıca öğrencinin ailesine de tebliğ edilir.

  Disiplin Cezalarının Onay Mercileri

  Madde 20 – Disiplin cezalarının onay mercileri şunlardır:

  a) Uyarma ve kınama cezaları, Disiplin Kurulu Kararı ile kesinleşir.

  b) Yurttan geçici ve süresiz çıkarma cezaları Rektörün onayı ile kesinleşir.

  Disiplin Cezasına İtiraz

  Madde 21 –

  a) Onaylanan Disiplin cezasının öğrenciye tebliği veya duyurulmasını takiben 7 gün içinde öğrenci Yurtlar Müdürüne yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazın değerlendirilmesinin ardından verilen kararlar kesindir.

  b) İtiraz kararın uygulanmasına engel değildir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Diğer Hükümler

  Madde 22 – Yurt İşletmesinde 24 saat hizmet esastır.bu nedenle yeteri kadar nöbetçi memur bulundurulur. Bunlar Yurt Yönetim Kurulunca düzenlenen talimata göre hizmetlerini yürütürler. Gece hizmeti genel görevin bir devamıdır.

  Madde 23 – Yurtlarda barınan öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik olmak üzere küçük işletmeler ( berber, kuaför, kırtasiye, kantin, terzi ve benzeri) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının izni ve Rektör onayı ile açılabilir veya açtırılabilir. Bu işletmeler Yurtlar Müdürlüğü tarafından denetlenir.

  Yürürlük

  Madde 24 – Bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 25 – Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

3 yazı görüntüleniyor - 1 ile 3 arası (toplam 3)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.