blank
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26681

  Ivatyl Tar %20

  BİLEŞİMİ
  Ivatyl tar %20 enjeksiyonluk çözelti; sarımsı berrak bir çözeltidir ve her 1 ml’si tylosin tartarat formunda 200 mg tylosin içerir.

  İlaç Formu: Enjeksiyonluk çözelti
  Hedef Tür: Sığır, koyun, keçi, kedi, köpek, hindi

  FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
  Tylosin, Streptomices Fradiae kültüründen izole edilen, makrolid grubu bir antibiyotiktir. İlaç, bakterinin 50 S ribozomal alt birimine bağlanır ve protein sentezini engelleyerek bakteriyostatik etki gösterir. Yüksek konsantrasyonlarda ise bakterisidal etki göstermektedir.
  Staphylococcus Spp., Streptococcus Spp., Pasteurella Spp., Leptospira Spp., Fusobacterium Necrophorum, Bordetella Bronchiseptica, Treponema Hyodysenteriae, Chlamydia Spp., Clostridium Spp., Campylobacter Spp., Corynebacterium Pyogenes, Actinomyces Spp., Bacillus Spp., Erysipelothrix Rhusiopathiae, Borrelia Anserina, Moraxella Bovis., Haemophilus Pertussis, Bacteroides, Vibrio ve bilhassa Mycoplasma türlerine karşı etkilidir. Kanatlılara uygulanan Tylosin Borrelia anserina kaynaklı Spiroketosisin ve Mycoplasma Gallisepticum kaynaklı CRD’nin ve solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde etkilidir. Sığırda Mastitise yol açan patojenler için minimum inhibitör kan yoğunluğu (MIC) değerleri, Streptococcus Agalactiae ve Streptococcus Uberis için 1 µg/ml ve Staphylococcus aureus için 1.6 µg/ml’dir.
  Enterobacteriaceae, Klebsiella Spp., Chlamydia Psittaci, Mycobacterium Spp. ve Pseudomonas Spp. türleri dirençlidir. Antagonizma nedeniyle Lincosaminler, Spectinomycinler ve diğer Makrolid grubu antibiyotikler ile birlikte kullanılmamalıdır.
  Tylosin, kas içi yolla uygulandığında hızlı bir şekilde emilir ve plazma pik konsantrasyonuna kısa sürede ulaşır. Tylosin, kas içi uygulama sonrası keçilerde 4.2 saat, köpeklerde 30 dakika, sığır ve domuzlarda uygulamayı takiben 1-2 saat içerisinde plazma pik konsantrasyonuna ulaşır. Biyolojik yarılanma ömrü 4-5 saattir.
  Organik bir madde olan tylosin, kan proteinlerine % 30–40 oranında bağlanır ve lipofilik özellik göstererek tüm vücuda geniş ölçekte dağılır (VD > 1 L/kg). Başta akciğer olmak üzere karaciğer, böbrekler ve diğer iç organlar ile meme dokusuna geçer. Parenteral olarak uygulandığında Tylosin süt/serum oranının 5/1 olması ürünü Mastitis tedavisinde etkin kılar. Tylosin, metabolize olduktan sonra başlıca süt, safra ve kısmen idrar ile atılır.

  KULLANIM SAHASI VE ENDİKASYONLAR Ivatyl Tar %20, Tylosin’e duyarlı bakterilere bağlı solunum yolları, gastrointestinal ve urogenital yolların enfeksiyöz hastalıklarının tedavisinde, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında ayrıca viral enfeksiyonlardan sonra oluşan sekonder enfeksiyonların sağaltımında kullanılır.

  Sığırlarda; Corynebacterium Pyogenes, Pasteurella Haemolytica, Pasteurella Multocida, Mycoplasma, ve Actinomyces türlerinin neden olduğu Solunum yolu enfeksiyonları ve Pneumoniaeler, Bacteroides Melaninogenicus ve Fusobacterium Necrophorum’un neden olduğu Nekrotik Pododermatitis, Difteri, Streptococcus ve Staphylococcus türlerinin neden olduğu Mastitisler, Leptospirosis, Dizanteri, Metritis, Agalactia, Arthritis ve Vibriosis gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.

  Koyun ve keçilerde; Mycoplasma Mycoides ‘in sebep olduğu Caprine Pleuropneumonia ( keçi ciğer ağrısı), Piyeten (ayak çürüğü), Difteri, Dizanteri, Metritis, Arthritis, Mastitis gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.

  Kedi ve köpeklerde; Metritis, solunum yolu enfeksiyonları, Dizanteri, Bordetella Bronchiseptica kaynaklı Köpek kafesi öksürüğü (Kennel cough), Leptospirosis, dış kulak ve yumuşak doku enfeksiyonlarında ve viral hastalıklar ile beraber seyreden sekonder enfeksiyolarda kullanılır.

  Hindilerde;CRD, solunum yolu enfeksiyonları, Spherocytosis, Infection Sinusitis, Erysipelas ve yumuşak doku enfeksiyonlarında ayrıca aşılama ve diğer stres oluşturacak uygulamalarda kanatlıları enfeksiyonlardan korumak için kullanılır.

  Uygulama Şekli ve Dozu:
  Ivatyl Tar %20, 5–6 gün boyunca günde bir kere kullanılır. İstenirse, günlük doz ikiye ayrılıp, 12 saatte bir uygulanabilir. Tylosin, derin kas içi (I.M.) olarak uygulanır ve farmakolojik dozu 5-10 mg/kg c. a.’dır. Hindilerde deri altı uygulama önerilir. Veteriner hekim tarafında başka dozda önerilmediği takdirde aşağıdaki doz tablosu uygulanır.

  Hayvan türü Pratik dozaj
  Sığır 2.5 – 5 ml / 100 kg canlı ağırlık
  Koyun – Keçi 2 ml / 40 kg canlı ağırlık
  Kedi – Köpek 0.5 ml/ 10 kg canlı ağırlık
  Hindi 0.3 ml/ 5 kg canlı ağırlık
  Çözelti aynı enjeksiyon bölgesine sığırlarda 10 ml, koyun ve keçilerde 5 ml’den fazla uygulanmamalıdır. Gerektiğinde toplam doz bölünerek farklı noktalara uygulanmalıdır.

  ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR
  Gebelik, laktasyonda kullanımı Gebelikte ve süt verme döneminde kullanımında bir sakınca yoktur.

  İSTENMEYEN/YAN ETKİLER
  Enjeksiyon esnasında çözelti vücut ısısına getirilmediği takdirde veya hassas hayvanlarda, lokal tahriş ve uygulama yerinde ağrı oluşabilir. Deride ve seröz membranlarda peteşiler gözlenebilir. Kedi ve köpeklerde nadiren kusma şekillenir. Aşırı duyarlı hayvanlarda alerjik reaksiyonlar nadiren görülür. Kas içi uygulamada nekroz ve hemoraji oluşabilir. Sığırlarda taşipne oluşabilmektedir.

  İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
  Bir enjektörde diğer çözeltilerle karıştırılamaz. Aktif içeriklerin tortulaşmasına sebep olabilir. Fenikoller, aminoglikozid, linkosamid ve diğer makrolidler, tylosin için antagonistik etki oluştururlar. Bu nedenle ürün ile birlikte kullanılmamalıdırlar. Karaciğer mikrozomal enzimleriyle metabolize olan ilaçlar ve fenobarbital ile birlikte kullanılmaması gerekir.

  DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
  Tylosinin teropotik indeksi oldukça geniştir, doz aşımının ortaya çıkması çok zordur. Eğer doz aşımı gerçekleşirse ürün kullanımı durdurulup, gerekli semptomatik tedavi yapılır.

  GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR
  İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç kullanımından itibaren, koyun, keçi ve sığırlar 28 gün, hindiler ise 5 gün süreyle kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç kullanımından itibaren, 4 gün (8 sağım) boyunca elde edilen keçi ve koyun sütü, 9 sağım boyunca elde edilen inek sütü insan tüketimine sunulmamalıdır.

  KONTRENDİKASYONLAR
  Hassas hayvanlarda, aktif içeriğe karşı hipersensitivite oluşabilir. Atlara ve diğer tek tırnaklılara ölümcül olması nedeniyle, paranteral yol ile tylosin uygulanmamalıdır. Sığırlara I.V. kullanımı şok, dispne ve depresyon oluşturabilir.

  GENEL UYARILAR
  Kullanmadan önce veteriner hekime danışılmalıdır.
  Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurulmalıdır.
  Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışılmalıdır.

  UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER
  Kendine enjekte etme durumunda, hemen medikal tavsiye alınmalı ve prospektüs ile birlikte doktora başvurulmalıdır. Kontakt dermatitis riski nedeniyle temas halinde, eller yıkanmalıdır.

  MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
  Oda ısısında ışıktan korunarak muhafaza edildiğinde ürünün raf ömrü 2 yıldır. İlk kullanımdan sonra açılan şişe ömrü ışıktan korunarak, 2-8oC de muhafaza edilmek koşuluyla 28 gündür. Çocuklardan uzak tutunuz.

  TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
  Karton kutu içinde 100 ml’lik amber renkli cam ve 250 ml’lik plastik şişelerde takdim edilmiştir.

  SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
  Veteriner hekim reçetesiyle veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır. (VHR)

  RUHSAT SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ
  İNTERMED ECZA DEPOSU İthalat, İhracat, Ticaret ve Taahhüt Ltd. Şti.
  Sağlık Sok. 32/4 Tel: (0312) 435 95 60 Yenişehir /Ankara

  İMALATÇI FİRMANIN ADI VE ADRESİ
  BIOVETA a.s. Komenskeho 212, 683 23 Ivanovice na Hane, Çek Cumhuriyeti

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.