1. Anasayfa
 2. Veteriner Hekimlik
 3. Veteriner Hekim Andı
Veteriner Hekim Andı Kapak

Veteriner Hekim Andı

Veteriner Hekimliği Mesleğinin Üyeleri Arasına Katıldığım Şu Andan Başlayarak;

 • Yaşamımı insanlık yoluna adayacağıma;
 • Meslek sahibi olmamda emeği geçenlere saygı ve minnettarlığımı koruyacağıma;
 • Sanatımı doğrulukla yapacağıma, mesleğimi onurlandıracağıma;
 • Mesleğimin dünya çapında geliştirilmesini hedefleyeceğime; bu amaçla meslektaşlarımla tam bir anlayış ve işbirliği içinde çalışacağıma;
 • Hayvan ve insan sağlığına çağdaş anlamda bir hizmet sunmayı ilke edineceğime;
 • İnsan ve hayvanların ortak malı olan çevrenin korunması ve olanaklarından tüm canlıların yararlanması için çaba harcayacağıma;
 • Hasta sahiplerinin duygu ve düşüncelerine saygı duyacağıma; sosyal, siyasal ve dinsel farklılık gözetmeksizin, mesleki bilgimin gereğini yapacağıma;
 • Sanatımı uygularken öğreneceğim sırları asla açıklamayacağıma;
 • Bilimsel yöntemlerden sapmadan; deontolojik kurallara uyarak ve etik ilkeleri gözeterek tedavi ve araştırma yapacağıma;

İNSANLIĞIN DEĞERLERİ,
BİLİMİN GERÇEĞİ VE MESLEĞİMİN ONURU ÖNÜNDE
ŞEREFİM ÜZERİNE AND İÇERİM.

Veteriner Hekimlik Meslek Yemini

Veteriner hekimler mezuniyet belgelerini veya diplomalarını almadan önce veteriner fakültelerinde düzenlenen bir törende Merkez Konseyi veya oda temsilcisinin de katılımı ile veteriner hekimliği andını topluca okuyarak Meslek Yemini ederler. Toplantıya katılmayanlara dekan veya görevlendireceği bir yetkilinin, Merkez Konseyinin veya oda temsilcisinin katılımı ile Meslek Yemini ettirilir. Veteriner hekimler, meslek yaşamları boyunca veteriner hekimliği andı, çevre ve doğa koruma bilinci ile İnsan ve Hayvan Hakları Bildirgelerini de göz önünde bulundururlar.

Veteriner hekim andı, Veteriner hekimlerin mesleğe başlamadan önce içtikleri and. Bağlayıcı olmaktan çok simgesel ve deontolojik bir özellik taşır.
Veteriner Hekimliği alanında ilk ant, Amerikan Veteriner Hekimleri Birliği (AVMA) tarafından 1954’de hazırlanmış ve 1969’da modifiye edilmiştir.

Yokohama-Japonya’da 3–9 Eylül 1995 tarihleri arasında toplanan 25. Dünya Veteriner Hekimleri Kongresinde Japon Veteriner Hekimleri Birliği tarafından hazırlanan “Veteriner Hekim Andı”nın bütün ulusal veteriner hekimleri birliklerince örnek alınarak ulusal meslek antlarının oluşturulması istenmiştir (World Veterinary Association, 1995)

Türkiye’de Veteriner Hekim Andı

Türkiye’de, Veteriner Hekimliği Andı ilk kez 1981 yılında, “Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Atatürk’ün Doğumunun 100. Yılını Kutlama Programı” çerçevesinde Prof. Dr. Ferruh Dinçer tarafından kaleme alınarak uygulanmıştır.

Ant metni, 25. Dünya Veteriner Hekimleri Kongresinde kabul edilen “Veteriner Hekim Andı” dikkate alınarak Prof. Dr. Ferruh Dinçer tarafından 1997’de yeniden düzenlenmiş; metne, “mesleğimin Dünya çapında geliştirilmesini hedefleyeceğime”, “insan ve hayvanların ortak malı olan çevrenin korunması ve olanaklarından tüm canlıların yararlanması için çaba harcayacağıma”, “deontolojik kurallara uyarak ve etik ilkeleri gözeterek tedavi ve araştırma yapacağıma” “insanlığın değerleri, bilimin gerçeği ve mesleğimin onuru önünde şerefim üzerine and içerim” ifadeleri eklenmiştir. Bu metin, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi tarafından da onaylanarak 18 Temmuz 1997 tarihinde tüm Veteriner Hekim Odalarına gönderilmiştir.

Dünyada Veteriner Hekim Andları

Veteriner hekim andı Temmuz 1969’da Amerikan Veteriner Hekimleri Birliği Delege Evi tarafından kabul edildi. Kasım 1999’da ve Aralık 2010’da değiştirildi. Yemin şöyledir:
« Veteriner hekimlik mesleğine kabul edilirken. Bilimsel bilgi ve becerilerimi, hayvan sağlığı ve refahının korunması yoluyla toplumun yararına, hayvanların ızdıraplarının önlenmesinde ve onlara yardım etmede, hayvan kaynaklarını korumada, halk sağlığının teşvikinde ve tıbbi bilgilerin ilerlemesinde kullanacağıma ciddiyetle and içerim. Mesleğimi vicdanlı, onurlu ve veteriner tıp etiği ilkelerine uygun olarak icra edeceğim. Bilimsel bilgilerimi ve mesleki becerilerimi bir ömür boyu geliştirme yükümlülüğünü kabul ederim. »

Kanadalı veteriner hekimler tarafından yapılan yemin, 2004 yılında Kanada Veteriner Hekimler Birliği tarafından hazırlandı. Bu yemin ile Amerikan Veteriner Hekimleri Birliğinin kabul ettiği yemin arasında ufak farklılıklar vardır. Yemin aşağıdaki gibidir:
« Veteriner tıp mesleğinin bir üyesi olarak, Bilimsel bilgi ve becerilerimi toplum yararına kullanacağım. Hayvan sağlığını ve refahını teşvik etmek, hayvanların ızdıraplarını dindirmek, kamu ve çevre sağlığını korumak ve karşılaştırmalı tıp bilgilerini ilerletmek için çaba göstereceğim. Mesleğimi vicdanlı, onurlu ve veteriner tıp etiği ilkelerine uygun olarak icra edeceğim. Mesleki bilgi ve yetkinliğimi geliştirmek için; kendimin ve mesleğin yüksek profesyonel ve etik standartlarını korumak için sürekli çaba göstereceğim. »

Birleşik Krallıkta, veteriner hekimlik mesleğin icra edebilmek için Veteriner Hekimler Kraliyet Koleji’ne üye olmak gerekir. Üyelikte yapılan bildiri şöyledir:
« Veteriner Hekimler Kraliyet Koleji üyeliğine haiz olmak üzereyim, Söz veriyorum ve ciddiyetle bildiriyorum ki: veteriner hekimler kraliyet kolejine tüm sadakatim ebedî kalacak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için tüm gücümle gayret göstereceğim. Her şeyden önce davranışlarımdaki doğruluğun meslek çalışmalarımı takip edeceğine ve bakımıma muhtaç tüm hayvanların refahı için çalışacağıma söz veririm. »

Ülke / DernekYemin
AfganistanBeing admitted to the profession of veterinary medicine, I solemnly swear to use my scientific knowledge and skills for the benefit of society through the protection of animal health and welfare, the prevention and relief of animal suffering, the conservation of animal resources, the promotion of public health, and the advancement of medical knowledge.
I will practice my profession conscientiously, with dignity, and in keeping with the principles of veterinary medical ethics.
I accept as a lifelong obligation the continual improvement of my professional knowledge and competence
Australia (NSW)I solemnly swear to practice veterinary science ethically and conscientiously for the benefit of animal welfare, animal and human health, users of veterinary services and the community. I will endeavour to maintain my practice of veterinary science to current professional standards and will strive to improve my skills and knowledge through continuing professional development. I acknowledge that along with the privilege of acceptance into the veterinary profession comes community and professional responsibility. I will maintain these principles throughout my professional life.
Canada (CVMA)As a member of the veterinary medical profession, I solemnly swear that I will use my scientific knowledge and skills for the benefit of society.
I will strive to promote animal health and welfare, relieve animal suffering, protect the health of the public and environment, and advance comparative medical knowledge.
I will practise my profession conscientiously, with dignity, and in keeping with the principles of veterinary medical ethics.
I will strive continuously to improve my professional knowledge and competence and to maintain the highest professional and ethical standards for myself and the profession
HungaryÉn……, esküszöm, hogy állatorvos doktori képesítésemhez mindenkor méltó magatartást tanúsítok. A tanulmányaim során megszerzett tudásomat a betegségek megelőzésére, kezelésére, és a betegeim jóllétének elősegítésére használom. Igyekszem elkerülni, hogy az állatoknak szükségtelenül fájdalmat okozzak, és tudatosan óvom környezetünk sokszínűségét..."
Fogadom, hogy állatorvosi hivatásom gyakorlása közben az állat-egészségügyi, élelmiszer-biztonsági és állatvédelmi törvényeket és rendeleteket betartom. Szakértői véleményeket és bizonyítványokat mindig igaz meggyőződésem és legjobb tudásom szerint, egyéni érdekre való tekintet nélkül adok.
Fogadom, hogy tudásomat, és gyakorlati ismereteimet állandó képzéssel magas szinten tartom és arra törekszem, hogy az állatorvos-tudomány, valamint az Állatorvos-tudományi Kar jó hírnevét öregbítsem, és megbecsülését előmozdítsam. (Isten engem úgy segéljen!)
I........ , swear that as a veterinarian, I will act at all times according to the professional and ethical standards of veterinary medicine. I will use the knowledge acquired during my studies to prevent and cure diseases and to benefit the well-being of my patients. I will avoid causing unnecessary pain to animals and will be conscious of protecting the biodiversity of our natural environment.
I will keep my knowledge and skills up-to-date by continuous education to meet the requirements of future development in my field. I accept it my duty to recognize the laws and regulations regarding veterinary practice and public health in the country I shall be active as a veterinarian. I will strive to enhance the reputation of the veterinary profession and my alma mater, the Faculty of Veterinary Science, Budapest. (So help me God!)
India (Kerala)Being admitted to the profession of Veterinary medicine, I solemnly swear to
use my scientific knowledge and skill for the benefit of society through the protection of animal health and welfare, the prevention and relief of animal suffering, the conservation of livestock resources, the promotion of public health and the advancement of medical knowledge.
I will practice my profession conscientiously, with dignity and in keeping with the principles of veterinary medical ethics. I accept as a lifelong obligation the continual improvement of my professional knowledge and competence.
Ireland (VCI)I solemnly and sincerely declare that I will, to the best of my ability, uphold the honour, dignity and integrity of the veterinary profession, that I will promote the welfare of animals entrusted to my care and that I will abide by the rulings of the Veterinary Council
Indonesia (PHBI)Dengan diterimanya diri saya masuk profesi kedokteran hewan, saya bersumpah
 Akan mengabdikan diri saya, ilmu pengetahuan dan keterampilan yang saya miliki kepada perbaikan mutu, peringanan penderitaan serta perlindungan hewan demi kesejahteraan masyarakat
 Akan menggunakan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang saya miliki berlandaskan perikemanusiaan dan kasih sayang kepada hewan
 Akan memberikan pertimbangan utama untuk kesembuhan, kesehatan dan kesejahteraan pasien saya, kepentingan tertinggi klien dengan mempertaruhkan kehormatan profesi dan diri saya
 Akan selalu menjunjung tinggi kehormatan dan tradisi luhur profesi Kedokteran Hewan dengan memegang teguh Kode Etik Profesi saya
Sumpah ini saya ucapkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa
Upon the acceptance of myself into the profession of veterinary medicine, I swear
 I will devote myself, my knowledge and skills to the improvement of quality, compassionate for the welfare of animals and the protection of the public
 I will use the knowledge and skills I have is based on humanity and compassion to animals
 I will give primary consideration to healing, health and well-being of my patients, the highest interests of the client by staking the honour of the profession and myself
 I will always uphold the honour and the noble traditions of the profession to uphold the Veterinary Profession Code
I pronounce this oath before Almighty God
IranNow that I start my way in veterinary practice, I swear to protect the health and reduce the suffering of animals, conserve resources of animal life, improve public health, and promote the veterinary science, prevention and treatment of
zoonotic diseases, using my practical knowledge and skills in order to benefit society.
I am always conscious of and abide by my professional duties, veterinary science, ethics, and honour. I will always be committed to further increasing my professional knowledge and to be diligent in increasing my competence.
KenyaI........ , being admitted to the profession of veterinary medicine, Solemnly swear/affirm that I shall use my scientific knowledge and skills for the benefit of society through the protection of animal health, the relief of animal suffering, the conservation of livestock resources, the promotion of public health and shall at all times support the advancement of veterinary medical knowledge. I shall practice my profession conscientiously with dignity.
And in keeping with the principles of veterinary medical ethics, I accept as a lifelong obligation the continual improvement of my professional knowledge and competence.
KoreaI, as a veterinarian, hereby solemnly swear that:
I will contribute for the care of animal health, for the relief of pains from disease, and for the promotion of public health, with my entire professional veterinary knowledge, and that
I will accept as a lifelong obligation to study without cease both the conservation of livestock resources and the advancement of veterinary skills for the benefits of the national society, and that
I will practice my veterinary profession, faithfully and conscientiously, maintaining the dignity of the job and keeping the General Principles of Veterinary Ethics.
Philippines (PVMA)Being admitted to the profession of veterinary medicine, I solemnly swear to use my scientific knowledge and skills for the benefit of society through the protection of animal health, the relief of animal suffering, the conservation of animal resources, the promotion of public health, and the advancement of medical knowledge.
I will practice my profession conscientiously, with dignity, and in keeping with the principles of veterinary medical ethics.
I accept as a lifelong obligation the continual improvement of my professional knowledge and competence.
Sri LankaBeing admitted to the profession of veterinary medicine, I solemnly swear to use my scientific knowledge and skills for the benefit of society through the protection of animal health, the relief of animal suffering, the conservation of livestock resources, the promotion of public health and the advancement of medical knowledge.
I will practice my profession conscientiously, with dignity and in keeping with the principles of veterinary medical ethics.
I accept as a lifelong obligation the continual improvement of my professional knowledge and competence.
Taiwan (National Taiwan University)Having chosen veterinary medicine to be my profession, I hereby solemnly swear that I will treat my teachers with reverence and my colleagues with
comity; that I will devote my professional knowledge and skills to the respect of animal life, the protection of animal health, the relief of animal suffering, the conservation of livestock resources, the promotion of public health and the advancement of medical knowledge; and that I will collaborate with human medical professionals for the benefit of society. I will strive to improve relations between man and animals, societal harmony, and the protection of our environment, and to maintain the highest professional and ethical standards for the profession.
I will practice my profession with good conscience, dignity, morality, and professional ethics. I will endeavor continuously to advance my professional knowledge and competence. Upon my beliefs stated above, I hereby solemnly and voluntarily pledge my oath.
UK (RCVS 2012)I promise and solemnly declare that I will pursue the work of my profession with integrity and accept my responsibilities to the public, my clients, the profession and the Royal College of Veterinary Surgeons and that ABOVE ALL my constant endeavour will be to ensure the health and welfare of animals committed to my care.
USA (AVMA)Being admitted to the profession of veterinary medicine, I solemnly swear to use my scientific knowledge and skills for the benefit of society through the protection of animal health and welfare, the prevention and relief of animal suffering, the conservation of animal resources, the promotion of public health, and the advancement of medical knowledge.
I will practice my profession conscientiously, with dignity, and in keeping with the principles of veterinary medical ethics.
I accept as a lifelong obligation the continual improvement of my professional knowledge and competence
USA (veterinary technicians)I solemnly dedicate myself to aiding animals and society by providing excellent care and services for animals, by alleviating animal suffering, and promoting public health. I accept my obligations to practice my profession conscientiously and with sensitivity, adhering to the profession's Code of Ethics, and furthering my knowledge and competence through a commitment to lifelong learning.

Dünya Veteriner Hekimleri Birliği (WVA) Model Veteriner Hekim Yemini

world veterinary assocationDünya çapında Veteriner Hekimlik Mesleği Üyesi olarak, bilimsel bilgimi, becerimi ve eğitimimi;
Veteriner Hekimlik etiği ve ilgili yasa ilkelerine uyarak elimden gelenin en iyisiyle tüm hayvan türlerinin hastalıklarını ve acılarını önlemek, teşhis koymak, tedavi etmek,
Doğrudan hayvanlardan, hayvansal ürünlerin kullanımından, hayvansal kaynaklı çevresel kirletici maddelerden kaynaklanan veya vektörler aracılığıyla insanlara geçen hastalıkların etkilerini anlatmak ve önlemeye yardımcı olmak,
Çevresel etkileri azaltmak için kara, hava ve su hayvanlarının kendi ekosistemlerinde sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını savunmak,
Sağlık uzmanı olarak yetkinliklerimi sürekli geliştirerek, dürüstlükle hareket ederek ve hayvan refahını geliştirerek hayvan, insan ve çevre sağlığına katkıda bulunmak,
Amacıyla kullanacağıma yemin ederim.

Ayrıca Bakınız

 • Amerikan Veteriner Hekimleri Birliği Veteriner Hekimliği Etik İlkeleri
  (AVMA; avma.org/KB/Policies/Pages/Principles-of-Veterinary-Medical-Ethics-of-the-AVMA.aspx)
 • Kanada Veteriner Hekimleri Birliği Veteriner Hekimliği Etik İlkeleri
  (CVMA; canadianveterinarians.net/documents/principles-of-veterinary-medical-ethics-of-the-cvma)
 • Veteriner Cerrahlar için Profesyonel Davranış Kuralları
  (Veteriner Cerrahlar Kraliyet Koleji) [RCVS]; rcvs.org.uk/setting-standards/advice-and-guidance/code-of-professional-conduct-for-veterinary-surgeons/)

İçerik güncellenmektedir, eklemek istedikleriniz, düzenlenmesini istediğiniz alanları yorumlardan bildirirseniz, konu düzenlenmeye devam edecektir.

Kaynaklar

 1. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği – https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=7&MevzuatNo=10644&MevzuatTertip=5
 2. Stratejik Meslek Veteriner Hekimlik – Türk Veteriner Hekimleri Birliği –  https://tvhb.org.tr/wp-content/uploads/2019/03/Stratejik_Meslek.pdf
 3. Veteriner Hekim Andına Etik Bir Bakış – https://www.researchgate.net/publication/290315569_Veteriner_Hekim_Andina_Etik_Bir_Bakis
 4. Dünya Veteriner Hekimleri Birliği (WVA) Model Veteriner Hekim Yemini – https://tvhb.org.tr/2019/05/28/dunya-veteriner-hekimleri-birligi-wva-model-veteriner-hekim-yemini/
 5. Veterinarian’s Oath – American Veterinary Medical Association (AVMA) – https://www.avma.org/resources-tools/avma-policies/veterinarians-oath
 6. The Canadian Veterinary Oath – Canadian Veterinary Medical Association – https://www.canadianveterinarians.net/about/veterinary-oath
 7. International Veterinary Oaths – World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) – https://wsava.org/wp-content/uploads/2019/12/Global-Veterinary-Oath.pdf
avatar of veteriner hekim

Veteriner Hekim

Üyelik Tarihi:  8 October 2021