1. Anasayfa
 2. Veteriner Hekimlik
 3. Veteriner Hekimlerin Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları
Veteriner Hekim Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

Veteriner Hekimlerin Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

Veteriner Hekim kimdir? Ne İş Yapar?

Veteriner hekim; dünyadaki tüm hayvan türlerinin bakımı, sağlığı ve beslenmesi ile ilgilenen, hayvanların sağlığını korumak için önlemler alan, hastalıkların tanısını koyup tedavisini belirleyen, hayvanların üremeleri ve bakımları ile ilgilenen; aynı zamanda gıda hijyeni ve teknolojisi alanında faaliyet gösteren üniversitelerin Veteriner Fakültesinden lisans derecesinde mezun olmuş kişilerdir.

Veteriner Hekimler evcil, küçük ve büyükbaş hayvanların sağlığının korunması, hastalıkların teşhisi, tedavisi, hayvanlar arasında salgın hastalık ve (zoonozlarla) hayvandan insana geçen hastalıklarla mücadele, hayvan ırklarının iyileştirilmesi, hayvansal ürünlerin artırılması, bunların insan sağlığındaki yeri konularında çalışmalar yapan kişidir.

Ülke hayvancılık politikalarına duyarlı, hayvan sağlığı ile ilgili konularda ülke gereksinimlerinin bilincinde ve bu yönde kendini geliştirebilen, çiftlik ve ev hayvanlarına yönelik üretim ve klinik bilgiye sahip, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla ilgili donanımlı, davranışları veteriner hekimliği meslek etiği ve geleneklerine uygun, veteriner hekimliği biliminin ilerlemesi için çalışan, hastalarına ve hasta sahiplerine karşı sorumlu, çevre koşullarına göre en yüksek veteriner hekimliği standartlarını kullanan, gıda güvenliğinde söz sahibi ve hayvan refahını ön planda tutan veteriner hekimler yetiştirmek.

Veteriner Hekimlerde Olması Gereken Özellikler

Veteriner hekim olmak isteyenlerin;
– Normalin üzerinde bir akademik yeteneğe sahip,
– İnceleme, araştırma merakı olan, iyi gözlem yapabilen,
– Fen bilimlerine özellikle biyolojiye ve kimyaya ilgi duyan,
– Hayvanlarla ilgilenmekten hoşlanan,
– Çabuk ve doğru karar verebilen,
– Sabırlı, dikkatli, düzenli,
– Görme, işitme duyuları ile el ve ayakları sağlam,
– Sorumluluk sahibi
kimseler olmaları gerekir.

Veteriner Hekimlerin Çalışma Ortamı ve Koşulları

Veteriner hekimler ayakta, oturarak, eğilerek, diz çökerek vb. çalışabilirler. Büroda çalıştığı gibi salgın ve paraziter hayvan hastalıkların görüldüğünde sık sık köylere gitmek zorunda kalabilir. Hayvanların bulunduğu ortamlar nemli olup, havada rahatsız edici koku vardır. Ayrıca tepme, düşme, ısırma, tırmalama gibi hayvanlardan gelebilecek tehlikelerle karşı karşıyadır.

Çalışma Saatleri: Veteriner hekim normal çalışma saatleri dışında, resmi tatil günlerinde de çalışmak zorunda kalabilir. Veteriner hekimler, tüm acil müdaheleler için 7 gün 24 saat esasına göre nöbetçi ekip veya serbest veteriner hekim olarak sağlık hizmeti vermektedirler.

İş Güvenliği: Çalışırken iş elbisesi (önlük) giyer, eldiven ve maske kullanır. Hayvanların muayenesi ve tedavisinde gerekli tıbbi önlemler alınmalıdır.

Veteriner Hekim Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Veteriner hekim olabilmek için Veteriner Fakültelerinin birinden mezun olmak gerekir. Veterinerlik bölümü 5 yıllık lisans bölümüdür. Öğrencilerin mezun olabilmeleri zorunlu derslerinin hepsini başarı ile tamamlamaları gerekmektedir ve zorunlu stajlarını tamamlamaları gerekmektedir.

Veterinerlik eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler yüksek lisans derecesiyle mezun olur ve “Veteriner Hekim” unvanı verilir.

Veteriner Fakültelerinde Eğitim Konuları

Temel Konular: Medikal Fizik, Kimya (İnorganik ve Organik), Hayvan Biyolojisi, Zooloji, Hücre Biyolojisi, Yem Bitkileri Biyolojisi ve Toksik Bitkiler, Biyoistatistik

Temel Bilimler: Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Genel ve Moleküler Genetik, Farmakoloji, İlaç Bilgisi ve Farmakoterapi, Patoloji, Toksikoloji, Parazitoloji, Mikrobiyoloji, İmmunoloji, Epidemiyoloji, Mesleki iletişim, Mesleki Etik, Etoloji, Hayvan Refahı, Hayvan Besleme

Klinik Bilimler: Doğum, Reprodüksiyon ve Reprodüktif Hastalıklar, Diyagnostik Patoloji, İç Hastalıkları ve Cerrahi, Anestezi, Koruyucu Hekimlik, Diyagnostik Görüntüleme, Kamu Veteriner Hekimliği ve Halk Sağlığı, Veteriner Hekimlik Kanunları, Adli Veteriner Hekimlik ve Sertifikalandırma, Tüm Yaygın Evcil Hayvan Türlerinde Tedavi, Tüm Yaygın Evcil Hayvan Türlerinde Propedötik

Hayvansal Üretimi: Hayvansal Üretim ve Üreme, Yemlerin Muayenesi ve Kontrolü, Ekonomi, Zootekni, Sürü Sağlığı Yönetimi

Gıda Güvenliği ve Kalitesi: Hayvansal gıdaların ve bileşimde hayvansal gıda bulunan ürünlerin muayene ve kontrolü, Gıda Hijyeni ve Gıda Mikrobiyolojisi, Kesimhane ve Gıda İşletme Tesislerinde Uygulama, Gıda Teknolojisi (Analitik Kimya dahil)

Son dönemde de İntörn Veteriner Hekim olarak eğitim alırlar.

Veteriner Hekimlik Hakkında Genel Bilgiler

Veteriner hekimlik programından mezun olan veteriner hekim; koruyucu hekimlik, hayvan hastalıklarının tanı ve tedavisi, hayvan refahı, hayvan ıslahı, hayvan besleme ve yetiştirme, hayvansal gıda üretimi ile kontrolü ve veteriner halk sağlığı gibi hizmetleri nitelikli bir şekilde sunabilmelidir.

• Veteriner Hekim; Veteriner hekimlik mevzuatına temel teşkil eden ulusal ve uluslararası düzenlemeleri bilir.
• Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi sahibidir.
• Hayvan sağlığı, refahı ve halk sağlığı hizmet kalitesinin artırılmasına katkıda bulunacak düzeyde bilgiye sahiptir.
• Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal (anatomik, histolojik), işlevsel (fizyolojik, biyokimyasal, vb.) ve davranışsal özellikleri hakkında bilgi sahibidir.
• Klinik öncesi bilimler ile ilgili temel bilgilere sahip olmalıdır.
• Hastalıkların teşhisi, korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgilere sahiptir.
• Zoonoz hastalıklar hakkında yeterli bilgiye sahiptir
• Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde biyoistatistik, seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgilerine sahiptir.
• Yetiştiricilikte hayvan refahı kurallarını bilir.
• Farklı hayvan türlerinin yetiştirme şekilleri, ihtiyaçları ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda verimli ve sağlıklı yetiştiricilik için gerekli yöntemler konusunda bilgi sahibidir.
• Koruyucu hekimlik ve sürü sağlığı konuları da dâhil olmak üzere; hayvanların beslenmesi, beslenmeye bağlı hastalıkların tanımı, bu hastalıklardan korunma amaçlı özel besleme yöntemleri, özel yem hammaddeleri ve yem katkı maddelerini tanır. Ayrıca sağlığının korunması amacıyla yem hijyeni ve işleme teknolojisi ile ekonomik, sağlıklı, dengeli ve çevre dostu hayvan besleme bilgilerine sahiptir.
• Klinik işletme yönetim ilkelerini bilir.
• Kanıta dayalı veteriner hekimlik uygulamaları konusunda bilgi sahibidir.
• Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini bilir.
• Veteriner biyolojik ve tıbbi ürünlerinin yan etki ve reaksiyonlarını bilir.
• Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
• İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimden tüketime kadar olan tüm aşamalarında hijyen ve teknoloji ve kontrol yöntemleri bilgisine sahiptir.
• Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim ve işletmecilik stratejileri konusunda bilgi sahibidir.
• Deney hayvanları, hastalıkları ve uygulamaları hakkında temel bilgiye sahiptir

• Hayvan sağlığı, refahı ve halk sağlığı standartlarına uygun olarak, hayvan türüne uygun önleyici programlar önerir ve uygular.
• Tek veya sürü halindeki hayvanların ve bulunduğu çevrenin anamnezini doğru alır.
• Eksik bilgi ve durumlarla başa çıkma ve değişime uyum sağlama becerisini gösterir.
• Acil bir durumda tüm türlere müdahale eder ve ilk yardım gerçekleştirir.
• Hasta hayvanları güvenli bir şekilde zabturapt altına alır ve müdahale eder. Bu işlemleri yaparken kendisine yardım edenleri yönlendirir.
• Tam bir klinik muayene yapar.
• Hayvanlarda olması muhtemel hastalıkları klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuvarlara gönderir ve/veya test eder.
• Uygun tedavi planları geliştirir ve tedaviyi hastanın çıkarlarına ve mevcut kaynaklara göre uygular.
• Veteriner tıbbi ürünler ve ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibidir. Akılcı ve sorumlu kullanımını göz önünde bulundurarak ilaçları reçetelendirir. İlaç etkileşimlerini ve zehirlenmeleri bilir ve tedavi uygulamalarını yapar.
• Adli veteriner hekimlik konusunda bilgi sahibidir.
• Uygun bilgi teknolojilerini kullanarak hasta ve numune kayıtlarını tutar, gerektiğinde hayvanların sağlık durumları ve verimleriyle ilgili raporları hazırlar.
• Bulaşıcı ve salgın hastalıkların kontrolü̈ amacıyla, biyogüvenlik dâhil, gerekli önlemleri alır.
• İhbarı zorunlu ve zoonotik hastalıkların belirtilerini tespit eder ve ilgili makamlara bildirmek de dâhil olmak üzere uygun önlemleri alır.
• Ekipmanların sterilizasyonu ve giysilerin dezenfeksiyonu dâhil, biyogüvenlik prensiplerini doğru şekilde uygular.
• Gerektiğinde güvenli bir şekilde sedasyon ve/veya anestezi yöntemlerini uygular.
• Aseptik cerrahi prensiplerini uygular.
• Ağrıyı değerlendirir ve yönetir.
• Ötenazi gereken durumlarda uygun yöntemleri kullanır.
• Her türlü tıbbi, kimyasal ve tehlikeli atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesini sağlar.
• Bir hayvanın veya hayvan grubunun fiziksel durumunu, refahını ve yetiştirme koşullarını değerlendirir. Hayvan sahiplerine yetiştirme ilkeleri hakkında bilgi verir.
• Irk ve yaş tayini yapar. Sürü yönetimi programlarını yapar ve uygular.
• Hayvan türüne özgü bakım-besleme programlarını (gerekli yem maddeleri, yem katkı maddeleri, üretim teknolojileri, rasyon formülasyonlar) hazırlar ve uygular.
• Gıda üretimi amacıyla yetiştirilen hayvanların kesim öncesi (ante-mortem) muayenesini yapar, sağlık durumlarını ve hayvan refahı ile ilgili hususları inceler. Gıda güvenliğini ve kalitesini etkileyen koşulları tanımlar, gıda zinciri için uygun olmayan hayvanları elimine eder.
• Gıda amacıyla yetiştiriciliği yapılan hayvanların ölüm sonrası (post-mortem) et muayenelerini yapar, gözlemlerini kaydeder, numune alır, saklar, taşır ve ilgili birimlere gönderir.
• İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretim aşamalarında görev alır, üretimin hijyenik olarak yapılmasını ve/veya üretimi denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü̈ yapar.
• Veteriner hekimlik eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
• İşletme ve bölge özelliklerini göz önünde bulundurarak, ekonomi prensiplerine uygun yetiştiricilik yapılmasını sağlar.
• İş güvenliği ve biyogüvenlik tedbirlerini alır ve uygular.
• Çevre sağlığı kurallarının bilincindedir ve doğayı korumaya yönelik uygulamaları yapar.
• Deney hayvanlarında temel maniplasyon tekniklerini uygular, hayvan deneylerinde güvenilirlik ve hayvan kullanım etiği konularında evrensel kuralları uygular.
• Gerektiğinde veteriner hekimlik mevzuatına temel teşkil eden yasalara ve bunlara bağlı olarak oluşturulmuş ikincil mevzuata ulaşma, bu düzenlemeleri yorumlama ve bu sayede hak, yetki ve sorumluluklarının sınırlarını öğrenebilme becerisine sahiptir.
• Karşılaşacağı etik problemlerin çözümünde nedenselleştirme ve karar verme becerilerini kullanır.

• Yetki ve sorumluluklarının farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahiptir.
• Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir.
• Veteriner hizmetlerinin verildiği alanlarda sağlık ve biyogüvenliği teşvik eder, izler ve sürdürür.
• Kalite güvence sistemleri hakkında bilgi sahibidir; risk yönetimi ilkelerini faaliyetlerinde uygular.
• Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, aldığı görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
• Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde mesleki etik ve deontoloji kuralları çerçevesinde diğer uzmanlar ile iş birliği içinde çalışır.
• Mesleki deontolojiyi bilir ve uygular

• Doğru mesleki bilgiye ulaşır ve bunları gerektiğinde uygular.
• Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler.
• Mesleki gelişim ve yetenekler kazanmak için, yaşam boyu öğrenme ve eğitimi taahhüt eder. Edindiği mesleki tecrübeyi kaydederek kendinden sonrakilere aktarır.
• Kullanacağı ilaçlarla ilgili uygun veri kaynaklarına erişir.
• Mesleki bilgilerini güncel tutacağı ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği alanı ile ilgili kongre, sempozyum gibi mesleki etkinliklere katılır ve/veya güncel makalelerin yayınlandığı dergi ve kitapları takip eder.
• Makale ve sunumları eleştirel olarak yorumlayabilir ve değerlendirebilir.
• Performansını arttırmak için öz denetim ve akran grubu inceleme süreçlerine katılır.
• Ulusal veteriner hekimlik mevzuatının temel prensipleri hakkında genel bilgileri kavrar, bu konular hakkında güncel ve güvenilir düzenlemelere ulaşır.

• Veteriner hekimin faaliyet gösterdiği ekonomik, sosyokültürel ve duygusal koşulları anlar.
• İlgili kitleye uygun dili kullanarak hayvan sahipleri, işletme sahipleri/çalışanları, toplum, meslektaşlar, sivil toplum kuruluşları ve yetkili makamlar gibi kişi ve kurumlarla etkili iletişim kurar.
• Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
• Halk ve hayvan sağlığı ile refahını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verir ve etkinlikler düzenler.
• Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir.
• Mesleki kurul ve kuruluşlarda alanı ile ilgili görevler alır.
• Hayvanın ekonomik değeri, sağlığı, refahı ve halk sağlığı konularının ortak ele alınmasını gerektiren karmaşık problemlerde, ortaya çıkması olası gerilimlerin üstesinden gelebilme becerisine sahiptir.

• Hukukun üstünlüğü ve anayasanın bağlayıcılığına inanır ve mesleki faaliyetleri sırasında bu ilkenin gereklerini yerine getirir.
• Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir, gerektiğinde bu değerleri savunur.
• İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin haklarına saygılıdır.
• Tüm mesleki uygulamalarında hayvan refahını gözetir.
• Çevreye karşı saygılı ve çevre sorunları konusunda duyarlıdır.
• Çevre kirliliği, veteriner halk sağlığı, zoonozlar, antibiyotik dirençlilik, akılcıl ilaç kullanımı ve farmakovijilans konularına duyarlı olur.
• Hastalık ve tedavi süreçlerini etik ve maliyet-etkin olarak planlar ve yönetir.
• Sahiplenilen ve/veya kullanılan hayvanlara ilişkin etik algının biçimlendirilmesinde topluma liderlik eder.
• Mesleki uygulamalar sırasında karşılaştığı problemlerin, ikilemlerin ahlaki niteliği olanlarını ayırt edebilir, bu ikilemin/problemin etik tartışma evreninin konusu olup olmadığını anlayabilir.

Veteriner Hekimlerin Görevleri

– İş organizasyonu yapar, Çevre koruma önlemleri alır, Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.
– İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular, Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
– Yurdun çeşitli bölgelerinin, iklim, tarımsal yapı ve pazarlama koşullarına uygun hayvan tür ve ırklarının saptanması, mevcut olanların iyileştirilmesi, verimlerini artırıcı yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması gibi çalışmalarda bulunur,
– Hayvanların hastalık, sakatlık ve yaralarını teşhis ederek, gerekli ameliyat ve tedavilerini yapar,
– Hayvansal besinlerin sağlıklı bir biçimde ve yeterince üretilmesini sağlar, halkı hayvansal besinlerle yayılabilecek hastalıklardan korumak için, besinlerin kalite yönünden denetimini yapar ve sağlıklı bir biçimde hazırlanması, korunması, taşınması için uygun yöntemleri araştırır,
– Hayvanların bakım ve beslenmesi, sağlıklarının korunması, hayvan ürünlerinin değerlendirilmesi konularında, hayvan yetiştiricilerini aydınlatmak amacıyla eğitim programları düzenler ve bu konularda yazılı kaynaklar hazırlar, bunların basım ve dağıtımının gerçekleştirilmesini sağlar,
– Salgın ve paraziter hayvan hastalıklarının önlenmesi için her türlü tıbbi çalışmaları yapar, gerekli tedbirleri alır ve aşı, serum vb. ilaçlar üzerinde araştırmalar yapar, var olanları hazırlar ve uygular,
– Suni tohumlama ve embriyo transferi gibi biyoteknolojik yöntemlerle hayvanlarda döl verimini artırma ve ıslah çalışmalarında bulunur. Damızlık hayvan yetiştirilmesini sağlar,
– Zoonozların yayılmasını önler ve tedavi yöntemleri geliştirir.

Veteriner Hekimlerin İş Bulma Olanakları

Veteriner hekimlerin çalışabileceği çok sayıda iş bulunmaktadır.
• Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Gümrük Muhafaza Müdürlükleri’nin hayvan sağlığı bölümlerinde,
• Türk Silahlı Kuvvetleri hayvan sağlığı ve gıda kontrol hizmetlerinde,
• Emniyet Genel Müdürlüğü,
• Türkiye Jokey Kulübü’ne bağlı hayvan hastanelerinde,
• Büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinin hayvan hastanesi, hayvan barınakları, kesimhaneler ve gıda denetim birimlerinde,
• Akademik personel olarak Veteriner Fakülteleri’nde ve Veteriner Meslek Liselerinde,
• Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu araştırma laboratuvarlarında,
• Et ve Balık Kurumu kesimhanelerinde,
• Özel klinik, poliklinik ve hayvan hastanelerinde,
• Özel at, sığır, koyun, keçi, tavuk çiftliklerinde,
• İlaç, yem ve hayvancılık ekipmanları alanlarında faaliyet gösteren özel firmalarda,
• Hayvan kesimi yapan özel kombinalarda ve şarküterilerde,
• Süt ve süt ürünleri işleyen özel firma ve mandıralarda,
• Hayvan derisi işleyen fabrikalarda çalışma imkânlarına sahiptirler.
• Halk sağlığı ve çevre sağlığıyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarda

Veteriner Hekim İş İlanları

Veteriner hekimler, Çiftlik hayvanları, pet hayvanları, yaban hayvanları, egzotik hayvanlar, su hayvanları, kümes hayvanları, arı ve ipek böceği gibi hayvanların ırklarının ıslahı, üretimi, yetiştirilmesi, beslenmesi, verimliliklerinin artırılması, sağlıklarının korunması, hastalıklarının tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, insanların zoonotik hastalıklardan korunması, hayvansal üretimin artırılması, hayvansal gıdaların üretimi, güvenilirliği ve üretim teknolojileri konularında çalışarak, eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma yapabilerek, bu alanlarda çalışırken hayvan ve hayvan sahibi haklarını ve meslek etiğini gözeterek, eğitimi sırasında edindiği bilgiler ışığında hayvancılık ve hayvan sağlığı sektöründe görev yaparlar.

Veteriner Hekim İş ilanları, İş arayanlar sayfaları arasından kariyer hedeflerinize uygun iş ilanlarına, firmalara, iş verenlere CV, Özgeçmiş, İş deneyimi, Staj, Mesleki gelişme ve almış olduğunuz eğitim, sertifikaları göndererek iş başvurusu yapabilirsiniz.

Veteriner Hekim İş İlanlarını inceleyin

Veteriner Hekim Maaşları Ne Kadardır?

Türkiye’de Veteriner Hekim Maaşları

İşyeri Veteriner Hekimlerinin ücretleri, Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez konseyi tarafından onaylanan asgari ücretin altında olamaz. Belirlenen asgari ücret net ücret olup herhangi bir kesinti uygulanamaz.

Veteriner hekimler ne kadar maaş alır?
Aşağıdaki tabloda yer alan maaşlar Tam zamanlı çalışma / net maaşlar üzerinden odaların belirlemiş olduğu en düşük maaşlar olup, Veteriner hekim maaşları çalışma ortamı, deneyim, beceri, konum, yaş, uzmanlık seviyesi gibi faktörlere göre değişiklik gösterir.

Asgari (En Düşük) Veteriner Hekim Maaşları

2015 yılı asgari veteriner hekim maaşı 3.000 TL
2016 yılı asgari veteriner hekim maaşı 3.300 TL
2017 yılı asgari veteriner hekim maaşı 3.750 TL
2018 yılı asgari veteriner hekim maaşı 4.200 TL
2019 yılı asgari veteriner hekim maaşı 5.200 TL
2020 yılı asgari veteriner hekim maaşı 5.750 TL
2021 yılı asgari veteriner hekim maaşı 6.560 TL
2022 yılı asgari veteriner hekim maaşı 9.200 TL

Yurtdışında Veteriner Hekim Maaşları

Dünya genelinde veteriner hekim maaşları ne kadar diye merak ediyorsanız, veteriner hekimlerin ne kadar kazandığını inceleyebilirsiniz. Veteriner hekimlerin maaşının deneyim, konum, yaş gibi bir çok faktöre bağlı olduğunu unutmamalıyız. Tecrübeli veteriner hekimlerin daha yüksek maaş aldığı kesin. Maaş bilgileri kamuya açık verilerden alınmış olup, düzenleme ve listede ekli olmayan ülkelerin eklenmesi için yorum yazmaktan çekinmeyin.

Yıllık ortalama Veteriner Hekim Maaşları
ABD: 92.048 $
Avrupa: 44.000 Euro
Hawaii: 198.600 dolar
Kanada: 53.915 dolar
Danimarka: 47.000 € ile 51.216 $
Katar: 60.959 dolar
Lüksemburg: $53,040
Hollanda: 69,244 dolar
İzlanda: 65.935 $ yıllık gelir
Almanya: 49.261 € ile 53.650 $
İsviçre: 68.722 dolar
Fransa: 70.000 Euro

Yurt Dışında Veteriner Hekimlik yapmak

Yurt dışında da veteriner hekim olmak, veteriner hekimlik yapmak için öncelikle çalışmak istediğiniz ülke için çalışma iznine sahip olmanız, iyi düzeyde yabancı dil biliyor olmanız ve Veteriner hekimlik diplomanızın yurt dışında da geçerli olması, denklik alabilmiş olmanız gerekmektedir.

Yurt dışında, yabancı ülkelerde veteriner hekim olmanın kariyer açısından önemli avantajları olabilir. Veteriner hekimliğin diğer ülkeler de nasıl icra edildiği, ülkelerin kullanmış oldukları farklı yöntem ve teknolojileri, edindiği bilgiler ile kendi ülkesinde de iş olanakları sağlaması gibi kariyer kurma fırsatları sağlar.

Veteriner Hekimlikte Emeklilik Şartları Nelerdir?

Özel sektörde veteriner hekim olarak çalışan erkeklerin işe başlama zamanı 8 Eylül 1999’dan sonra ise 7000 gün prim ödedikleri takdirde 60 yaşında emekli olurlar. İşe başlama tarihleri 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra ise 7200 prim gününü doldurmaları gerekir. Emeklilik yaşı, 60’tan başlayıp 65’e kadar devam eder.

Özel sektörde veteriner hekim olarak çalışan kadınların işe başlama zamanı 8 Eylül 1999’dan sonra ise 7000 gün prim ödedikleri takdirde 58 yaşında emekli olurlar. İşe başlama tarihleri 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra ise 7200 prim gününü doldurmaları gerekir.

Kamuda veteriner hekim olarak çalışan erkekler, 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başladılar ise 25 yıl prim ödedikleri takdirde yaş sınırlaması olmadan primlerini tamamladıkları zaman emekli olurlar. 1 Mayıs 2008 itibarıyla işe başlayan erkekler ise 9000 prim gününü doldurdukları takdirde 60 yaşında emekli olur.

Kamuda veteriner hekim olarak çalışan kadınlar, 8 Eylül 1999 itibarıyla 25 yıl prim ödedikleri takdirde yaş sınırlaması olmadan primlerini doldurdukları zaman emekli olurlar. 1 Mayıs 2008 itibarıyla işe başlayan kadınlar ise 9000 prim gününü doldurdukları takdirde 58 yaşında emekli olur.

Kamu Dışında Görev Alan Veteriner Hekimlerin Çalışma Usul ve Esasları

Kamu Dışında Görev Alan Veteriner Hekimlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Eğitim ve Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin amacı amacı; Hayvansal üretim, hayvan sağlığı, çevre sağlığı, gıda güvenliği, veteriner tıbbi ve tıbbi olmayan ürünlerin üretimi ve hayvansal atıkların bertarafı ile ilgili alanlarda işyeri hekimi olarak çalışan Veteriner hekimlerin nitelikleri, eğitimleri, belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Veteriner Hekimlerin Çalışma Usul ve Esasları

İşyeri veteriner hekimlerin çalışma alanları şunlardır:

– Muayene, poliklinik ve hastaneler,
– Hayvancılık işletmeleri (üretim, damızlık, ıslah),
– Ev ve süs hayvanı satış yerleri,
– Hayvan eğitim ve barınma yerleri,
– Otel hizmeti veren hayvan bakımevleri,
– Yetiştirici Birlikleri
– Hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, park ve panayırlar
– Hayvansal artıkların toplanması ve bertarafı ile ilgili işletmeler,
– Veteriner teşhis, analiz ve üretim laboratuvarları,
– Deney hayvanı üretici, kullanıcı ve tedarikçileri ile deney hayvanları araştırma laboratuvarları
– Veteriner tıbbi ürünleri üreten, ithal eden, satan ve dağıtan işyerleri,
– Tıbbi olmayan Veteriner sağlık ürünlerini üreten, ithal eden ve satan işyerleri,
– Gıda üretim, işleme ve dağıtımı yapan işletmeler,
– Gıda kontrol laboratuvarları,
– Yem üretim, işleme ve dağıtımı yapan işletmeler,
– Haşere ve zararlılarla mücadele yapan işyerleri,
– Kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmeleri,
– Eksperlik,
– Tarımsal danışmanlık büroları,
– Odaların teklifi ve konseyin onayı ile uygun görülen diğer çalışma alanları

Kamu dışı işyerlerinde görev alan veteriner hekimlerin yetki ve sorumlulukları şunlardır:
– Bu Yönergede belirlenmiş tüm görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirirken, mesleki hizmete yönelik mevzuata, bağlı bulunduğu Veteriner hekimler odasının almış olduğu kararlara ve tüm mesleki etik kurallara uymak,
– Görev yaptığı hizmet alanı ile ilgili Resmi makamlarca belirlenen yasal düzenlemelere uymak ve takip etmek, Yetkili idare tarafından yapılan resmi kontrol ve denetimler sırasında görevlilere gereken bilgi ve belgeleri sunmak, resmi kontrol ve denetime yardımcı olmak,
– İşyeri ile yapılan “tip sözleşme” kurallarına uymak,
– Hizmet Sözleşmesinde belirtilen gün ve saatlerde görev alanı dışında mesleki faaliyette bulunmamak,
– Görev yaptığı alanla ilgili haksız rekabet kurallarına fırsat vermemek,
– TVHB veya odalar tarafından belirlenen asgari ücret tarifesine uymak,
– TVHB, Oda ve yetkili idareler tarafından çalıştığı işyerinin faaliyeti ile ilgili düzenlenen ve katılınması zorunlu olarak belirlenen eğitim ve kurslara katılmak zorundadır

İşyeri veteriner hekiminin görev aldığı çalışma alanı ile ilgili yetki ve sorumlulukları şunlardır:

Hayvancılık İşletmelerinde;

Hayvancılık işletmelerinde görev alan veteriner hekimler, işletmenin çalışma alanına göre;
Hayvan Sağlığı, Yem güvenliği, Hayvan refahı, Suni tohumlama veya embriyo transferleri, Hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması, Hijyen kurallarının uygulanması ve bu konuda personel eğitimi, İlaç uygulamalarının kayıtları ve takibi, Veteriner hekim, yukarıda belirtilen konularda ilgili yönetmeliklerin gereğini yerine getirmek üzere uygulanması gereken prosedürleri bir plan dahilinde belirler ve işletme sahibine bir rapor halinde bildirir ve uygulamaları takip eder.
İşletme sahibi ile yapılan sözleşmede belirlenen ve veteriner hekimin bizzat kendisinin uygulama yapması zorunlu konularda gerekli uygulamaları yapar.

Yetiştirici veya Damızlık Birlikleri ile Kooperatiflerde;

Yetiştirici Birlikleri ve kooperatiflerde görev alan Veteriner Hekimler, Birliğin çalışma alanına giren hayvan türü veya ırkı ile çalışma amacı doğrultusunda;
Bu konuda yapılan yasal düzenlemeler çerçevesinde yetiştirme ve ırk ıslahı çalışmalarını düzenlemek ve takip etmek, Suni tohumlama veya embriyo transferi uygulamalarını yapmak ve/veya denetlemek, Kayıtların düzenli tutulması için gerekli düzenleme ve/veya görevlendirme yapmak, Suni tohumlama veya embriyo transferi uygulamalarında Veteriner Hekimleri Odasının belirlediği “Asgari Ücret” e uyulmasını sağlamak, Yapılan sözleşme gereği Veteriner Hekimin bizzat yapması gerekli uygulamaları yapmak.

Gıda İşletmelerinde;

Gıda işletmelerinde görev alan Veteriner Hekimler işletmenin çalışma alanına göre;
İşletmenin uyması gerekli yönetmelik hükümleri doğrultusunda izlenebilirliği sağlayan kayıtların takibi, iyi hijyen uygulamaları veya tehlike analizi ve krıtik kontrol noktaları/HACCP uygulamaları, gibi güvenli gıda üretimini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak ve bu kuralların uygulanmasını takip etmek,
Resmi veya yetkilendirilmiş Veteriner Hekimin görev aldığı kanatlı kesimhanelerinde gerektiğinde muayene görevini üstlenmek (bu durumun sözleşmede belirtilmesi gerekir)
Resmi veya yetkilendirilmiş Veteriner Hekimin görev aldığı işletmelerde; işletmeyi ilgili yönetmelikler çerçevesinde kontrol ve denetime hazır bulundurulmasını sağlamak ve denetimlerde belirlenen eksiklikleri işletmeye bildirerek giderilmesi için gerekli tedbirleri aldırmak.
Personel için gerekli olan eğitimleri yapmak veya yaptırmak.

Hayvansal artıkların toplanması ve bertarafı ile ilgili işletmelerde;

Bu tür işletmelerde görev alan Veteriner Hekimler işletmenin çalışma alanına göre;
“İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde işletmede alınması gerekli tedbirleri belirler, yazılı olarak işletmeye bildirir ve uygulamaları takip eder.

Hayvan satış yerlerinde;

Hayvan satış yerlerinde görev alan Veteriner Hekimler satış yerinin çalışma alanına göre;
“Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik” ve “Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” te yer alan hijyen, hayvan refahı ve hayvan sağlığı ile ilgili hükümlerin uygulanması ile ilgili çalışmaları yaparak alınması gerekli tedbirleri belirler, işletme sahibine bildirir ve uygulamaları takip eder. Eksiklikleri belirler, giderilmesi için rapor halinde İşletme sahibine iletir.
Veteriner hekim satış yerine gelen hayvanları muayene eder ve belgelerini kontrol eder. Hasta veya belgeleri tam olmayan hayvanları satış yerine alınmasını engeller.

Laboratuvarlarda;

Laboratuvarda çalışan veteriner hekim “Veteriner teşhis ve analiz laboratuvarları yönetmeliği”, “Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik” te belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir.

Veteriner Sağlık Ürünleri ile ilgili işletmelerde;

Veteriner sağlık ürünleri ile ilgili işletmelerde çalışan veteriner hekimler, bu işletmede üstlendikleri görevin özelliğine göre “Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik”, “Tıbbi olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri Yönetmeliği” inde bu görevler için belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir.

Eksperlik;

Çeşitli kurum ve kuruluşlar adına eksperlik veya bilirkişilik yapan veteriner hekim çalışma bölgesindeki veteriner hekimleri odasına kayıtlı olmak ve oda tarafından belirlenen asgari ücrete uymak zorundadır.

Yem İşletmelerinde;

Yem işletmelerinde görev alan veteriner hekim yemle ilgili yasal düzenlemelerde yer alan üstlendiği görevle ilgili olarak belirlenen yetki ve sorumlulukları yerine getirir.

Haşere ve zararlılarla mücadele işlerinde;

Haşere ve zararlılarla mücadele işlerinde çalışan veteriner hekim bu konuda yapılan yasal düzenlemelerde belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir

Muayene, poliklinik ve hayvan hastaneleri;

Veteriner Hekim, 6343 sayılı “Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun” ile Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği ve Hayvan Hastanesi Yönetmeliğinde belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde görevini yürütecektir.

Deneysel ve Bilimsel Amaçlı Kullanılan Hayvanların Üretim Yerleri;

“Deneysel Ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik” te alacağı görev konusunda belirlenen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde görevini yerine getirir.

Eğitim ve Belgelendirme

TVHB İşyeri Veteriner Hekimlerinin çalışma alanları ile ilgili eğitim programları hazırlar ve uygular
İşyeri Veteriner Hekimi olarak görevlendirme yapılabilmesi için Veteriner Hekim çalışma alanı ile ilgili belirlenen eğitimlere katılarak belge almış olması zorunludur.
Doktora veya uzmanlık yapmış olan Veteriner Hekimlerin doktora veya uzmanlık alanları ile ilgili iş kollarında istihdam edilmeleri halinde bu hüküm aranmaz.

Sözleşme ve Onay

Bu Yönerge çerçevesinde çalışacak Veteriner hekimler, TVHB tarafından çalışma alanları ile ilgili olarak hazırlanarak Odalara gönderilen tip sözleşmeleri işverenle birlikte imzalayarak notere onaylattıktan sonra Oda yönetim kuruluna başvururlar.
– Oda yönetim kurulları; sözleşmeleri, ilgili mevzuat ve Yönetmelikler ile Birlik Genel Kurul kararlarına uygunluk bakımından inceleyip başvuru tarihinden itibaren 15 gün içinde onaylar.
– İlgili mevzuat ve Birlik Genel Kurul kararlarına aykırılığı tespit edilen sözleşmeler, gerekli düzeltmeler yapılıncaya kadar onaylanmaz
– Sözleşmeler, Oda tarafından onaylandıktan ve Çalışma İzin Belgesinin düzenlenmesinden sonrayürürlüğe girer
– Oda yönetim kurulu tarafından, onaylanmış bir sözleşme olmaksızın herhangi bir işyerinde Veteriner Hekimlik yapılamaz.

Asgari ücret

– İşyeri Veteriner Hekimlerinin ücretleri, TVHB tarafından onaylanan asgari ücretin altında olamaz.
– Asgari ücret tarifesi her yıl Ocak ayında odalar tarafından belirlenir ve Merkez Konseyi tarafından onaylanarak kesinleşir. Belirlenen asgari ücret net ücret olup herhangi bir kesinti uygulanamaz.
– Belirlenen asgari ücretler, günde sekiz saat aynı iş yerinde çalışan Veteriner Hekimler için geçerlidir. Yarım gün veya daha az süreli çalışmayı gerektiren durumlarda ücret belirleme işi çalışma zamanı ile orantılı olarak ilgili Odalarca yapılır.
– Bu yönerge kapsamında görev alan Veteriner Hekimler TVHB veya Odalar tarafından belirlenen asgari ücret tarifesine uymak zorundadır.
– Veteriner Hekimler, çalıştıkları kurumun meslek icrası ile ilgili verdiği hizmetlerde, Birlik tarafından onaylanan asgari ücretin uyulmasından sorumludur.

Veteriner Hekimlerin İş İmkanları ve Çalışma Alanları

Veteriner Hekimler, hayvan sağlığı ve halk sağlığını iyileştirmek için çalışırlar, evcil hayvanlarda ve çiftlik hayvanlarında hastalıkları ve tıbbi durumlarını araştırır, muayene ile teşhis eder, gerekli durumlarda tıbbi ekipmanları kullanarak ameliyat yapar, hastalıklara karşı test ve aşı yapar, ilaç ile reçete ederek tedavileri gerçekleştirir.
Veteriner hekimlik eğitimi almayı düşünüyorsanız, yada hangi alanlarda kariyer seçeneklerinin olduğunu merak ediyorsanız aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.

Veteriner Hekim Kariyer Seçenekleri

Çalışma Alanıİşin NeviYasal Dayanak
Veteriner Poliklinikleri, MuayenehaneSorumlu Yönetici ve Veteriner Hekim6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun
Özel Hayvan HastaneleriSorumlu Yönetici ve Veteriner HekimHayvan Hastaneleri Yönetmeliği
Serbest Veteriner HekimlikVeteriner HekimVeteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği
Veteriner teşhis, analiz ve üretim laboratuvarlarıSorumlu Yöneticilik ve Veteriner HekimVeteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği
Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim YerleriSorumlu Veteriner HekimEv ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik
Gıda üretim, işleme ve dağıtımı yapan işletmelerSorumlu Yöneticilik5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile ilgili yönetmelikler
Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesisleri (Kombina, Mezbaha, Üretim Tesisi, Soğuk Hava Depoları)Sorumlu Yöneticilik ve Muayene Veteriner HekimiKırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
Kanatlı Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesisleri (Kombina, Kesimhane, Üretim Tesisi, Soğuk Hava Deposu)Sorumlu Yöneticilik ve Muayene Veteriner HekimiKanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
Gıda Kontrol LaboratuvarlarıSorumlu Yöneticilik ve Laboratuvar Teknik PersonelGıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik
Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış YerleriSorumlu Yöneticilik1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği
Hazır Kıyma Satış YerleriSorumlu Veteriner Hekim5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile ilgili yönetmelikler
Ham Deri Depolama TesisleriSorumlu YöneticilikDerilerin Elde Edilmesi, Taşınması, Toplanması, Korunması Ambalajlanması ve Depolanması Hakkında Yönetmelik
Yem Fabrikaları, Yem üretim, işleme ve dağıtımı yapan işletmelerSorumlu Müdür / İşletme Şefi / Danışman5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik
Embriyo ve Sperma Üretim MerkezleriSorumlu Yöneticilik ve Veteriner HekimSperma, Ovum ve Embriyo Üretim Merkezlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
Özel HaralarSorumlu Veteriner HekimSafkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelik
Kanatlı Kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmeleriSorumlu Teknik Müdür ve Veteriner HekimKuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmeleri Yönetmeliği
Hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, park ve panayırlarSorumlu Yöneticilik, Veteriner HekimHayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Veteriner Biyolojik Ürünleri İthal Eden FirmalarSorumlu Veteriner HekimVeteriner Biyolojik Numunelerinin Alınması, Nakledilmesi, İthalatı, İhracatı ve Laboratuvar Şartlarına Dair Yönetmelik
Veteriner İlaç İmal / İthal Eden FirmalarVeteriner HekimVeteriner İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Ruhsat Yönetmeliği, Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik
Islah Amaçlı Yetiştirici BirlikleriYöneticilik ve Veteriner HekimIslah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
Organik Tarım Kontrol ve / veya Sertifikasyon KuruluşlarıTemsilciOrganik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Haşere ve zararlılarla mücadele yapan işyerleriSorumlu MüdürHalk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Hayvancılık işletmeleri (üretim, damızlık, ıslah, hayvanat bahçeleri)Sorumlu Yöneticilik, Veteriner Hekimlik
Veteriner ve Beşeri İlaç/Aşı FirmalarıYöneticilik / Mümessil / İlaç Satış Sorumlusu-
Marketler - Alışveriş MerkezleriSorumlu Yöneticilik, Yiyecek - İçecek Alım Sorumlusu-
Hayvancılık ve Su Ürünleri Üretim İşletmeleriYöneticilik ve Veteriner Hekim-
Damızlık Hayvan Satan ŞirketlerYöneticilik ve Veteriner Hekim-
Hayvancılık ve Veteriner Hekimlik Aletleri/ Malzeme İmal Eden ve Pazarlayan ŞirketlerYöneticilik / Mümessil-
Otel hizmeti veren hayvan bakımevleriSorumlu Yöneticilik, Veteriner Hekimlik
Yetiştirici BirlikleriSorumlu Yöneticilik, Veteriner Hekimlik
Hayvansal artıkların toplanması ve bertarafı ile ilgili işletmelerSorumlu Yöneticilik, Veteriner Hekimlik
Deney hayvanı üretici, kullanıcı ve tedarikçileri ile deney hayvanları araştırma laboratuvarlarıSorumlu Yöneticilik, Veteriner Hekimlik
Veteriner tıbbi ürünleri üreten, ithal eden, satan ve dağıtan işyerleriSorumlu Yöneticilik, Veteriner Hekimlik
Tıbbi olmayan Veteriner sağlık ürünlerini üreten, ithal eden ve satan işyerleriSorumlu Yöneticilik, Veteriner Hekimlik
Eksperlik hizmetleriSorumlu Yöneticilik, Veteriner Hekimlik
Tarımsal danışmanlık hizmetleriSorumlu Yöneticilik, Veteriner Hekimlik

Ayrıca Bakınız

* Liste zamanla güncellenecektir. Sizde iş imkanları ve çalışma alanları ile ilgili fikirlerinizi çekinmeden yorum olarak bu konuya yazabilirsiniz.
* Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
* Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
* Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

Kaynaklar

 1. Kamu Dışında Görev Alan Veteriner Hekimlerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ – https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150713-9.htm
 2. Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik – https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/02/20080202-9.htm
 3. Türkiye iş Kurumu Meslekler Sözlüğü – Meslekleri Tanıyalım: Veteriner Hekim, https://esube.iskur.gov.tr/Meslek/MeslekleriTaniyalim.aspx
 4. 6343 Sayılı Kanun Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun – https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.6343.pdf
 5. Mezuniyet Öncesi Veterinerlik Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı​ https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi/ulusal-cekirdek-egitimi-programlari
 6. Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111217-9.htm
 7. Stratejik Meslek Veteriner Hekimlik – Türk Veteriner Hekimleri Birliği – https://tvhb.org.tr/wp-content/uploads/2019/03/Stratejik_Meslek.pdf
avatar of veteriner hekim

Veteriner Hekim

Üyelik Tarihi:  8 October 2021

46 Yorum

 • avatar of zehra yildiz

  Veteriner hekimlerin çalışma alanları ve iş imkanları ilgili çok güzel bir konu olmuş, çoğu merak edilen soruların cevaplarının bulunabileceği içerik derlenmiş. Teşekkür ederiz.

 • avatar of tolgahan alkaş

  Veteriner Hekim maaşlarını ararken bu konuya denk geldim, geniş kapsamlı bir içerik olmuş. Özellikle yurt dışında çalışan veteriner hekimlerin ne kadar maaş aldıklarını merak ediyordum. Daha fazla ülkeye yer verilirse kapsamlı bir içerik olacağına inanıyorum. iyi çalışmalar

 • avatar of aslıhan güler

  Veteriner Muayene ücreti ne kadar? Muayene ücretleri hakkında da bilgi verebilirmisiniz?

 • avatar of ceren atalay

  Merhabalar, Veteriner hekim olmak istiyorum, lise son sınıf öğrencisiyim. Merak ettiğim bazı konular var, yardımcı olursanız sevinirim.
  – Veteriner hekimler kaç saat çalışır? Mesai saatleri çok mu yoğun oluyor?
  – Veterinerlik okumak, tıp okumak kadar zor mu? Veterinerlik okumak mı yoksa tıp okumak mı tam hedefimi belirleyemedim. Doktorlukta, veteriner hekimlikte çok kıymetli meslekler. Hayvanlara olan sevgim ve ilgimden dolayı Veterinerlik, doktorluktan daha fazla aklımı kurcalıyor ve araştırıyorum.
  Veteriner hekimlik nasıl bir meslek? Detaylı anlatımlarınız için teşekkürler, sitenizdeki çoğu sayfayı inceledim.

 • avatar of serhat yöntem

  Veteriner hekim olarak sizi ne tür bir yaşam beklediğini ve mesleğin bazı ortak avantajları ve zorluklarını sitedeki daha önceki açılmış olan konulardan da bakabilirsiniz. Veteriner hekim olmak nasıl bir duygu? Veteriner hekim olmanın faydaları nelerdir, tam tersi olarak da veteriner hekim olmanın zorlukları nelerdir gibi soruların cevapları daha önce veteriner hekim meslektaşlarımızın paylaştığı hikayelerden inceleyebilirsiniz.
  Hayvanlara bakmak, onlarla ilgilenmek, hasta hayvanları sağlığına geri döndürmek, hayvanların bakımları hakkında sahipleri ile konuşmak gibi meslektaşlarımızın deneyimlerini, hikayelerini veteriner hekim forumlarındaki konulardan da inceleyebilirsiniz.

 • avatar of ecem deni̇z

  Üniversitede veterinerlik okumak istiyorum. Veteriner hekimler işsiz kalır mı diye bakmıştım konunuza. Veteriner Hekimlik ile ilgili konuları incelediğimde artık sınavlara daha sıkı çalışmam gerektiğine inanıyorum. Umarım bende aranızda en kısa zamanda yanınızda olurum. Hayvanları ve bu mesleği çok seviyorum.

 • avatar of görkem pekdemi̇r

  Veteriner hekim olmak için öğrencinin okuduğu lisenin önemi yoktur ancak sayısal alanda eğitim almak avantaj sağlar. Her ne kadar kamuda çalışan veteriner hekimlerin mesai saatleri düzenli olsa da, özel sektörde ve klinisyen olarak görev yapan veteriner hekimlerin mesai saatleri çalıştıkları alana göre oldukça değişiklik gösterebilir. Çalıştığınız sektörde tecrübe sahibi olmak, mesleki uzmanlık belgelerine sahip olmanız, ilgi alanlarınız ile ilgili eğitim, seminerlere katılmak size avantajlar sağlayacaktır. Özel sektörde kıdem kazanmak, tanınma ve bilinirlik ihtimali daha fazladır. Kendi veteriner kliniğinizi açabilirsiniz. Uluslararası alanda faaliyet gösteren bir firmada çalışarak yurtdışında da görev yapabilirsiniz.

 • avatar of turgut öztürk

  Henüz meslek seçimini yapmamış arkadaşlarınıza bu sayfaları önerebilirsiniz. Veteriner hekimlik ile ilgili çok fazla bilgi ve detay mevcut

 • avatar of erkan demi̇relli̇

  Veteriner hekimlik mesleğinin en belirgin özellikleri nelerdir? İyi bir veteriner hekim olabilmek için hangi derslerde, alanlarda başarılı olmalıyız?

 • avatar of çiğdem burçin batur

  Üniversitede Veteriner hekimlik okuyan arkadaşlardan Erasmus, Farabi veya Mevlana gibi programlarla yurt dışında eğitim alanlar tecrübelerini paylaşabilirlermi? Yada forumlarda tecrübelerini paylaşan arkadaşlar varsa link verebilirseniz sevinirim.

 • avatar of özlem tuna

  Veteriner hekimlik ile ilgili kısa bilgilerden oluşan bir ödev hazırlarken burayı buldum, en iyi meslek veteriner hekimlik

 • avatar of leyla altinkaya

  Veteriner hekim nasıl olunur kısaca bilgi alabilirmiyim? Veteriner bölümü nedir ve veterinerlik mezunları ne iş yapar

 • avatar of ahmet sungur

  Her yıl kaç veteriner hekim mezun oluyor? Veteriner fakültesi seçerken nelere dikkat etmeliyim?

 • avatar of vildan yücesoy

  Veteriner olmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Kimler veteriner hekim olmalı , bir veteriner hekimin taşıması gereken özellikler nelerdir?
  İyi bir veteriner hekim olmak ve daha kolay iş bulmak için konularınızı inceliyorum. Veteriner hekim olmak bana göre iyi bir meslek seçimi olacaktır.

 • avatar of emre subaşi

  Geçen yaz bir veteriner kliniğinde ve hayvan barınağında gönüllü olarak çalıştım, hayvanlar ile çalışarak kazandığım deneyim ile veteriner hekimlik mesleğinin benim içinde doğru bir meslek olduğuna karar verdim. İkinci üniversite eğitimi almak, veteriner fakültesine girmek için yeniden sınavlara hazırlanıyorum. Başarılı veteriner hekim olabilmek için iyi bir eğitim alıp, kalifiye bir meslek sahibi olmayı hedefliyorum.

 • avatar of kaan şi̇mşek

  Veterinerlik mesleği nedir, Veteriner hekimler ne iş yapar, veteriner hekimlerin çalışma ortamı nedir, veterinerlik mesleğinin özellikleri hakkında detaylı bilgiler verebilir misiniz? İlgi duyduğum konu hakkında meslek etkinliği ve ev ödevi hazırlamam gerekiyor, buradan bulduğum bilgiler sayesinde çevremdekilere de detaylı olarak veteriner hekimliği anlatıyorum.

 • avatar of cengiz şahi̇n

  Veteriner Hekim Seçimi Nasıl Yapılmalı? Veteriner hekim seçiminde dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgiler verebilir misiniz?

 • avatar of ali mete karaca

  Veteriner fakültesinden tıp fakültesine geçiş var mı? yada Tıp fakültesinden Veteriner Fakültesine geçiş var mıdır?
  veteriner hekim kariyerimi Üniversite de akademisyen olarak görev yapmak istiyorum. Hangi alanda uzmanlık seçeceğime karar veremedim, tavsiyeleriniz varsa yorum yazarsanız sevinirim.

 • avatar of derya şen

  Veteriner hekim maaşları için teşekkürler, veterinerlik yapanların ortalama ne kadar kazandığını merak ediyordum.

 • avatar of zeki yalçin

  Veterinerlik iş imkanları gayet fazla, veteriner hekim maaşı 2022 yılı için başlangıç olarak iyi, tecrübeli meslektaşlarımız daha fazlasını alıyor