blank
 1. Anasayfa
 2. Veterinarium
 3. Veteriner Hekim Mesleki
 4. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Denetçi, Uzman ve Destek Personeli SINAVI
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #19589

  T.C.
  TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
  Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
  SEÇME SINAVI İLANI
  (Denetçi, Uzman ve Destek Personeli İçin)

  I – AÇIKTAN ATAMALARA İLİŞKİN POZİSYONLAR

  5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre açıktan atanmak üzere;

  A- Kurumun Ankara’daki Merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere, Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin veya bunlara denkliği yükseköğretim kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının;

  a- Hukuk Fakültesi mezunu 1, Maliye bölümü mezunu 1, Ziraat Fakültesi mezunu 3, Gıda Mühendisliği bölümü mezunu 1, Veterinerlik Fakültesi mezunu 1, İşletme bölümü mezunu 2, İktisat bölümü mezunu 2, Kamu Yönetimi bölümü mezunu 1, olmak üzere toplam 12 denetçi;

  b- Ziraat Fakültesi mezunu 25, Çevre Mühendisliği bölümü mezunu 4, İstatistik bölümü mezunu 2, Hukuk Fakültesi mezunu 2, Kamu yönetimi bölümü mezunu 2, İşletme bölümü mezunu 6, Gıda Mühendisliği bölümü mezunu 3, Veterinerlik Fakültesi mezunu 3, Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu 2, İktisat bölümü mezunu 6, İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu 2, Maliye bölümü mezunu 3, Makine Mühendisliği bölümü mezunu 3, Su Ürünleri Mühendisliği bölümü mezunu 3, Sosyoloji bölümü mezunu 1, olmak üzere toplam 67 uzman;

  B- Kurumun Amasya, Çorum, Yozgat, Tokat, Samsun, Ordu, Trabzon, Sivas, Erzurum, Kars, Van, Malatya, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Konya, Isparta, Balıkesir, Hatay ve Afyonkarahisar illerinde mevcut Taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere;

  a- Sekreterlik, arşiv, idari, mali ve personelle ilgili iş ve işlemleri yürütecek Destek Personeli olarak, 4 yıllık eğitim veren fakülte (Lisans) mezunlarından 60 adet, 2 yıllık eğitim veren Önlisans Programları mezunlarından 20 adet ve Lise ve dengi okul mezunlarından 20 adet olmak üzere toplam 100 adet Destek Personeli (Her il için, 3 lisans, 1 önlisans, 1 lise mezunu olmak üzere 5’er adet)

  b- Ziraat, veterinerlik, su ürünleri, gıda, kimya, orman, çevre, inşaat, jeoloji, bilgisayar, endüstri, elektrik ve elektronik, makine, hukuk, kamu yönetimi, iktisat, maliye, işletme, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, şehir ve bölge planlama, istatistik, sosyoloji dalları mezunlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim görmüş mezunlarından 306 adet uzman (Diyarbakır, Malatya, Konya, Samsun, Çorum, Erzurum için 16, diğer iller için 15’er uzman seçilmek üzere) pozisyonu için seçme sınavı yapılacaktır.

  II – KAMUDAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR

  Ayrıca, 5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 14. maddesi ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/1 maddesi hükümlerine göre 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışanlardan;

  Kurumun Amasya, Çorum, Yozgat, Tokat, Samsun, Ordu, Trabzon, Sivas, Erzurum, Kars, Van, Malatya, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Konya, Isparta, Balıkesir, Hatay ve Afyonkarahisar illerinde mevcut taşra teşkilatında (İl Koordinatörlükleri) görevlendirilmek üzere;

  Ziraat, veterinerlik, su ürünleri, gıda, kimya, orman, çevre, inşaat, jeoloji, bilgisayar, endüstri, elektrik ve elektronik, makine, hukuk, kamu yönetimi, iktisat, maliye, işletme, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, şehir ve bölge planlama, istatistik, sosyoloji dalları mezunlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim görmüş mezunlarından ise 154 adet uzman (Kars, Amasya, Tokat, Ordu, Trabzon, Hatay için 7, diğer iller için 8’er uzman seçilmek üzere)

  Pozisyonları için Seçme Sınavı yapılacaktır.

  III- SEÇME SINAVINA KATILACAK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR :

  A) GENEL ŞARTLAR:

  1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  3- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

  4- Askerlik durumu itibariyle;
  a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
  b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
  c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

  5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

  6- Görevini devamlı yapmasına engel hastalığı bulunmamak (sadece kamu hizmetine ilk defa Kurum bünyesinde başlayacak olup sınavı kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenecektir)
  Şartlarını taşıması gerekir.

  ÖZEL ŞARTLAR:

  16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı resmi gazetede yayınlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu personel yönetmeliğinin 7/2 maddesi uyarınca açıktan atanmak üzere başvuruda bulunacak adayların;
  Denetçi ve Uzman pozisyonları için,
  2008 yılında ÖSYM’ce yapılan 2008-KPSS (Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı “KPSSP3” puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan,
  Destek Personeli pozisyonları için,
  Lisans programından mezun olanlar için 2008 yılında ÖSYM’ce yapılan 2008-KPSS (Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı “KPSSP3” puan türünden asgari 80 (seksen) puan,
  Lise ve dengi okul ve Önlisans mezunları için; 2008 yılında ÖSYM’ce yapılan KPSS (Ortaöğretim ve Önlisans Düzeyi) sınavından, önlisans programından mezun olanlar için “KPSSP93” puan türünden asgari 80 (seksen) puan,
  Lise ve dengi okul mezunları için “KPSSP94” puan türünden asgari 80 (seksen) puan

  almış olmaları gerekmektedir.

  Personel Yönetmeliğinin 7/1 ve 7/2 hükümlerine göre uzman ve denetçi personel için geçerli olmak üzere;

  • Merkez teşkilatında görev yapmak üzere başvuracakların İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında asgarî (, Taşra teşkilatında görev yapmak üzere başvuracakların asgari (C) düzeyinde puan almış olmaları veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen, uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmaları,
  • İstihdam edileceği alanla ilgili en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmaları,
  • Denetçiler için ülke genelinde görev yapabileceklerine dair sağlık raporu almaları(Sadece sınavı kazanan adaylardan istenecektir)
  gerekmektedir.

  Destek personeli pozisyonuna başvuracakların en az lise veya dengi okul mezunu olmaları şart olup, destek personeli adaylarında yabancı dil bilgisi ve iş tecrübesi şartları aranmayacaktır.

  ÖNEMLİ NOT: Kurumun merkez ve taşra teşkilatında (il koordinatörlüklerinde) istihdam edilecek personel; 5648 sayılı Kanununun 14. Maddesinde belirtilen hükümler ve 16.04.2008 tarihli ve 26849 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği’nin 22.maddesinde belirtildiği şekilde, “Sözleşme hükümlerine tabidir ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile söz konusu Kanunun öngördüğü Yönetmeliklerle sağlanan sosyal güvenliğe ilişkin her türlü haktan yararlanır.” Yine anılan Yönetmeliğin 27. Maddesinde belirtildiği şekilde; istihdam edilecek personelin aylık ücretleri ve diğer ödemeleri, istihdam edildikleri kadroların Başbakanlıkta görevli personelin kadrolarına karşılık gelen ücretleri geçmeyecek şekilde (uzman ve denetçilere Başbakanlık uzmanları, destek personeline ise Başbakanlık merkez teşkilatındaki benzer görevler için öngörülmüş bulunan ücretler) Bakan tarafından belirlenir, hükümleri çerçevesinde özlük haklarından yararlanabileceklerdir.

  IV- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

  Başvuruda bulunacak adayların, Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinden veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın (http://www.tarim.gov.tr) internet adresinden temin ederek imzalayacakları “İş Başvuru Formu” ve aşağıda sayılan belgeleri eksiksiz olarak, elden veya posta yolu ile Kurumun (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kampüsü Eskişehir Yolu 10. km. Lodumlu /ANKARA) adresine, en geç 5 Aralık 2008 tarihi, mesai saati bitimine kadar ulaştırmaları gerekmektedir. Postadaki olası gecikmelerden ve başvuru belgelerinin eksik gönderilmesinden kurum sorumlu değildir. Adaylar başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumun eline geçmesini sağlamakla mükelleftir.

  V-BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

  Tüm adayların, Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinden veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın (http://www.tarim.gov.tr) internet adresinden temin ederek ve çalışmayı tercih edecekleri tüm illeri öncelik sırası ile belirterek (İl tercihi sadece Taşra teşkilatına açıktan atanmak üzere başvuracak destek personeli ve 5018 sayılı kanunun I-II-IV sayılı cetvellerinde verilmekte olan kurum ve kuruluşlarda çalışmakta olup Kurumumuz taşra teşkilatına atanmak isteyen uzman adayları için gereklidir. Adayın başvuru formunda bir ili tercih etmiş olması, o ilde görev yapmayı taahhüt ettiği anlamını taşımaktadır.) dolduracakları imzalı “İş Başvuru Formu” ile birlikte aşağıdaki belgelerin asıllarını veya tasdikli örneklerini ibraz etmeleri gerekmektedir:
  a) Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesi sureti (fotokopi ise aslının ibrazı zorunludur),
  b) Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,
  c) Nüfus Cüzdanı sureti,
  d) Yabancı Dil Bilgisi Sınav Sonuç Belgesi (denetçi ve uzman pozisyonları için),
  e) Denetçi ve Uzman pozisyonları için, daha önceden veya halen görev yapmakta oldukları kurum ve kuruluşlarda (kamu veya özel sektör) çalıştıkları süreler(başlangıç/bitiş tarihleri) ile bulundukları pozisyon, birim, faaliyet alanı gibi detaylı bilgileri içeren iş tecrübelerini gösterir hizmet belgesi, ayrıca özel sektörde çalışanların sosyal güvenlik kurumundan alacakları sigortalı hizmet dökümü belgesi,
  f) Adli Sicil kaydı belgesi,
  g) Özgeçmiş, Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinden veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın (http://www.tarim.gov.tr) internet adresinde örneği verilmiş forma uygun şekilde doldurulacaktır.
  h) KPSS Sonuç Belgesi (Sadece açıktan atanacak adaylar için gereklidir)
  i) Askerlik Durumu ile İlgili Belge

  VI-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

  Kuruma yapılan başvurular, Sınav Kurulunca değerlendirildikten sonra yarışma sınavına katılabileceklerin isimleri, sınav tarihi ve yeri ile birlikte Kurumun ilan panosunda ve Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinde veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın (http://www.tarim.gov.tr) internet adresinde, son başvuru tarihinden itibaren en geç 20 gün içerisinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. Yarışma sınavına kabul edilecek adaylara Kurum şahsen veya telefonla ayrıca bildirim yapmakla mükellef değildir.
  Personel Yönetmeliği’nin 7/2 maddesi uyarınca açıktan atanacak adaylarda ilanda belirtilen KPSS puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre duyurulan boş pozisyonların 3 (üç) katı aday yarışma sınavına alınacaktır. Adayların KPSS Puanlarının eşit olması halinde yabancı dil notu, yabancı dil notunun da eşit olması halinde ise iş tecrübesi fazla olanlar öncelikli olarak yarışma sınavına alınır. Personel Yönetmeliği’nin 7/1 maddesi uyarınca Kamu kontenjanından atanacak adaylarda ise, yabancı dil notu, yabancı dil notunun eşit olması halinde ise iş tecrübesi fazla olanlar öncelikli olarak yarışma sınavına alınırlar. Adayların çalışmayı tercih ettikleri illere dair yapılacak değerlendirmede, söz konusu ili tercih eden adaylar dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.
  Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

  VII- SEÇME SINAVI ESASLARI

  Kurumda çalışmak üzere başvuruda bulunanlardan, yarışma sınavına alınmaya hak kazanan adaylar, tek aşamalı olarak yapılacak sözlü yarışma sınavına çağrılacaktır.
  Sınavda, her adayın çalışacağı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı değerlendirilir.
  Sınavda, adayların Kurum hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları da göz önüne alınarak, sınav komisyonu üyelerince her adaya ayrı ayrı not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınavda başarılı sayılabilmek için ortalamanın yüz üzerinden en az yetmiş puan olması gerekir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday sınavı kazanmış kabul edilir. Sınavda yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
  Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir.
  Sınavı kazananların, başvuru esnasında belirttikleri adreslerine posta yoluyla yazılı olarak göreve başlama çağrısı yapılır. Ayrıca, sınav sonucu kurumun ve/veya Bakanlığın ilan panosu ve Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinde veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın (http://www.tarim.gov.tr) internet adresinde ilan edilir. Sınavı kazananların, işlemlerinin yapılabilmesi için sınav sonuçlarının ilanından itibaren yirmi gün içerisinde Kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir.
  Yapılan başlama çağrısına rağmen, Kurum tarafından kabul edilebilir bir belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler dışında, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yirmi gün içerisinde müracaat etmeyenlerin ve her halükarda 3 ay içerisinde göreve başlamayanların ataması yapılmaz. Postadaki gecikmeden Kurum sorumlu değildir. Kazanan personelin Kurumun veya Bakanlığın internet sitesinde ilanı, aynı zamanda tebligat niteliği taşır.

  Bu ilanda yer almayan hususlarda, 16.04.2008 tarihli ve 26849 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU PERSONEL YÖNETMELİĞİ” esas alınacaktır.

  Ayrıca, Adaylarda aranan genel ve özel şartlar, başvuru şekli, yeri ve başvuru tarihleri ile başvuruda istenen belgeler, başvuruların değerlendirilmesi ve sınava çağrı, seçme sınavı esasları ile ilgili hususlar Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinde ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın (http://www.tarim.gov.tr) internet adresinde yer alan sınav ilanında belirtilmiştir.

  İlanen duyurulur.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.