blank
 1. Anasayfa
 2. Veterinarium
 3. Veteriner Hekimlik Mevzuatlar
 4. Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmes
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #28040

  ÜLKEYE GİRİŞ YAPAN CANLI HAYVANLARDA YÜRÜTÜLECEK VETERİNER KONTROLLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

  Link: Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç ve kapsam

  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yolcu beraberinde gelen tek tırnaklı hayvanlar dışındaki ev ve süs hayvanları hariç, diğer canlı hayvanların ülkeye girişinde tabi olacağı veteriner kontrollerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Dayanak

  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

  a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 34 üncü maddesine dayanılarak,

  b) Avrupa Birliğine üçüncü ülkelerden gelen canlı hayvanların veteriner kontrollerine ilişkin 91/496/EEC sayılı Konsey Direktifi ve 97/794/EC sayılı üçüncü ülkelerden ithal edilecek canlı hayvanlarda veteriner kontrolleri ile ilgili 91/496/EEC sayılı Konsey Direktifinin uygulanmasına yönelik kurallara ilişkin Komisyon Kararı ile paralel olarak,

  hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

  b) Belge kontrolü: Veteriner sağlık sertifikası ve sevkiyata eşlik eden diğer belgelerin kontrolünü,

  c) Fiziksel kontrol: Numune alma ve laboratuvar testlerini de içeren sevkiyatın kendisi üzerinde ve/veya gerekli olduğunda karantina süresinde yapılan kontrolü,

  ç) Giriş: Malların Türkiye gümrük bölgesine ve serbest bölgelere girişi, ithalatı ve transit rejimine tabi tutulmasını,

  d) İl/ilçe müdürlüğü: İl gıda, tarım ve hayvancılık müdürlükleri ile ilçe müdürlüklerini,

  e) İthalatçı veya yükten sorumlu kişi: Gümrük mevzuatı uyarınca, sevkiyat ile ilgili gümrük mevzuatının kapsadığı çeşitli durumların gelişiminden sorumlu gerçek veya tüzel kişi ve ayrıca bu kişinin bu Yönetmelik ile belirlenen kontrolleri ve/veya formaliteleri izleme sorumluluğunu üstlenen temsilcisini,

  f) Kimlik kontrolü: Veteriner sağlık sertifikası ve mevzuatın belirlediği sevkiyata eşlik eden diğer belgelerde beyan edilen bilgilerle sevkiyatın ve sevkiyat üzerindeki işaretlerin varlığı ve doğruluğunu anlamak amacıyla görsel olarak yapılan kontrolü,

  g) Merkezi yetkili makam: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

  ğ) Resmî veteriner hekim: Bu Yönetmelikteki görevleri Bakanlık adına yapan Bakanlık personeli veteriner hekimi,

  h) Sevkiyat: Aynı tipten olan, aynı veteriner sağlık sertifikası veya ilgili mevzuatın öngördüğü başka bir belgenin eşlik ettiği, aynı nakliye vasıtaları ile taşınan ve aynı yabancı ülkeden/bölgeden gelen bir miktar canlı hayvanı,

  ı) Veteriner giriş belgesi: Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmeliğin Ek-1’inde örnekleri verilen belgeyi,

  i) Veteriner kontrolü: Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde, merkezi yetkili makam tarafından yetkilendirilen ilgili personelin, hayvan ve insan sağlığını doğrudan veya dolaylı olarak korumak amacıyla yürütülen belge, kimlik ve fiziksel kontrolleri kapsayan her türlü resmi kontrolü,

  j) Veteriner sağlık sertifikası: Bu Yönetmelik kapsamındaki hayvanların Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında sağlık şartlarına uygun olduğunu gösteren, resmi veteriner hekim tarafından düzenlenen belgeyi,

  k) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü: Merkezi yetkili makam tarafından 11 inci maddede yer alan hükümler uyarınca onaylanmış ve yetkilendirilmiş olan, canlı hayvan, hayvansal ürünler ve hayvan hastalığı bulaştırma riski olan sap, saman gibi bitkisel ürünlerin ülkeye girişlerinde veteriner kontrollerinin yürütüldüğü gümrüklü saha içindeki doğrudan merkeze bağlı birimi,

  l) Yardımcı sağlık hizmetleri personeli: Bu Yönetmelik uyarınca, gerekli faaliyetleri yerine getirebilecek özelliklere sahip olan, Bakanlık tarafından görevlendirilen ve resmi veteriner hekimin yetki ve sorumluluğu altında çalışan veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri ve laborantı,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Genel Hükümler

  Ülkeye giriş

  MADDE 4 – (1) Ülkeye girişte aşağıdaki işlemler uygulanır:

  a) İthalatçılar, hayvanların giriş yapacağı veteriner sınır kontrol noktasına hayvanların sayısını, türlerini ve tahmini varış zamanını bir gün önceden haber verir.

  b) Hayvanlar, resmi gözetim altında veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne ya da uygun olduğu durumlarda, EK-1’deki şartları karşılayan karantina merkezine götürülür.

  c) Aşağıdaki hususlar sağlanmadıkça hayvanların ülkeye giriş için veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünden veya karantina merkezinden ayrılmalarına izin verilmez;

  1) Bahsi geçen hayvanların veteriner kontrollerinin, 5 ve 13 üncü maddelere uygun olarak veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğündeki veteriner hekimin onayı ile veteriner giriş belgesinde yapıldığı gösterilir.

  2) Veteriner kontrollerinden doğan masraflar ödenir ve geçerli olan durumlarda, 13 üncü ve 15 inci maddelerde belirtilen tüm ücretleri kapsayan depozit teslim edilir.

  ç) Gümrük idaresi bu fıkranın (c) bendinde belirtilen şartların karşılandığına dair belgeler sunulmadığı sürece, canlı hayvanların ülke topraklarında serbest dolaşımına izin vermez.

  Veteriner kontrolleri

  MADDE 5 – (1) Ülkeye giriş yapacak her türlü sevkiyat, varış gümrüğü dikkate alınmaksızın, ülke topraklarında bulunan ve canlı hayvanların ithalat kontrolleri için onaylı bir veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde, resmi veteriner hekim tarafından aşağıdaki hususları teyit etmek amacıyla belge ve kimlik kontrolüne tabi tutulur. Belge kontrolü, aşağıda belirtilen kontrolleri kapsayacak şekilde EK-3’e uygun olarak yürütülür.

  a) Hayvanların menşesi,

  b) Hayvanların transit geçişi durumunda bir sonraki varış ülkesi,

  c) Sertifikalarda veya belgelerde yer alan bilgilerin, ilgili mevzuat ile belirlenmiş garantileri karşılaması,

  ç) Ulusal veri tabanında yapılan kontrollerde, sevkiyatın daha önceden reddedilmemiş olması.

  (2) Resmi veteriner hekim, veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne gelen hayvanların fiziksel kontrollerini yapar. Bu kontroller ulusal veri tabanına sevkiyat hakkında tüm bilgiler girildikten sonra yapılır. Bu kontrollerde;

  a) Hayvana eşlik eden sertifika veya belgelerde yer alan bilgilerin doğruluğunu tespit etmek amacıyla, hayvanlar klinik yönden muayeneye tabi tutularak sağlıklı olduklarının tespiti yapılır. Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara uygun olarak, belirli koşullara bağlı olmak kaydıyla ve aynı esaslar kapsamında oluşturulan kurallara uygun olarak, belirli kategoriler ve hayvan türleri açısından tek tek klinik muayene ilkesinde istisnalar yapılabilir,

  b) Gerekli görülen veya ulusal mevzuat çerçevesinde yapılması öngörülen laboratuar testleri yapılır,

  c) Gerekli hallerde numuneler kalıntı açısından incelenir ve en kısa sürede analiz edilir,

  ç) Uluslararası nakliye sırasında, hayvanların korunmasına ilişkin olarak Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği ile düzenlenen asgari gereksinimler sağlanır.

  (3) Resmi veteriner hekim, varış işletmesinin bulunduğu il müdürlüğüne faks veya diğer bir elektronik haberleşme aracı ile gerekli bilgileri iletir.

  (4) Kontroller, ulusal veri tabanında gerekli incelemelerden sonra yapılır.

  (5) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına istisna olarak, ülke toprakları içerisinde bulunan hava veya deniz limanlarına giriş yapan hayvanlar için, hayvanların kimlik ve fiziksel kontrolleri aynı uçak veya gemi ile seyahat etmeleri ve varış yerinde bir hava veya deniz limanı veteriner sınır kontrol noktası bulunması şartıyla varış yerinde yapılabilir. Doküman kontrollerini yürüten veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğündeki resmi veteriner hekim, ya direk ya da il/ilçe müdürlükleri vasıtası ile varış yerindeki resmi veteriner hekime söz konusu hayvanların, bulunduğu veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünden geçtiğini yazılı veya elektronik ortamda bildirir.

  (6) Bu maddenin uygulanması sırasında yapılan tüm kontrollerden doğan harcamalar sevkiyatçı, alıcı veya bunların temsilcileri tarafından ödenir.

  Kimlik kontrolü

  MADDE 6 – (1) Sevkiyattaki tüm hayvanlar kimlik kontrolüne tabi tutulur.

  (2) Bu maddenin birinci fıkrasına istisna olarak kimlik kontrolü, sevkiyattaki hayvan miktarı fazla olduğu takdirde, kontrol edilecek tüm sevkiyatı temsilen en az 10 hayvan olmak üzere sevkiyatın %10’undan yapılabilir. İlk kontrollerde şüphe duyulan bir durum olması halinde, sevkiyat miktarına bakılmaksızın kontrol edilen hayvan sayısı artırılabilir ve hayvanların tümü kimlik kontrolünden geçirilebilir.

  (3) Bu maddenin birinci fıkrasına istisna olarak kimlik kontrolü, bireysel kimliklendirilmesi sağlanamayan hayvanlar için temsili sayıda paketlerin ve/veya konteynırların işaret kontrollerinden oluşur. İlk kontrollerde şüphe duyulan bir durum olması halinde, sevkiyat miktarına bakılmaksızın kimlik kontrolünden geçirilen paketlerin/konteynırların sayısı arttırılabilir ve paketlerin/konteynırların tümü kimlik kontrolünden geçirilebilir. Tür tespiti amacı ile kimlik kontrolü, temsili sayıda paketlerde ve/veya konteynırlarda yer alan hayvanların görsel muayenesini içerir.

  Fiziksel kontrol

  MADDE 7 – (1) Resmi veteriner hekim, çift tırnaklı ve atgiller ailesine ait hayvanlarda 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen fiziksel kontrolleri yapar. Fiziksel kontrolleri yaparken özellikle tüm hayvanların sınır kontrol noktasında boşaltıldığından emin olur.

  (2) Hayvanlar, nakliye için uygun olup olmadıkları yönünden muayeneye ve numune almayı da içeren klinik muayeneye tabi tutulur. Bu muayeneler ve numunelerin alınması EK-4’e göre yürütülür.

  (3) Numuneler, veteriner sağlık sertifikasında belirtilen şartlara uygunluğunun kontrolü için onaylı bir laboratuara gönderilir.

  (4) Numune alınan her bir hayvan için, aşağıda verilen bilgiler kayıt edilir.

  a) Veteriner sağlık sertifikasının referans numarası ve sevkiyata veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü tarafından verilen seri numarası,

  b) Hayvanların kimlik numarası,

  c) Talep edilen laboratuar testleri,

  ç) Test sonuçları ve devamında alınan tedbirler,

  d) Sevkiyatın varış yerinin tam adresi.

  (5) Bu maddenin ikinci fıkrasında bahsedilen klinik muayene, tüm hayvanların görsel muayenelerini içerir. Damızlık veya üretim amacı ile ithal edilen hayvanlar da EK- 4 hükümleri gereğince, klinik muayeneye tabi tutulur. Klinik muayene bütün sevkiyatı temsilen seçilen minimum 10 hayvan olacak şekilde hayvanların en az % 10 nu üzerinden yürütülür. Sevkiyatın 10 hayvandan daha az olması durumunda sevkiyattaki her bir hayvan muayeneye tabi tutulur. Kesim amacı ile ithal edilen hayvanlar da EK- 4 hükümleri gereğince, klinik muayeneye tabi tutulur. Klinik muayene bütün sevkiyatı temsilen seçilen minimum 5 hayvan olacak şekilde hayvanların en az % 5 i üzerinden yürütülür. Sevkiyatın 5 hayvandan daha az olması durumunda sevkiyattaki her bir hayvan muayeneye tabi tutulur. İlk kontrollerde şüphe duyulan bir durum olması halinde, kontrol edilen hayvan sayısı artırılabilir ve hayvanların tümü klinik muayeneden geçirilir.

  (6) Ülke ve hayvan sağlığı açısından şüphe duyulması halinde, laboratuar sonuçları elde edilinceye kadar hayvanlar sınırda bekletilir.

  (7) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlükleri laboratuar sonuçlarını, bu maddenin dördüncü fıkrasında bahsi geçen bilgiler ile birlikte, merkezi yetkili makama her altı ayda bir bildirir ve hastalıklara ilişkin pozitif sonuç elde edildiği zaman derhal ilgili veteriner sağlık sertifikası ile birlikte merkezi yetkili makama göndermek ile yükümlüdür.

  Bireysel olarak fiziksel kontrole tabi tutulmayan hayvan türleri

  MADDE 8 – (1) Aşağıda verilen hayvan türleri, bireysel olarak klinik muayeneye tabi tutulmayabilir;

  a) Kümes hayvanları,

  b) Kuşlar,

  c) Canlı balık dahil yetiştiriciliği yapılan su hayvanları,

  ç) Kemirgenler,

  d) Tavşanımsılar,

  e) Arılar ve diğer uçan böcekler,

  f) Sürüngenler ve amfibiler,

  g) Tehlikeli olduğu bilinen, çift tırnaklı ve atgiller de dahil olmak üzere belli bazı sirk ve hayvanat bahçeleri hayvanları,

  ğ) Diğer omurgasızlar,

  h) Kürk hayvanları.

  (2) Bu maddenin birinci fıkrasında geçen hayvanlar için klinik muayene, tüm grubun ya da tüm hayvanları temsil edecek sayıda hayvanın davranış ve sağlık durumlarının gözlemlenmesini içerir. İlk kontrollerde şüphe duyulan bir durum olması halinde, kontrol edilen hayvan sayısı arttırılabilir. Eğer kontrol sonuçları herhangi bir uygunsuzluk olduğunu gösterir ise, numune alma şeklinde daha sıkı kontroller uygulanabilir.

  (3) Canlı balık, kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar, onaylanmış özel sağlık statüsüne sahip bilimsel araştırma merkezleri için ithal edilen kontrol edilmiş çevresel şartlar altında mühürlenmiş konteynırlarda taşınan hayvanların, ithalatında, numune alma ve klinik muayene, yalnızca hayvanların türlerine veya orijinine ilişkin özel bir risk olması durumunda veya bir başka uygunsuzluk tespit edildiğinde yürütülür.

  Belge kontrolü

  MADDE 9 – (1) Her bir sevkiyat için, veteriner sınır kontrol noktasındaki resmi veteriner hekim, ithalatçı veya yükten sorumlu kişiye sevkiyata ait orijinal veteriner sağlık sertifikası ve diğer orijinal veteriner belgelerinin onaylı bir kopyası ile veteriner giriş belgesini verir. Bu sertifika ve belgelerde sınır kontrol noktası tarafından sevkiyata verilen sertifika seri numarası bulunur.

  (2) Resmi veteriner hekim, sevkiyata ait orijinal veteriner sağlık sertifikası veya orijinal veteriner belgelerini ve veteriner giriş belgelerinin bir kopyasını saklar.

  (3) Her bir sevkiyat için, aşağıda verilen bilgiler kayıt edilir ve veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde saklanır;

  a) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü tarafından verilen seri sertifika numarası,

  b) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne sevkiyatların varış tarihleri,

  c) Sevkiyatın büyüklüğü,

  ç) Hayvanların kullanım kategorileri ve türleri ve mümkün ise yaşları,

  d) Sertifikaların referans numarası,

  e) İhracatçı ülke,

  f) Varış ili,

  g) Sevkiyat hakkındaki karar,

  ğ) Yürütülen numune alma işlemlerinin referansları.

  (4) Kayıtlı atların kimlik belgeleri, özellikle atların geçici ithalatında kimlik belgelerine ilaveten orijinal veteriner sağlık sertifikaları, hayvanlara eşlik etmek üzere verilir.

  (5) Veteriner sınır kontrol noktasında reddedilen sevkiyatlara ilişkin tüm veteriner sertifikaları ve belgelerinin her bir sayfası EK-5’te gösterildiği şekilde kırmızı renkte “REDDEDİLDİ” olarak kaşelenir.

  (6) Resmi veteriner hekim, sevkiyata ilişkin sertifikaları, diğer veteriner belgelerini ve veteriner giriş belgesinin kopyasını ve 7 nci madde ile bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen kayıtları, veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde en az 3 yıl süre ile tutmak zorundadır.

  Hayvanların ülkeye girişlerine izin verilmeyen haller

  MADDE 10 – (1) Kontroller sonucunda aşağıdaki durumların tespiti halinde hayvanların ülkeye girişine izin verilmez;

  a) İlgili hayvan türleri için ülkeye girişi yasaklanmış bir yabancı ülke veya bu ülkenin bir bölgesinden geliyorsa,

  b) Hayvanlarda insan veya hayvan sağlığı için risk teşkil eden bir hastalık şüphesi veya varlığının tespit edilmesi durumlarında,

  c) İhracatçı ülkenin, ulusal mevzuat tarafından belirlenen şartları karşılayamadığı durumlarda,

  ç) Hayvan refahı açısından, hayvanların yolculuklarını tamamlayacak durumda olmamaları halinde,

  d) Hayvanlara eşlik eden veteriner sağlık sertifikası veya diğer belgelerin ulusal mevzuat ile belirlenen koşulları karşılamaması ve/veya sevkiyat ile uyumsuz olması durumunda.

  Veteriner sınır kontrol noktası müdürlükleri

  MADDE 11 – (1) Canlı hayvanların ülkeye girişlerinde, veteriner kontrollerinin yürütüleceği veteriner sınır kontrol noktası müdürlükleri EK-1’de belirtilen özelliklere sahip; ülke topraklarına giriş yerlerindeki gümrüklü sahada ve resmi veteriner hekimin yetkisi altındadır.

  (2) İthalat kontrollerine ilişkin eğitim almış yardımcı sağlık personeli, resmi veteriner hekimin yetki ve sorumluluğu altında çalışabilir.

  (3) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerinin listesi, aşağıda verilen bilgileri de kapsayacak şekilde Bakanlıkça hazırlanır ve gerektiğinde güncellenir.

  a) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünün türü; deniz limanı, hava alanı, karayolu veya demir yolu sınır kontrol noktası olduğu,

  b) Mevcut ekipman ve personel göz önüne alınarak, söz konusu veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünün hangi tür canlı hayvanlar için yetkilendirileceği ve kayıtlı atlar için yetkilendirilen veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünün hangi saatler arasında faaliyet gösterdiği,

  c) Veteriner kontrollerinde görevli resmi veteriner hekim ile özel eğitim almış resmi yardımcı sağlık personeli ve idari personelin sayısı,

  ç) Belge kontrolü, fiziksel kontrol, numune alma, gerekli olduğu düşünülen laboratuar testlerini gerçekleştirecek ekipman ve tesislerin tanımı,

  d) Test sonuçlarının beklenmesi sürecinde, hayvanların barınabilmesi için tesislerin kapasitesi,

  e) Özellikle diğer veteriner sınır kontrol noktası müdürlükleri ile bilgi paylaşımı başta olmak üzere, hızlı bilgi paylaşımını sağlayan ekipmanların türü,

  f) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünden geçen canlı hayvanların türleri ve sayılarını belirten ticaret hacmi.

  Hayvanların transiti

  MADDE 12 – (1) Canlı hayvanların bir yabancı ülkeden bir diğer yabancı ülkeye transit geçişine aşağıdaki koşullarda izin verilir;

  a) İlgili hayvan türlerinin ithalatına izin verilen bir ülke veya bu ülkenin bir bölgesinden gelmesi ve Bakanlıkça belirlenen şartları karşılaması,

  b) Canlı hayvanların transit geçişlerinde, 5 inci maddede bahsedilen kontrollerin yapılacağı veteriner sınır kontrol noktasının resmi veteriner hekimi tarafından ve gerekli hallerde merkez yetkili makam tarafından önceden izin verilmesi,

  c) İthalatçı veya yükten sorumlu kişinin, transit geçişine izin verilen hayvanların gönderildikleri ilk yabancı ülke tarafından ithaline veya transit geçişine izin verdiği, hayvanları hiç bir koşulda reddedilmeyeceğini veya geri gönderilmeyeceğini ve hayvanların nakliyesi sırasında korunmasına ilişkin ulusal kuralların gözetileceğine dair vereceği taahhüt,

  ç) 5 inci maddede bahsi geçen kontroller sonucunda, gerekli hallerde ise hayvanlar, karantina merkezinde tutulduktan sonra veteriner hekimin, hayvanların bu Yönetmeliğin şartlarını ve ilgili hayvan türüne ilişkin hayvan sağlığı kurallarına uygunluğunu karşıladığının teyidi,

  d) Giriş veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünün, hayvanların transitine ilişkin tüm bilgileri faks ya da diğer elektronik haberleşme araçlarıyla, çıkış veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne iletmiş olması.

  (2) Bu madde kapsamında yapılan tüm masraflar, sevkiyatın göndericisi, alıcısı veya temsilcileri tarafından karşılanır.

  Karantina

  MADDE 13 – (1) Mevzuat gereği canlı hayvanların karantinaya alınması veya izole edilmesi gerektiği durumlarda, hayvanlar aşağıdaki koşulları karşılayan karantina veya izolasyon yerlerinde tutulur;

  a) İhracatçı ülkede Türkiye tarafından onaylanan ve düzenli olarak denetlenen karantina veya izolasyon merkezlerinde,

  b) Ülke toprakları içinde kurulmuş olan ve EK-2’de belirtilen şartları karşılayan yerlerde,

  c) İl/ilçe müdürlüklerinin onayı halinde varış işletmesinde.

  (2) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünden karantina merkezlerine ve varış işletmesine hayvanların nakliyesinde uygulanacak olan güvenlik önlemlerine ilişkin kurallar Bakanlıkça belirlenir.

  (3) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde görevli resmi veteriner hekim, Bakanlıkça karantina uygulaması zorunlu tutulmayan canlı hayvanların karantina altına alınmasına karar verirse, bu karantina, resmi veteriner hekimin tespit ettiği risk düzeyine bağlı olarak, muayene edilen veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde veya veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünün hemen yakınında uygun bir alanda, varış işletmesinde ya da varış noktasının hemen yakınında bulunan bir karantina merkezinde de olabilir.

  (4) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen karantina merkezleri EK-2’de belirtilen şartları karşılar. Değişik hayvan türleri için ihracatçı ülkede veya ülkemizde karantina uygulamasına ilişkin kurallar Bakanlıkça belirlenir.

  (5) Bu madde kapsamında yapılan tüm masraflar gönderen, alıcı veya temsilcileri tarafından karşılanır.

  İdari tedbirler

  MADDE 14 – (1) Resmi kontrolleri yürüten veteriner hekim, ithal edilecek hayvanların ilgili mevzuatına uygun olmadığından veya hayvanların kimliğinden şüphe ederse, uygun göreceği tüm veteriner kontrollerini yapmaya yetkilidir.

  (2) Ulusal mevzuatın tüzel veya yasal kişilerce ihlal edildiğinin saptandığı durumlarda, özellikle hayvanlara eşlik eden sağlık sertifikaları veya belgelerle ilgili bir tutarsızlık tespit edildiğinde veya kimlik işaretlerinin uygun olmadığı saptandığında veya hayvanlar veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerinde kontrole tabi tutulmadan ülke içerisine girişi yapıldığında veya hayvanlar başlangıçta bildirilen varış noktasına gönderilmediğinde, idari ya da cezai işlemler uygulanır.

  Koruma önlemleri

  MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte bahsi geçen kontroller sonucunda, hayvanların ulusal mevzuat ile belirlenmiş şartlara haiz olmadıkları anlaşılır ise veya söz konusu kontroller sonucunda bir uygunsuzluk tespit edilir ise, veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğündeki veteriner hekim, ithalatçı veya yükten sorumlu kişi ile görüştükten sonra, aşağıda belirtilen koruma önlemlerini almaya yetkilidir;

  a) Hayvanları barındırmak, yem vermek, su vermek ve gerekirse tedavi etmek,

  b) Duruma göre, sevkiyatı karantinaya almak ya da izole etmek,

  c) Hayvan sağlığı veya hayvan refahı şartlarının uygun olması koşulu ile merkezi yetkili makam tarafından belirlenen süre içerisinde geri gönderilmesini sağlamak.

  (2) Hayvanların geri gönderilmesi durumunda, veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğündeki resmi veteriner hekim;

  a) Merkezi yetkili makama sevkiyat ile ilgili detaylı bilgileri verir ve diğer veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerini faks ya da elektronik yolla bilgilendirir,

  b) Reddedilmiş sevkiyata eşlik eden veteriner sertifikasını ve diğer belgeleri iptal eder.

  (3) Geri gönderme özellikle hayvan refahı nedeniyle mümkün değilse, resmi veteriner hekim:

  a) Merkezi yetkili makamın onayı ve ölüm-öncesi (ante-mortem) muayeneden sonra, ulusal mevzuatlar ile düzenlenen kurallar kapsamında insan tüketimi için hayvanlarının kesimini onaylar.

  b) İnsanların tüketimi dışında bir amaç için hayvanların kesimleri veya karkasların imha edilmesi yönünde karar verilirse, elde edilen ürünlerin kullanımı ile ilgili kontrollerin koşullarını belirleyerek talimat verir.

  (4) Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında bahsi geçen tedbirlerin uygulanması, sevkiyatın imha edilmesi veya etin farklı bir amaç için kullanılmasından doğacak tüm masraflar ithalatçı veya yükten sorumlu kişi tarafından karşılanır. Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen ürünlerin satışından elde edilen gelirler, yukarıda bahsedilen masraflar çıkarıldıktan sonra, ithalatçı veya yükten sorumlu kişiye verilir.

  İstisnai durumlar

  MADDE 16 – (1) Bakanlık tarafından belirlenen koşullar altında ve diğer ülkelerle mütekabiliyet ilkesine dayanarak, nakil sırasında hayvan refahı şartlarına uyulmasına yönelik kontroller saklı kalmak kaydıyla ve bu Yönetmelik çerçevesinde yapılan kontrollerin sonuçları da göz önünde bulundurularak, ithalatta daha az sıklıkta kimlik kontrolü ve/veya fiziksel kontrol uygulanabilir. Merkezi yetkili makam bu tür istisnalara onay verirken aşağıdaki kriterleri göz önünde bulundurur.

  a) Ulusal mevzuata uygunluk açısından, ihracatçı ülke tarafından verilen garantiler,

  b) İhracatçı ülkenin hayvan sağlığı durumu,

  c) Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE)’nda geçen hastalıklar başta olmak üzere, ihracatçı ülkenin topraklarında mevcut enfeksiyöz veya bulaşıcı hayvan hastalıklarına ilişkin bilgilerin Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE)’na bildirimindeki düzenlilik,

  ç) İhracatçı ülkenin hayvan hastalıkları ile mücadele ve izleme programları ile ilgili kuralları,

  d) İhracatçı ülkenin veteriner servisinin yapısı ve yetkileri,

  e) İhracatçı ülkenin canlı hayvan ve hayvansal ürünlerde kalıntı izleme programı,

  f) Bakanlık tarafından görevlendirilen uzmanların ihracatçı ülkede yürütülen inceleme raporları,

  g) Yürütülen ithalat kontrollerinin sonuçları.

  Bildirim

  MADDE 17 – (1) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü tarafından bu Yönetmelik kapsamında alınan kararlar ve bu kararların gerekçeleri, merkezi yetkili makama ve ithalatçı veya yükten sorumlu kişiye bildirilir.

  (2) İthalatçı veya yükten sorumlu kişinin talebi doğrultusunda, itiraz hakkı dahil, uygulanan prosedür, kararlar ve gerekçeleri kendisine yazılı olarak iletilebilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Güvenlik Önlemleri

  Güvenlik önlemleri

  MADDE 18 – (1) Bakanlık, yabancı bir ülkede hastalık çıkması durumunda, hastalığın türüne göre bu ülkenin tamamından veya belirli bir bölgesinden, canlı hayvanların ülkeye girişine ve transit geçişine tamamen veya kısmen sınırlama ve yasak getirebilir. Yasağın kapsamı, hastalığın seyrine göre daraltılabilir veya genişletilebilir.

  (2) Bakanlık, söz konusu olan yabancı ülkenin tümünden ya da bir kısmından gelen hayvanlar ile ilgili özel koşullar oluşturabilir.

  (3) Bu Yönetmelikle belirlenen kontroller sonucu hayvanların, hayvan ya da insan sağlığına bir risk teşkil ettiği tespit edilirse, veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğündeki veteriner hekim derhal aşağıdaki tedbirleri alır;

  a) Sevkiyata el koyar ve itlaf eder,

  b) 15 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca, derhal diğer veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerini ve Bakanlığı haberdar eder.

  (4) Bakanlık, birinci fıkrada belirtilen bir durum söz konusu olduğunda, 13 üncü madde kapsamındaki hayvanlar ile ilgili geçici koruyucu tedbirler alabilir.

  (5) Bakanlık, veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerinde ya da ilgili karantina merkezinde, söz konusu ülkeden gelen hayvanlar için kontrolleri arttırabilir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Denetim

  Denetim

  MADDE 19 – (1) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde veya yurtiçinde gerçekleştirilen kontrollere dayalı olarak, hayvanların ithalatının gerçekleştiği veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde bu Yönetmeliğe uyulmadığının tespiti durumunda;

  a) Hayvanların bulunduğu il/ilçe müdürlükleri gerekli tüm tedbirleri alır ve Bakanlığı yapılan kontrollerin niteliği, alınan kararlar ve bu tür kararların alınma sebepleri konusunda bilgilendirir,

  b) Bakanlık, söz konusu veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde denetim gerçekleştirilebilir ve gereken idari ve cezai işlemler uygulanabilir.

  Eğitim programları

  MADDE 20 – (1) Bakanlık, ülkeye giriş yapan canlı hayvanların veteriner kontrollerini yapmaya yetkili resmi veteriner hekim ve yardımcı sağlık personellerine, deneyim elde etmelerine yönelik gerekli eğitim ve değişim programları hazırlayabilir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Geçici ve Son Hükümler

  Geçiş hükümleri

  GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ülkeye girişte veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerinin bulunmadığı yerlerde, veteriner sınır kontrol noktası müdürlükleri kuruluncaya kadar, belirlenen gümrük müdürlüklerinde Bakanlıkça yetkilendirilen il müdürlükleri tarafından veteriner kontrolleri yürütülür.

  Yürürlük

  MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.