blank
 1. Anasayfa
 2. Veterinarium
 3. Veteriner Sağlık Teknikerleri
 4. veteriner sağlık çalışanları
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #20038

  AB VETERİNER HEKİM PLATFORMUNDAN ALINAN ALINTI VETERİNER SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖZLÜK HAKLAR MUCADELESİ

  26.12.2008
  Sayı :
  Konu : Ek Tazminat Hk.
  T.C.MALİYE BAKANLIĞI
  BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  ANKARA
  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde Sağlık Hizmetleri sınıfında yer alan Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Veteriner Sağlık Teknikerleri her türlü şartlarda her zaman büyük bir özveri ile Ülke hayvancılığının hizmetinde çalıştıkları halde özlük hakları konusunda devamlı mağdur olmaktadırlar. Aşağıdaki konulardaki mağduriyetimizin taleplerimiz doğrultusunda giderilmesini arz ve talep etmekteyiz.
  1. A- 2006/10344 Sayılı Bakanlar Kurulu kararında belirtilerek ek arazi özel hizmet tazminatı ile ilgili 2 yıllık yüksek öğrenim gören Teknikerlere üç ayda bir ödenen net 188.00 YTL.nin;
  2 yıllık yüksek öğrenim gören Veteriner Sağlık Teknikerlerine de ödenmesini,
  B- Lise Dengi Meslek Lisesini bitiren teknisyenlere üç ayda bir ödenen net 112,80 YTL. .nin,
  Lise Dengi Meslek Lisesini bitiren Veteriner Sağlık Teknisyenlerine de ödenmesini,
  2. Özel Hizmet Tazminatında yapılan 47.00 YTL.lik farkın Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Veteriner Sağlık Teknikerlerine verilerek mağduriyetin kaldırılmasını,
  3. 16.08.2008 gün ve 2008/14012 sayılı Bakanlar kurulu Kararı ile yapılan ek ödemede Ziraat Mühendisleri ile Ziraat Teknisyenleri arasındaki orana göre, Veteriner Hekim ve Veteriner Sağlık Teknisyenleri arasındaki oranının da düzeltilerek,Veteriner Sağlık Teknikeri ve Veteriner Sağlık Teknisyenlerine uygulanan 58 puanın 81 puana çıkartılarak, karşılığı olan 395.00YTL.nin ödenmesini
  4. Görevini en zor şartlarda bile aksatmadan, gerek köylerde gerekse diğer kırsalda Ülke hayvancılığının her zaman hizmetinde olan Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Veteriner Sağlık Teknikerlerine verilen giyim yardımının hakkaniyet ölçülerinde oluşturularak mevcut mağduriyetin giderilmesini talep etmekteyiz.
  Saygılarımızla.
  YÖNETİM KURULU ADINA
  Hasan GÜNER
  Genel Başkan

  Burdur Milletvekili ve meslektaşımız sn. Ramazan Kerim ÖZKAN’ ın TBMM Başkanlığına sunduğu Veteriner Sağlık Çalışanlarının Özlük Haklarının düzenlenmesine ilişkin kanun teklifi
  TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
  657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederim. Saygılarımla.
  Ramazan Kerim ÖZKAN
  Burdur Milletvekili
  GENEL GEREKÇE
  21.03.2006 tarih ve 5473 sayılı Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Memurlara Ve Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile birçok kamu çalışanının özlük haklarında iyileştirme yapılırken Sağlık Hizmetleri sınıfı personeli bu haklardan mahrum bırakılmıştır.
  Birçok meslek elemanına değişik adlar altında ek ödemeler yapılmasından dolayı Sağlık hizmetleri sınıfında yer alan Veteriner Hekim, Veteriner Sağlık Teknikeri, Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Laborantların özlük hakları emsal mesleklerin gerisinde kalmış ve bu çalışanlar mağdur edilmişlerdir. Bakanlar Kurulu özel hizmet tazminatları puanlarını artırmak için çalışma yapmışsa da puanların üst sınırı kanunla belirlendiğinden özel hizmet puanlarının artırılması mümkün olmamıştır. Bu düzenleme ile hayvan sağlığı ve ıslahında büyük hizmetleri bulunan sağlık hizmetleri sınıfındaki çalışanların özlük haklarında iyileştirme yapılmasının yolu açılacaktır.
  MADDE GEREKÇELERİ
  MADDE 1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 152. Maddesinde değişiklik yapılarak Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personelin özlük haklarının iyileştirilmesinin yolu açılacaktır.
  MADDE 2- Bu madde yürürlülük maddesidir.
  MADDE 3- Bu madde yürütme maddesidir.
  657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA
  DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
  MADDE 1 – 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Zam ve Tazminatlar başlıklı 152. Maddesinin II- Tazminatlar, A ÖZEL HİZMET TAZMİNATI, b) Sağlık Hizmetleri Sınıfına Dahil Kadrolarda Görev Yapanlardan; bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  b) Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlardan;
  1. Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı, Başasistanlık görevini yapanlar ile Uzman Tabipler için% 250′ sine,
  2. Diğer dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim veren okul mezunları İçin % 210′ una,
  3. Dört yıldan aşağı yükseköğrenim veren okul mezunları için % 150′ sine,
  4. Lise dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için % 120′ sine,
  5. Ortaokul dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için % 90′ ına
  Ancak, Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait kadrolarda görevli olup da, bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için yeni öğrenim durumlarına ait tazminat oranları esas alınır.
  Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden; kalkınmada öncelikli yörelere sürekli görevle atananlara bu yörelerde fiilen çalıştıkları sürece uzman tabipler için 110, diğerleri için 100 puana kadar, diğer yörelerden Bakanlar Kurulunca belirlenecek köy ve diğer yerleşim birimlerine sürekli görevle atananlara ise 30 puana kadar ilave ödeme yapılabilir.
  MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  MADDE 3- Bu Kanun hükümlerinin Bakanlar Kurulu yürütür.

  http://www.abveteriner.org/

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.