blank
 1. Anasayfa
 2. Veterinarium
 3. Veteriner Hekimlik Mevzuatlar
 4. Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #28027

  ÜLKEYE GİRİŞTE VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLERE DAİR YÖNETMELİK

  Link: Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ülkeye girişte veteriner sınır kontrol noktalarında veteriner kontrollerine tabi olan hayvan ve ürünleri belirlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ülkeye girişte veteriner sınır kontrol noktalarında veteriner kontrollerine tabi olan hayvan ve ürünleri, hayvan ve ürünlerin veteriner kontrollerini ve kompozit ürünlere eşlik etmesi gereken belgeleri kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

  a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 34 üncü maddesine dayanılarak,

  b) 91/496/EEC ve 97/78/EC sayılı Konsey Direktifleri gereğince Veteriner Sınır Kontrol Noktalarında Kontrollere Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere İlişkin 2007/275/EC sayılı Komisyon Kararına paralel olarak,

  hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

  a) Et ürünleri: Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde tanımlanan ürünleri,

  b) İşlenmiş ürünler: Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde tanımlanan et ürünlerini, süt ürünlerini, yumurta ürünlerini, işlenmiş balıkçılık ürünlerini, eritilmiş hayvansal yağları, donyağı tortusunu, jelâtini, kolajeni, işlenmiş mide, mesane ve bağırsakları,

  c) Kompozit ürün: İlk ürünün işlenmesinin, son ürünün üretilmesinin ayrılmaz bir parçası olduğu ürünleri kapsayan ve işlenmiş hayvansal ürünler ile bitkisel ürünlerin her ikisini de içeren insan tüketimine yönelik gıdayı,

  ç) Süt ürünleri: Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde tanımlanan ürünleri,

  ifade eder.

  (2) Birinci fıkrada yer alan tanımlara ilave olarak Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki tanımlar da geçerlidir.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Veteriner Kontrolleri ve Belgeler

  Hayvan ve ürünlerin veteriner kontrolleri

  MADDE 5 – (1) Ek-1’de listelenen hayvan ve ürünler, Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe uygun olarak veteriner sınır kontrol noktalarında veteriner kontrollerine tabidir.

  (2) Bu Yönetmelik, kompozit ürünlerde halk sağlığı kurallarına uygunluğu sağlamak için gerekli olan kontroller saklı kalmak kaydıyla uygulanır.

  (3) Ek-1’in birinci sütununda belirtilen tarife pozisyonu numaraları bazında yapılan veteriner kontrolleri için ürünlerin ilk seçimi, üçüncü sütunda belirtilen açıklamalar dikkate alınarak yapılır.

  Veteriner kontrollerine tabi olan kompozit ürünler

  MADDE 6 – (1) Aşağıdaki kompozit ürünler veteriner kontrollerine tabidir:

  a) İşlenmiş et ürünü içeren kompozit ürünler.

  b) İçeriğinin yarısı veya daha fazlası işlenmiş et ürünü dışında herhangi bir işlenmiş hayvansal ürün olan kompozit ürünler.

  c) İçeriğinde işlenmiş et ürünü olmayan ve 8 inci maddede yer alan şartları karşılamayan son ürünlerden içeriğinin yarısından azı işlenmiş süt ürünü olan kompozit ürünler.

  Veteriner kontrollerine tabi olan kompozit ürünlere eşlik etmesi gereken belgeler

  MADDE 7 – (1) Diğer herhangi bir hayvansal ürün içeriğine bakılmaksızın işlenmiş et ürünü içeren kompozit ürünlere, ülkeye girişte Bakanlıkça belirlenen et ürünleri için ilgili sertifika eşlik etmelidir.

  (2) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen işlenmiş süt ürünü içeren kompozit ürünlere, ülkeye girişte Bakanlıkça belirlenen ilgili sertifika eşlik etmelidir.

  (3) Sadece işlenmiş balıkçılık veya yumurta ürünleri içeren kompozit ürünlere, ülkeye girişte Bakanlıkça belirlenen ilgili sertifika veya sertifika talep edilmemesi durumunda ticari bir belge eşlik etmelidir.

  Veteriner kontrollerine tabi olmayan belirli kompozit ürünler ve gıda maddeleri

  MADDE 8 – (1) Herhangi bir et ürünü içermeyen insan tüketimine yönelik aşağıdaki kompozit ürünler veya gıda maddeleri veteriner kontrollerine tabi değildir:

  a) İçeriğinin yarısından azı et ürünü dışında herhangi bir diğer işlenmiş ürün olan ve aşağıdaki koşulları karşılayan kompozit ürünler:

  1) Ortam sıcaklığında rafta bozulmadan kalabilen veya herhangi bir ham ürünün denatüre olacak şekilde üretim süreci boyunca içeriği tamamen pişirilmiş veya ısıl işlemden geçirilmiş.

  2) İnsan tüketimine yönelik olduğu açıkça tanımlanmış.

  3) Temiz konteynerlerde güvenli bir şekilde paketlenmiş veya mühürlenmiş.

  4) Kompozit ürünün paket sayısı, miktarı ve doğası, içerik, üretici ve menşe ülke hakkındaki bilgileri bir arada verecek şekilde ticari bir belgenin eşlik ettiği ve Türkçe etiketlenmiş.

  b) Ek-2’de listelenen kompozit ürünler veya gıda maddeleri.

  (2) Ancak, kompozit ürünlerin içerdiği süt ürünleri, sadece Bakanlıkça belirlenen ülkelerden elde edilmiş ve bu ülkeler için öngörüldüğü gibi işlem görmüş olmalıdır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

  Geçiş hükümleri

  GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Veteriner kontrolleri, ülkeye girişte veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerinin bulunmadığı yerlerde, yeterli veteriner sınır kontrol noktası müdürlükleri kuruluncaya kadar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile birlikte belirlenen gümrük giriş kapılarında Bakanlıkça yetkilendirilen il müdürlükleri tarafından yürütülür.

  Yürürlük

  MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.