blank
 1. Anasayfa
 2. Veteriner Hekimlik
 3. Veteriner Hekimlerin Yetki ve Görevleri

Veteriner Hekimlerin Yetki ve Görevleri

Veteriner hekimler; evcil hayvanların, küçük ve büyükbaş hayvanların sağlığının korunması, hastalıkların teşhisi, tedavisi, hayvanlar arasında salgın hastalık ve (zoonozlarla) hayvandan insana geçen hastalıklarla mücadelesi, hayvan ırklarının iyileştirilmesi, hayvansal ürünlerin artırılması, gıda hijyeni ve teknolojisi, çevre sağlığı gibi konularda ve bunların insan sağlığındaki yeri konularında çalışmalar yapan kişilerdir.

Veteriner Hekimlerin yetkileri, görevleri ve Veteriner Hekim olmak isteyen kişilerin ne gibi özelliklere ihtiyacı olması ile ilgili bazı bilgileri aşağıda sizler için sıraladık.

Veteriner Hekim Ne İş Yapar?

Veteriner hekimin temel görevi, hayvan yaralanma ve hastalıklarını cerrahi işlemler, röntgen ve ultrason cihazları dahil olmak üzere çeşitli tıbbi ekipmanlar aracılığıyla tedavi ederler.

Meslek profesyonellerinin diğer sorumlulukları şunlardır;

 • Hastalık ve enfeksiyonlara karşı hayvanlara aşı yapmak,
 • Sağlık sorunlarını teşhis etmek için hayvanları incelemek,
 • Muayene ve analiz için vücut dokusu, kan, idrar örneği almak,
 • Hayvanları cerrahi veya tıbbi olarak tedavi ederek sağlıklarına kavuşturmak,
 • Hayvanları test ederek kuduz, brusella gibi hastalıkları önlemek ya da tedavi etmek,
 • Yaşlı ve ölümcül hastalığı olan hayvanlara ötenazi uygulamak,
 • Hayvan sahiplerine sağlık önlemleri, beslenme ve genel bakım hakkında tavsiyelerde bulunmak,
 • Hayvan ölümlerinin nedenlerini belirlemek için araştırmalar yapmak,
 • Temizlik ve yeterliliklerini belirlemek için hayvan barınaklarını incelemek,
 • Hayvan kayıtlarını tutarak, hastalıkları kamu sağlığı görevlilerine bildirmek,
 • Hayvanlardan insanlara bulaşabilecek hastalıklar hakkında kamuyu bilgilendirmek,
 • Hastalıkların diğer hayvanlara veya insanlara yayılmasını önlemek amacıyla, geçerli yönetmeliklere uygun karantina ortamını sağlamak,
 • Veteriner hekimlik uygulamaları hakkındaki güncel bilgileri takip etmek,
 • Mesleğin etik kurallarına uygun bir şekilde çalışmak

Veteriner Hekimlerin Görevleri

 • İş organizasyonu yapar,
 • Çevre koruma önlemleri alır,
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
 • Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
 • Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur,
 • Zoonozların yayılmasını önler ve tedavi yöntemleri geliştirir.
 • Yurdun çeşitli bölgelerinin, iklim, tarımsal yapı ve pazarlama koşullarına uygun hayvan tür ve ırklarının saptanması, mevcut olanların iyileştirilmesi, verimlerini artırıcı yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması gibi çalışmalarda bulunur,
 • Hayvanların hastalık, sakatlık ve yaralarını teşhis ederek, gerekli ameliyat ve tedavilerini yapar,
 • Hayvansal besinlerin sağlıklı bir biçimde ve yeterince üretilmesini sağlar, halkı hayvansal besinlerle yayılabilecek hastalıklardan korumak için, besinlerin kalite yönünden denetimini yapar ve sağlıklı bir biçimde hazırlanması, korunması, taşınması için uygun yöntemleri araştırır,
 • Hayvanların bakım ve beslenmesi, sağlıklarının korunması, hayvan ürünlerinin değerlendirilmesi konularında, hayvan yetiştiricilerini aydınlatmak amacıyla eğitim programları düzenler ve bu konularda yazılı kaynaklar hazırlar, bunların basım ve dağıtımının gerçekleştirilmesini sağlar,
 • Salgın ve paraziter hayvan hastalıklarının önlenmesi için her türlü tıbbi çalışmaları yapar, gerekli tedbirleri alır ve aşı, serum vb. ilaçlar üzerinde araştırmalar yapar, var olanları hazırlar ve uygular,
 • Suni tohumlama ve embriyo transferi gibi biyoteknolojik yöntemlerle hayvanlarda döl verimini artırma ve ıslah çalışmalarında bulunur. Damızlık hayvan yetiştirilmesini sağlar,

Veteriner Hekimlerin Sorumlulukları

 • Hayvan sağlığının korunması için gerekli önlemler almak, hayvanları muayene ve tedavi etmek. Hayvan hastalıklarına tıbbi veya cerrahi girişimlerle tedavi için karar vermek ve uygulamak. Hayvanları hastalıklara karşı korumak için gerekli aşıları yapmak.
 • Hayvanların bakım ve beslenmesi, sağlıklarının korunması, hayvan ürünlerinin değerlendirilmesi konularında, hayvan yetiştiricilerini aydınlatmak amacıyla eğitim programları düzenler ve bu konularda yazılı kaynaklar hazırlar, bunların basım ve dağıtımının gerçekleştirilmesini sağlar,
 • Hayvan sürülerini ve mandıralarını kontrol etmek, hayvanların beslenmesi, hayvan refahı, yetiştirilmesi, hayvancılığın iyileştirilmesi adına çalışmalarda bulunmak, hayvan sahiplerinide bilgilendirerek destek olmak. Hayvanların vasıfları ve sağlık durumları hakkında rapor vermek.
 • Hayvan hastalıklarında kullanılan her nevi aşı, serum, müstahzar ve biyolojik maddeleri bulundurmak ve satmak.
 • Ülke hayvancılığının ıslah ve gelişmesini engelleyici hareketleri önleyici tedbirleri almak.
 • Bulaşıcı hayvan hastalıklarını görür veya işitirse en kısa bir zamanda keyfiyetten resmi makamları haberdar etmek ve önleyici tedbirleri almak.
 • Kara ve deniz hayvanlarından elde edilen gıda, sınai maddelerle mamullerini, hayvan yemi olarak kullanılan maddelerin muayene ve ihtisas sahibi ise tahlil etmek.
 • Zoonoz hastalıkların kontrolüne ilişkin kontrol programları hazırlamak, yürütmek ve takibini yapmak, bu hususta gerek sağlık personeli gerekse halka yönelik eğitim materyalleri hazırlamak ve eğitimleri gerçekleştirmek.
 • Bulaşıcı hastalıkların saha ve epidemiyolojik çalışmalarına ilişkin faaliyetlere katılmak.
 • Başta hayvansal gıdalar olmak üzere güvenli gıda temini konusunda çalışmalar yapmak, bu alanda verilen izin ve denetim işlemlerini, gıda işletmelerine ve halka yönelik eğitim hizmetlerini yürütmek.
 • Hayvansal besinlerin sağlıklı bir biçimde ve yeterince üretilmesini sağlar, halkı hayvansal besinlerle yayılabilecek hastalıklardan korumak için, besinlerin kalite yönünden denetimini yapar ve sağlıklı bir biçimde hazırlanması, korunması, taşınması için uygun yöntemleri araştırır.
 • Hayvansal gıdalardaki veteriner ilaç, hormon vb. kalıntıların izlenmesi ve en aza indirilmesi hususunda çalışmalar yapmak.
 • Çevre Sağlığı Hizmetleri kapsamında temiz içme ve kullanma suyu teminine ilişkin faaliyetlerde yer almak, halk ve çevre sağlığı için tehlike oluşturma riski olan, sınai ve ticari kuruluşlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin çalışmalara katılmak, insan sağlığını tehdit eden başta zoonoz hastalıklar olmak üzere bulaşıcı hastalıkların önlenmesine ilişkin alınacak çevre sağlığı tedbirlerinin alınmasını sağlamak.
 • Herhangi bir afet durumunda halk sağlığını ve çevre sağlığını tehdit eden olumsuzluklara tedbirlerinin alınmasına yönelik faaliyetlere katılmak.
 • Halk sağlığını tehdit eden vektör ve diğer zararlılarla mücadele programları geliştirmek, uygulamak, bu alanda kullanılan madde ve araçlarla ilgili çalışmalar yapmak.
 • Başta zoonoz karakterli hastalıklar olmak üzere, bulaşıcı hastalıklara ilişkin laboratuvar tetkiklerini, gıda ve suların kimyasal, mikrobiyolojik vb. analizlerini yapmak ve alanı ile ilgili virolojik, bakteriyolojik, biyokimyasal, parazitolojik, farmakolojik, toksikolojik vb. laboratuvar çalışmaları gerçekleştirmek.
 • Eğitim ve araştırma birimlerinde kullanılacak deney hayvanlarını yetiştirilmesi ve deneylere uygun olarak hazırlanması konularında danışmanlık yapmak.
 • Başta zoonoz karakterli hastalıklarda kullanılanlar olmak üzere, aşı, serum vb. biyolojik ürünlerle ilgili çalışmaları yapmak.
 • Suni tohumlama ve embriyo transferi gibi biyoteknolojik yöntemlerle hayvanlarda döl verimini artırma ve ıslah çalışmalarında bulunur. Damızlık hayvan yetiştirilmesini sağlar,
 • Mevzuatça belirlenen diğer görevleri yapmak

Veteriner Hekimlerde Olması Gereken Özellikler

Veteriner hekim olmak isteyenlerin;

Olması Gereken Özellikler

 • Normalin üzerinde bir akademik yeteneğe sahip,
 • İnceleme, araştırma merakı olan, iyi gözlem yapabilen,
 • Fen bilimlerine özellikle biyolojiye ve kimyaya ilgi duyan,
 • Hayvanlarla ilgilenmekten hoşlanan,
 • Çabuk ve doğru karar verebilen,
 • Sabırlı, dikkatli, düzenli,
 • Görme, işitme duyuları ile el ve ayakları sağlam,
 • Sorumluluk sahibi
 • Organizasyon kabiliyeti yüksek

kişiler Veteriner hekim olmak isterse başarılı olabilirler.

İşyeri Veteriner Hekimlerin Çalışma Alanları

 • Muayene, poliklinik ve hastaneler,
 • Hayvancılık işletmeleri (üretim, damızlık, ıslah),
 • Ev ve süs hayvanı satış yerleri,
 • Hayvan eğitim ve barınma yerleri,
 • Otel hizmeti veren hayvan bakımevleri,
 • Yetiştirici Birlikleri
 • Hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, park ve panayırlar
 • Hayvansal artıkların toplanması ve bertarafı ile ilgili işletmeler,
 • Veteriner teşhis, analiz ve üretim laboratuvarları,
 • Deney hayvanı üretici, kullanıcı ve tedarikçileri ile deney hayvanları araştırma laboratuvarları
 • Veteriner tıbbi ürünleri üreten, ithal eden, satan ve dağıtan işyerleri,
 • Tıbbi olmayan Veteriner sağlık ürünlerini üreten, ithal eden ve satan işyerleri,
 • Gıda üretim, işleme ve dağıtımı yapan işletmeler,
 • Gıda kontrol laboratuvarları,
 • Yem üretim, işleme ve dağıtımı yapan işletmeler,
 • Haşere ve zararlılarla mücadele yapan işyerleri,
 • Kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmeleri,
 • Eksperlik,
 • Tarımsal danışmanlık büroları,
 • Odaların teklifi ve konseyin onayı ile uygun görülen diğer çalışma alanları

Çalışma Alanları ile İlgili Görev, Yetki ve Sorumluluklar

İşyeri veteriner hekiminin görev aldığı çalışma alanı ile ilgili görev yetki ve sorumlulukları;

Muayene, poliklinik ve hayvan hastaneleri

Veteriner Hekim, 6343 sayılı “Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun” ile Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği ve Hayvan Hastanesi Yönetmeliğinde belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde görevini yürütecektir.

Hayvancılık İşletmelerinde

Hayvancılık işletmelerinde görev alan veteriner hekimler, işletmenin çalışma alanına göre;

 • Hayvan Sağlığı
 • Yem güvenliği
 • Hayvan refahı
 • Suni tohumlama veya embriyo transferleri
 • Hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması
 • Hijyen kurallarının uygulanması ve bu konuda personel eğitimi
 • İlaç uygulamalarının kayıtları ve takibi
 • Veteriner hekim, yukarıda belirtilen konularda ilgili yönetmeliklerin gereğini yerine getirmek üzere uygulanması gereken prosedürleri bir plan dahilinde belirler ve işletme sahibine bir rapor halinde bildirir ve uygulamaları takip eder.
 • İşletme sahibi ile yapılan sözleşmede belirlenen ve veteriner hekimin bizzat kendisinin uygulama yapması zorunlu konularda gerekli uygulamaları yapar.

Yetiştirici veya Damızlık Birlikleri ile Kooperatiflerde

Yetiştirici Birlikleri ve kooperatiflerde görev alan Veteriner Hekimler, Birliğin çalışma alanına giren hayvan türü veya ırkı ile çalışma amacı doğrultusunda;

 • Bu konuda yapılan yasal düzenlemeler çerçevesinde yetiştirme ve ırk ıslahı çalışmalarını düzenlemek ve takip etmek
 • Suni tohumlama veya embriyo transferi uygulamalarını yapmak ve/veya denetlemek,
 • Kayıtların düzenli tutulması için gerekli düzenleme ve/veya görevlendirme yapmak,
 • Suni tohumlama veya embriyo transferi uygulamalarında Veteriner Hekimleri Odasının belirlediği “Asgari Ücret” e uyulmasını sağlamak,
 • Yapılan sözleşme gereği Veteriner Hekimin bizzat yapması gerekli uygulamaları yapmak

Gıda İşletmelerinde

Gıda işletmelerinde görev alan Veteriner Hekimler işletmenin çalışma alanına göre;

 • İşletmenin uyması gerekli yönetmelik hükümleri doğrultusunda izlenebilirliği sağlayan kayıtların takibi, iyi hijyen uygulamaları veya tehlike analizi ve krıtik kontrol noktaları/HACCP uygulamaları, gibi güvenli gıda üretimini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak ve bu kuralların uygulanmasını takip etmek,
 • Resmi veya yetkilendirilmiş Veteriner Hekimin görev aldığı kanatlı kesimhanelerinde gerektiğinde muayene görevini üstlenmek (bu durumun sözleşmede belirtilmesi gerekir)
 • Resmi veya yetkilendirilmiş Veteriner Hekimin görev aldığı işletmelerde; işletmeyi ilgili yönetmelikler çerçevesinde kontrol ve denetime hazır bulundurulmasını sağlamak ve denetimlerde belirlenen eksiklikleri işletmeye bildirerek giderilmesi için gerekli tedbirleri aldırmak.
 • Personel için gerekli olan eğitimleri yapmak veya yaptırmak.

Hayvansal artıkların toplanması ve bertarafı ile ilgili işletmelerde

Bu tür işletmelerde görev alan Veteriner Hekimler işletmenin çalışma alanına göre;

 • “İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde işletmede alınması gerekli tedbirleri belirler, yazılı olarak işletmeye bildirir ve uygulamaları takip eder

Hayvan satış yerlerinde

Hayvan satış yerlerinde görev alan Veteriner Hekimler satış yerinin çalışma alanına göre;

 • “Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik” ve “Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” te yer alan hijyen, hayvan refahı ve hayvan sağlığı ile ilgili hükümlerin uygulanması ile ilgili çalışmaları yaparak alınması gerekli tedbirleri belirler, işletme sahibine bildirir ve uygulamaları takip eder.
 • Eksiklikleri belirler, giderilmesi için rapor halinde İşletme sahibine iletir.
 • Veteriner hekim satış yerine gelen hayvanları muayene eder ve belgelerini kontrol eder. Hasta veya belgeleri tam olmayan hayvanları satış yerine alınmasını engeller.

Veteriner Sağlık Ürünleri ile ilgili işletmelerde

Veteriner sağlık ürünleri ile ilgili işletmelerde çalışan veteriner hekimler, bu işletmede üstlendikleri görevin özelliğine göre “Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik”, “Tıbbi olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri Yönetmeliği” inde bu görevler için belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir.

Eksperlik

Çeşitli kurum ve kuruluşlar adına eksperlik veya bilirkişilik yapan veteriner hekim çalışma bölgesindeki veteriner hekimleri odasına kayıtlı olmak ve oda tarafından belirlenen asgari ücrete uymak zorundadır.

Yem İşletmelerinde

Yem işletmelerinde görev alan veteriner hekim yemle ilgili yasal düzenlemelerde yer alan üstlendiği görevle ilgili olarak belirlenen yetki ve sorumlulukları yerine getirir.

Haşere ve zararlılarla mücadele işlerinde

Haşere ve zararlılarla mücadele işlerinde çalışan veteriner hekim bu konuda yapılan yasal düzenlemelerde belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir.

Deneysel ve Bilimsel Amaçlı Kullanılan Hayvanların Üretim Yerleri

“Deneysel Ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik” te alacağı görev konusunda belirlenen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde görevini yerine getirir.

Genel Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 • Kamu dışı işyerlerinde görev alan veteriner hekimlerin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdadır.
  Bu Yönergede belirlenmiş tüm görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirirken, mesleki hizmete yönelik mevzuata, bağlı bulunduğu Veteriner hekimler odasının almış olduğu kararlara ve tüm mesleki etik kurallara uymak,
 • Görev yaptığı hizmet alanı ile ilgili Resmi makamlarca belirlenen yasal düzenlemelere uymak ve takip etmek, Yetkili idare tarafından yapılan resmi kontrol ve denetimler sırasında görevlilere gereken
  bilgi ve belgeleri sunmak, resmi kontrol ve denetime yardımcı olmak,
 • İşyeri ile yapılan “tip sözleşme” kurallarına uymak,
 • Hizmet Sözleşmesinde belirtilen gün ve saatlerde görev alanı dışında mesleki faaliyette bulunmamak,
 • Görev yaptığı alanla ilgili haksız rekabet kurallarına fırsat vermemek,
 • TVHB veya odalar tarafından belirlenen asgari ücret tarifesine uymak,
 • TVHB, Oda ve yetkili idareler tarafından çalıştığı işyerinin faaliyeti ile ilgili düzenlenen ve katılınması zorunlu olarak belirlenen eğitim ve kurslara katılmak zorundadır

Ayrıca Bakınız

İçerik güncellenmektedir, eklemek istedikleriniz, düzenlenmesini istediğiniz alanları yorumlardan bildirirseniz, konu düzenlenmeye devam edecektir.

Kaynaklar:

 1. 6343 Sayılı Kanun Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun – https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.6343.pdf
 2. Resmi Gazete – 02.02.2008 tarih ve 26775 sayılı “Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik” https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/02/20080202-9.htm
 3. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği – https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=7&MevzuatNo=10644&MevzuatTertip=5
 4. Mezuniyet Öncesi Veterinerlik Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı​ https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi/ulusal-cekirdek-egitimi-programlari
 5. Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik – https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/02/20080202-9.htm
 6. Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111217-9.htm
 7. Kamu Dışında Görev Alan Veteriner Hekimlerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150713-9.htm
 8. Kamu Dışında Görev Alan Veteriner Hekimlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Eğitim ve Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge
 9. VeterinerHekimiz.Biz internet sayfası ile sosyal medya ağlarından iletilen bilgiler ile VeterinerHekim sayfalarından alıntılar
 10. Veterinarian Sayings and Veterinarian Quotes, Quotes and Sayings About Veterinarian, Animal Lover Sayings, Livestock Sayings Veterinarium

Veteriner Hekim

Üyelik Tarihi:  8 October 2021