blank
 1. Anasayfa
 2. Ders Notları
 3. Bilimsel Araştırmalar, Makaleler
 4. Konya bölgesi kuzu pnömonilerinde patolojik ve etiyolojik araştırmalar
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26991

  Konya bölgesi kuzu pnömonilerinde patolojik ve etiyolojik araştırmalar

  Yazar: Metin Münir Kiran
  İncele: https://acikbilim.yok.gov.tr/bitstream/handle/20.500.12812/457356/yokAcikBilim_12007.pdf?sequence=-1&isAllowed=y

  ÖZET Bu çalışmada kuzu pnömonilerinin makroskobik, mikroskobik ve etiyo- lojik yönden incelenmesi ve Konya bölgesindeki insidensinin tespit edilme si amaçlanmıştır. Bunun için Et ve Balık Kurumu Kenya Et Kombinası ‘nda kesilen farklı ırklara ait 4437 kuzu akciğeri incelenmiş ve 209 olguda [% 4.7) pnömoni saptanmıştır. Makroskobik olarak pnömoni lezyonları iki bölümde ele alınmıştır* I. Apikal, kardiyak, aksesuar loblar ile diyaframatik lobların dorsal ve ventral bazal segmentini kapsayan pnömoni lezyonlarai Bu bölüm deki lezyonlar da 2 grupta incelenmiştir. 1. Linear-lobüler ve bir ya da birden fazla lobun en fazla V4*ünÜ kapsayan pnömoni lezyonları* Lobüler dağılımlı, ince bant şeklinde, koyu kırmızı renkli, genellikle çökük pnömonik sahalar ile daha geniş, koyu kırmızı-gri renkli, çoğu olguda plörası mat görünümde hepatize bölgeler görülmüştür. 2. Bir ya da daha çok lobun 3/4* ünden fazlasını veya tamamını ve diyaframatik lobların ventral bazal segmentini kapsayan pnömoni lezyonları» Bu grupta koyu kırmızı-gri renkli, bazen plörası mat görünümde hepatize sahalar tespit edilmiştir. Bu Z grupta da 95 olguda pnömonik bölgelerin kesit yüzlerinde gri -boz renkli, toplu iğne başı büyüklüğünde lenfoid hiperplazi odakları saptanmıştır. 17 olguda çeşitli büyüklüklerde apseler, 8* inde nekroz odak ları ve 19’unda ise p. pulmonalis ile p. kostalis arasında ve bazen de yan gılı loblar arasında yapışmalar tespit edilmiştir. Ayrıca 7 olguda subplöral yerleşimli lenf düğümleri görülmüştür. II. Diyaframatik lobların dorsal bazal segmentini kapsayan pnömoni lezyonları* Bu bölümde incelenen 7 olgunun 6’smda parazitler görülmüş, 1 olguda ise pulmoner adenomatozis saptanmıştır.- 52. – Histopatolojik incelemelerde pnömoni lezyonları şu şekilde sınıflan dırılmıştır. 1. Atipik pnömoni 06 64.9) a» İntersitisyel pnömoni b. Lenfoid hiperplazi, 2. Kataral-purulent bronkopnömoni (% 13.3), 3. Apseli-nekrotik bronkopnömoni (% 14.8)}, 4. Subplöral lokalize lenf düğümleri görülen pnömoni (% 3.3), 5. Veasninöz bronkopnömoni (% 2.6) şeklinde sınıflandırıl mıştır. Ayrıca 1 olguda ise pulraoner adenoma toz (% 0.5) saptanmıştır. Histopatolojik incelemelerde 182 olguda interalveoler septumlarda mononükleer hücre infiltrasyonları, ödem ve bağ doku artışı sonucu deği şen derecelerde kalınlaşma, 170′ inde peribronşiyal, peribronşiyoler ve perivaskUler lenfoid hiperplazi, 46*sında bronşiyolitis obliterans, 64* ünde brenşiyollerin duvarında hiyalini nodUller, 10’unda alveol ve brenşi- yol 1 tanenlerinde korpora amilasea, 64’ tinde ise plöritis tespit edilmiştir. Bazı olgulardan yapılan bakteriyolojik ycklamalarda en başta Pas- teurella ssp.(# 46), K. pneumoniae {% 30), Moraxella ssp.(# 2) ve Pas- teurella ssp. ile miks Moraxella ssp.(# 4) izole edilmiş ve 14 olguda saptanan Pasteurella’lar hariç diğerlerinin atipik pnömonide sekunder et ken olabileceği düşünülmüştür. Mediastinal ve bronşiyal lenf düğümlerinin histopatolojik incelen mesinde ise, Lenf adenitis hiperplastika akuta (% 41.9), Lenf adenitis hiperplastika krenika (% 29), Lenf adenitis kronika ‘ {% 22.5), Lenf adenitis hemorajika {% 3.2), Lenf adenitis nekrotikans (% 3.2) tespit edilmiş, lenfadenitisler ile pnömoni tipleri arasında bir ilişki saptanamamıştır*

  SUMMARY In this study, the macroscopic, microscopic and aetiologic examina– tions of lamb pneumonias as well as their incidence within the Konya-regiion were aimed to be investigated. In connection with this, a sum of 4437 lungs taken from various breed lambs slaughtered at `Meat and Fishery Organisa tion Konya Meat Combine` were macroscopically examined and among these samples, 209 pneumonia cases (.4^? %) were recorded. The pneumonic lesions studied here macroscopically can be divided into two main groups? I.-‘! Firstly, the pneumonic lesions which involve apical, cardiac, accesor lobes and dorsal and ventral basal segment of diaphragmatic lobes. These lesions can further be divided into the following two sub-groups; 1. The pneumonic lesions showing linear-lobular distribution or extensive lesions involving less than 3/4 of a single lobe or more lobes. During the investigations, lobular-linear, thin-band like, dark-red coloured, generally sunken lesions together with the dark-reddish, and the grey- reddish areas of consolidation have been observed. 2. The pneumonic lesions involving more than 3/4 out of one or more cranial lobes and ventral basal segment of diaphragmatic lobes. In this i,1. case, the consolidation viewed had a dark red-grey apparence and sometimes associated with pleuritis. Often on the cut surfaces of pneumonic areas studied pin-i)ead sized, little grey-white nodules were observed in both sub-groups outlined above» Besides, in 17 cases abscess with varying sizes, in 8 cases necrotic areas and in 19 cases adhesions between P. pulmonalis and P. costalis or inflamed lobes were also detected microscopically subpleural lymph nodes were seen in the lungs of 7 different lambs. II, – Secondly, the pneumonic lesions which involve in a dorsal basal segment of diaphragmatic lobes. In this case, 7 samples were examined;in 6 of them the parasitic lesions, in 1 of them pulmonary adenomatosis were observed. Microscopically, the pneumonic lesions studied can be classified as follows; 1. Atypical pneumonia (64.9 %)} a* Interstitiel pneumonia, b. lymp hoid hyperplasia, 2. Catarrhal-purulent bronchopneumonia (13.3 %), 3. Necrotic bronchopneumonia with abscessation (14.8 %), 4. Pneumonia including subpleural localized lymph nodes (3.3 #),. 5. Verminous broncho pneumonia (2.6 %)» On top of the above lesions, pulmonary adenomatosis was also obser ved in one of the samples during the course of microscopic investigations. Thickening due to the mononuclear cell infiltration, oedema and increased connective tissue were detected in microscopically in the inter- alveoler septa in 182 cases. Also detected were the 170 cases peribronchial, peribronchiolar and perivascular pronounced lymphoid hyperplasia; 46 cases bronchiolitis obliterans, 64 cases nodular `scars’* situated within or clo se to the bronchiolar walls, 10 cases corpora amylacea and 64 cases pleuxi- tis again by the aid of the microscopic study. Finally as a result of bacteriological examinations performed on various selected lung samples, Pasteurella ssp.(46 %), Klebaiailai g©eu»«aia© (30 %), Moraxella ssp.(2 %) and Pasteurella ssp. mixed with Moraxella ssp. (4 %) were isolated, and it was considered that Pasteurella ssp. (in 14 cases) primary and the others would be the secondary agents in atypical pneumonia. During the course of histopathological study of mediastinal and bronchial lynph nodes; Lymphadenitis hyperplastica acuta (41.9 %), t.hyper- plastica chronica (29:90* !.. chronica (22.5 %),, L. haemorrhagica (3.2 %) and L. necroticans (3.2 %) were also detected, meanwhile any kind of rela tion could not be found between lymphadenitis and pneumonia types.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.