blank
 1. Anasayfa
 2. Veterinarium
 3. Veteriner Hekim Mesleki
 4. Kamuda Çalışan Veteriner Hekim Klinik Açabilir mi ?
7 yazı görüntüleniyor - 1 ile 7 arası (toplam 7)
 • Yazar
  Yazılar
 • #14603

  Kadrolu Veteriner Hekim Klinik Açabilir mi ?

  Muayenehane Açma Şartları

  Madde 5 – Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışan veteriner hekimler ile sadece serbest olarak mesleğini icra etmek isteyen veteriner hekimler 6343 sayılı Kanunun 8 inci maddesi hükümlerini yerine getirmeden muayenehane açamazlar.

  Muayenehane açabilmek için, aşağıdaki şartları taşımak gerekir;

  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya 2527 sayılı Kanun hükümlerinin sağladığı haklara sahip olmak,

  b) Türkiye sınırları içindeki Veteriner Fakültelerinin birinden mezun olmak veya yabancı ülke Veteriner Fakültelerinden mezun olmuş ise, Türkiye’deki Üniversitelerin Veteriner Fakültelerinden birinde Collegium sınavına girip kazanmış olmak ve denkliği Yüksek Öğrenim Kurumunca onaylanmış diplomaya sahip olmak,

  c) 6343 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen veteriner hekimlik mesleğinin icrasına engel bir hali bulunmamak.

  (Değişik fıkra: 20/12/2001 – 24616 S. R.G. Yön./1. md.) Herhangi bir kamu kuruluşunda görev yapan ve aynı zamanda muayenehane açmak isteyen veteriner hekimler, muayenehanelerini kamu görevi yaptıkları kuruluşun bulunduğu merkez ilçe veya ilçe sınırları içinde açmak zorundadırlar.

  Aynı muayenehanede birden fazla veteriner hekime ruhsat verilmez

  Bunun Yanında :

  Ancak, mesai saatlerini (2368 sayılı Kanunun 2’inci maddesi gereğince haftada 40 saat) aksatmamaları gerekmektedir. Muayenehanesi olan veterinerin yan ödemelerini (iş riski, iş güçlüğü, temininde güçlük vb. zamları) kesilmesi gerekir, 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanunun 4’üncü maddesi gereğince bir uygulamadır.

  #38914
  Quote:
  Bunun Yanında :

  Ancak, mesai saatlerini (2368 sayılı Kanunun 2’inci maddesi gereğince haftada 40 saat) aksatmamaları gerekmektedir. Muayenehanesi olan veterinerin yan ödemelerini (iş riski, iş güçlüğü, temininde güçlük vb. zamları) kesilmesi gerekir, 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanunun 4’üncü maddesi gereğince bir uygulamadır.

  Merak ettiğim ‘yan ödemeler'(iş riski , iş güçlüğü , temininde güçlük vb. zamları) ne anlama geliyor.Bunlar kamuda çalışan ama kliniği olmayan bir hekime devletin verdiği ek ücretler mi ?
  Bu konuyu biraz daha açarsanız sevinirim.
  İyi günler.

  #38917
  Symbicort wrote:
  Quote:
  Bunun Yanında :

  Ancak, mesai saatlerini (2368 sayılı Kanunun 2’inci maddesi gereğince haftada 40 saat) aksatmamaları gerekmektedir. Muayenehanesi olan veterinerin yan ödemelerini (iş riski, iş güçlüğü, temininde güçlük vb. zamları) kesilmesi gerekir, 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanunun 4’üncü maddesi gereğince bir uygulamadır.

  Merak ettiğim ‘yan ödemeler'(iş riski , iş güçlüğü , temininde güçlük vb. zamları) ne anlama geliyor.Bunlar kamuda çalışan ama kliniği olmayan bir hekime devletin verdiği ek ücretler mi ?
  Bu konuyu biraz daha açarsanız sevinirim.
  İyi günler.

  Kadrolu memurların bodrolarına baktığımızda maaşı haricinde değişik adlarla yan ödemeler yapılmaktadır … bunu veteriner hekim olan devlet memurları kendi illerinin bulunduğu bölgelere göre değişik rakamlar halinde alırlar.. klinik açtıklarında bu yan ödemeler kesilir..

  #38918
  sahin80
  Üye

  muayenehanede ilaç satabiliyormuyuz.benim duyuyum ilaç bulundurma ruhsatı veriliyormuş ama ilaç satma ruhsatı verilmiyormuş.bu konuda kesin bilgi verebilirmisiniz.

  #38927
  şahin80 wrote:
  muayenehanede ilaç satabiliyormuyuz.benim duyuyum ilaç bulundurma ruhsatı veriliyormuş ama ilaç satma ruhsatı verilmiyormuş.bu konuda kesin bilgi verebilirmisiniz.

  ilça bulundurma ruhsatı veriliyor.. satmak içinde bulundurmak gerekir değilmi bunlar hallediliyor bir şekilde..

  #38929

  SAĞLIK PERSONELİNİN TAZMİNAT VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAiR KANUN

  Kanun Numarası : 2368

  Kabul Tarihi : 31/12/1980

  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 31/12/1980 Sayı: 17207 (Mükerrer)

  Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa : 128

  Madde 1 – Bu Kanunun 6 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan 2162 sayılı Kanun kapsamına giren personele 1/1/1981 tarihinden itibaren 657, 926 ve 1765 sayılı kanunlara göre hak edilen aylık, yakacak yardımı, iş riski, iş güçlüğü, teminindeki güçlük zammı ve mahrumiyet yeri ödeneği ödenir.

  Şu kadar ki; bu personelin Aralık 1980 tarihinde almakta oldukları aylık ve diğer ödemeler ile 2162 sayılı Kanun gereğince (Nöbet ve acil vaka tazminatları hariç) aldıkları tazminatların net toplamı, yukarıdaki fıkra gereğince ele geçecek miktardan fazla olduğu takdirde aradaki fark kendilerine tazminat olarak ödenir.

  Birinci fıkradaki Personelin kanunlarla sağlanan diğer hakları saklıdır.

  Bu personelden askerlik veya Kurumun müsaadesine bağlı diğer sebeplerle görevinden ayrılmış ve ayrılacak olanların, ihtiyaca binaen yeniden göreve dönmeleri halinde, yukarıdaki hükümlerden doğan hakları saklı kalır.

  Bu Kanun kapsamındaki personelin, iş riski,iş güçlüğü, teminindeki güçlük zamları yeniden Bakanlar Kurulunca düzenlenir.

  Madde 2 – Kamu sağlık hizmetlerinde çalışan Personelin haftalık kanuni çalışma süresi 45 saattir. Ancak bu Kanunun 4 ncü maddesinde tanınmış olan haktan yararlananlar için bu süre 40 saattir. Günlük çalışma saatleri, 657 ve 926 sayılı kanunlardaki hükümlere göre tespit edilir.

  Madde 3 – Birinci maddede belirtilen tazminat hakkından yararlanan Personel resmi ve özel herhangi bir müessesede maaşlı, ücretli veya sözleşmeli olarak mesleki görev alamazlar, hariçte serbest olarak sanat ve mesleklerini icra edemezler; çalıştıkları kurumlardan bu Kanunda veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 1765 sayılı Üniversiteler Personel Kanununun değişik 16 ncı maddesinin 3 ncü fıkrasında “Fıkra hükümlerine uymak koşuluyla” belirtilen ödemeler dışında mesleki ek gelir sağlayamazlar.

  Madde 4 – (Değişik: 21/6/2005 – 5371/ 3 md.)

  1 inci madde kapsamına giren personelden; il sağlık müdürlüğü ve başhekimlik görevini yürütenler hariç olmak üzere özel kanunlarına göre meslek ve sanatlarını serbest olarak icra etme hak ve yetkisine sahip olanlar istedikleri takdirde, 1 inci maddede öngörülen tazminat hakkından yararlanmamak şartı ile serbest olarak çalışabilirler. Bunlara iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zamları veya bu mahiyetteki zamlar ödenmez.

  Madde 5 – (Mülga: 12/2/1982 – 2595/19 md.)

  Madde 6 – 29/6/1978 gün ve 2162 sayılı Kanun ile, 5/1/1961 tarih ve 224 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici Madde 1 – (Ek:21/6/2005 – 5371/4 md.)

  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte il sağlık müdürlüğü ve başhekimlik görevini yürütenlerden mesleklerini serbest olarak icra etmekte olanlar, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde serbest meslek faaliyetlerine son vermek veya bulundukları görevlerden ayrılmak zorundadırlar.

  Madde 7 – Bu Kanun 31 Aralık 1980 tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 8 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  #101153
  vet_45
  Üye

  merhaba ben yeni mezununm ve şuan çalışmıyorum kpss ve üds çalışıyorum yani bu sene evdeyim kurs hazırlık sebebiyle fakat geçen gün bi teklif aldım bu yeni çıkan tam gün yasası hakkında bilginiz vardır. özel bir kliniği olan meslektaşımız aynı zamanda devlet memuru olarak da çalışıyor ve kendi diplomasını iptal edip başkasının diplomasına ihtiyacı var bana böyle bir teklifle geldi ve bu kişi ve kliniği benim ikamet ettiğim yerden başka bir ilde çalışıyor sizce aylık belli bir ücret karşılığı diplomamı kiralasam nasıl olur benimde maddi açıdan sıkıntılı oldğum şu dönemde iyi olacak aslında ama bu iş yasal değil sonuçta ve ne gibi riskler doğurabilir yaptırımları neler olur. bu konuda fikirlerinizi benimle paylaşırsanız sevinirim.

7 yazı görüntüleniyor - 1 ile 7 arası (toplam 7)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.